Vážení čtenáři, rádi bychom vás požádali o spolupráci.

 100 let VR

Redakce časopisu zahájila přípravu mimořádného čísla Vojenských rozhledů, které chceme začátkem roku 2020 vydat při příležitosti stého výročí vzniku časopisu. Časopis Vojenské rozhledy poprvé vyšel v roce 1920, necelé dva roky od okamžiku vzniku samostatné Československé republiky. Vydavatelem se stal Československý vědecký ústav vojenský v Praze, jehož posláním bylo, mimo jiné, „… pěstovati vědy vojenské vůbec, podporovati vědecké studium vojenské … a rozšířiti zájem o vědy vojenské v nejširších vrstvách občanstva Dále, „pracovati o povznesení vojenské vědecké úrovně čs. vojska“. Vojenské rozhledy měly k tomu významnou měrou přispět.

Stoletá historie existence Vojenských rozhledů je stejně pestrá, jako i historie posledních 100 let vývoje samostatného Československa a České republiky.  V době první republiky, až do roku 1939, bylo vydáno 212 čísel časopisu na neuvěřitelných 20 300 tiskových stranách. Obdivuhodná byla snaha o vydávání časopisu v době druhé světové války, v londýnském exilu. Tehdy vyšlo 22 čísel na 560 stranách. V období let 1945 – 1991 bylo vydávání časopisu s titulem Vojenské rozhledy přerušeno. Ne však tak docela. Tehdejší Ministerstvo národní obrany si uvědomovalo absenci teoretického vojenského časopisu, a tak v roce 1951 začal vycházet časopis Vojenská mysl, který měl podobný rozsah i poslání, jako Vojenské rozhledy, jen s dobovým ideologickám zabarvením. Současné Vojenské rozhledy navázaly v roce 1992 na tradici prvorepublikového časopisu. Všechna tato historická čísla jsou v NABÍDCE ARCHIVU na těchto webových stránkách.

Časopis Vojenské rozhledy lze vnímat jako zrcadlo doby. Autoři oslovovali širokou škálu témat souvisejících s obrannou politikou státu, výstavbou ozbrojených sil a doktrinálními zásadami výcviku a bojové činnosti. Dnes je to již součást vojenské historie našeho státu. Domníváme se, že stojí za to se na období existence časopisu podívat podrobněji.

V mimořádném čísle chceme zveřejnit příspěvky, které se zaměří na to, jak za posledních sto let časopis Vojenské rozhledy, případně Vojenská mysl prezentoval vyvoj vojenského myšlení a jaký to mělo odraz v reálné praxi. Bylo by zajímavé se z hlediska obsahu časopisu podívat např. na to:

  • jak se rozvíjela vojenská věda a systém vzdělávaní důstojníků;
  • jak se vyvíjely názory na výchovu a výcvik příslušníků ozbrojených sil;
  • jaké byly trendy a zaměření obranné politiky v jednotlivých etapách vývoje státu;
  • jakým způsobem probíhala institucionální adaptace systému obrany státu;
  • jak se formulovaly strategické, operační a taktické zásady přípravy a vedení vojenských operací a jaký měly dopad ve vojenské praxi;
  • jak probíhala diskuse o výcviku a podmínkách mírového života v armádě a jak byla účinná;
  • jak v zrcadle času vznikaly (nebo zanikaly) a vyvíjely se jednotné druhy vojsk a služeb;
  • jaký byl vývoj názorů na rozvoj nových technologií a na nové zbraňové systémy. Jak se tento vývoj projevil v organizačních strukturách, ve výcviku a vzdělávání;
  • jak časopis přispíval k ovlivňování myšlení civilního obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany;
  • jakou pozornost časopis věnoval prezentaci poznatků a zkušeností z válek a rozvoje cizích armád a na co se zaměřil.

Víme, že pro řadu našich čtenářů mohou být tyto otázky zajímavé a dokonce se jimi cíleně zabývají. Proto bychom vás rádi požádali o spolupráci. Vaše příspěvky na výše uvedené, ale i jiné tematické oblasti, bychom v mimořádném čísle rádi zveřejnili. Příspěvky v rozsahu 2 – 10 normostran mohou vyjít jako samostatné články nebo je redakce sloučí do souborného textu, samozřejmě při zachování všech autorských práv. Rádi bychom vás rovněž požádali o doporučení, které zveřejněné články (nebo jejich části) z historických čísel stojí za znovuuvedení. Domníváme se totiž, že vypovídací hodnota některých dobových textů je aktuální i v současnosti.

V případě, že se rozhodnete k mimořádnému číslu Vojenských rozhledů přispět, zašlete prosím svoje příspěvky na adresu redakce vojenskerozhledy@unob.cz, nejpozději do 30. 11. 2019. Samozřejmě, nabízíme vám přitom metodickou nebo jakoukoliv jinou pomoc, pokud to bude v našich silách. 

Redakce