Celé číslo:          pdf file
Obsah:
Plk. Ing. Stanislav Stach, CSc. Koncepce bezpečnostní politiky České republiky
Genpor. Ing. Karel Holub K plnění Koncepce výstavby AČR
Genmjr. Ing. Miroslav Kostelka Výstavba logistického systému v AČR
  Mezinárodní konference k 50. výročí otevření druhé fronty v Evropě
PhDr. Jiří Pospíšil

Úvodní slovo na zahájení mezinárodní konference k 50. výročí otevřeni

druhé fronty v Evropě

Dr. Harvey Sicherman Neočekávanost události
PhDr. Vilém Prečan, CSc. Mezinárodně politické důsledky otevření druhé fronty v Evropě z hlediska československého státu
Michael Thom C2 - Command and Control
John K. C. Maclean C41 - Infrastruktura podporující Partnerství pro mír
Genmjr. Ing. Jiří Nekvasil Budováni informační infrastruktury Armády Č R v podmínkách projektu Partnerství pro mír
Bernard Vargel Společenství uživatelů moderní informační technologie se rozšiřuje
Ing. Josef Jarabica Charakteristika možnosti českého průmyslu informatizace při budování informační infrastruktury AČR

Plk. doc. Ing. Arnošt Vraný, CSc.,

plk. Ing. Pavel Roubín, CSc.

Tendence možného rozvoje operačního zabezpečeni

Plk. gšt. Ing. Milan Kubeša, CSc.

pplk. Ing. Ján Antolík

Plánování a organizace klamáni v obranné operaci armádního sboru
Plk. doc. Ing. Klaudius Kincl, CSc. Analýza efektivity postgraduálního vzdělávání
  Vojenské školy a informatika
Pplk. Ing. Jiří Hruška Řešení krizových situací pomoci výpočetní techniky
Pplk. Ing. Otto Záleský Zabezpečení protivzdušné obrany pozemního vojska
Prof. Ing. Karel Novotný, CSc. Ke spolupráci s armádami jiných států
PhDr. Marie Vlachová Armáda? A k čemu?
Ronald M. Bonesteel Prevence a předcházeni etnickým a národnostním konfliktům (III.)
  Restrukturalizace - neoddělitelná součást reorganizace ozbrojených sil
  75. výročí Vojenského zeměpisného ústavu
  Divizní generál in memoriam Otakar Zahálka
Celé číslo:             pdf file
Obsah:
  Sedmdesát pět let Generálního štábu Armády České republiky
Sborový generál Erich Eder, velitel rakouské Akademie obrany státu Vojenská hlediska rakouské bezpečnostní politiky
Plk. Ing. Rudolf Tomešek, CSc. Vojenská strategie České republiky
Ing. Vladimir Leška Nepřipustit návrat ke konfrontačnímu modelu evropské bezpečnosti
Ing. Jiří Florián Orgány řízení strategické obrany ČR
Ing. Josef Hrdlička Nebezpečná problematičnost jaderných zkoušek
Plk. Ing. František Valach, CSc. Strategická rizika udržováni mfru
Plk. v zál. Ing. Václav Maryška, CSc. Podstata vojenských konfliktů a technologie jejich vedení
Guy Labouérie DU „STRATOMONDE" - O „světě strategie"
  Organizační, informační a metodologické aspekty hodnoceni systému logistiky
Plk. Ing. Karel Kozák Některé otázky z teorie veleni a řlzení

Plk. v zál. Ing. Milan Sládeček, DrSc.,

plk. v zál. Ing. Karel Štěpánek

Vojenskostrategická situace České republiky
PhDr. Jan Gebhart Povstání v protektorátu v září 1939?
  Česko-americký seminář o civilně-vojenských vztazích
 

Štábní rozhovory:

Sbližování ozbrojených sil demokratických armád

 

Důvěra mezi partnery:

Blló knihy obrany Německa, Francie a Eurosbor

Ronald M. Bonesteel Prevence a předcházeni etnickým a národnostním konfliktům (IQ)
  K obranné doktríně a pouliti ozbrojených sil Polské republiky
  Etnický konflikt a neválečné operace
Plk. Ing. Aleš Komár Výzvy moderní společnosti - CCMS/NATO
  Divizní generál ln memoriam František Kravák
Celé číslo:          pdf file
Obsah:
Ing. Jiří Florián Národní bezpečnost ČR
Genmjr. Ing. Pavel Jandáček Švýcarský systém armády · jiný, způsob organizace obrany státu · podobný
Ing. Milan Štembera. CSc. Je Ukrajina (jadernou) velmocí?
Mjr. Dr. Štefan Danics, CSc. Přístupy k vojenskodoktrinální problematice
Pplk. Ing. Luděk Hodboď, CSc. Návrh koncepce výstavby vojska územní obrany AČR
Plk. Ing. František Roušar K některým problémům počítačového modelování ve vojenství
Peter Kolecko Všeobecné zásady leteckých operaci
Pplk. Ing. Vojtěch Němeček Ženijní zabezpečení boje s využitím objektů stálého opevněni

Ing. Ladislav Klusáček. CSc.,

mjr. Ing. Petr Navrátil

Použitelnost dosud zavedených dýmových prostředků k účinnému maskováni dýmem

Mjr. Ing. Josef Strelec, CSc.,

plk. RNDr. Vratislav Datel, CSc.

Modelování sítí služebních kariér
Plk. Ing. Karel Kozák Problémy vojenské teorie
Mjr. Dr. Štefan Danics, CSc. Parlamentní zplnomocněnec ozbrojených sil SRN
Doc. Ing. Václav Maryška, CSc. Filozofie transformace „varšavské" armády na „západní standard"
Pplk. Ing. Miloslav Chaloupka Jak organizovat ženijní zabezpečení?
Pplk. Dr. Petr Kučera, CSc. Sovětské vlivy při reorganizaci vojenského školství na počátku 50. let
Ronald M. Bonesteel Prevence etnických a národnostních konfliktů
  Tvořivý lidský intelekt v informatice i v řízení společenských (vojenských) procesů
Plk. ing. František Veselý MIL-TO-MIL v oblasti informačních a komunikačních systémů
  Základy evropské bezpečnosti
Donald Elder Ještě jednou k teorii výstavby ozbrojených sil
  Armádní generál in memoriam Bedřich Homola
Celé číslo:            pdf file
Obsah:
Plk. Ing. František Valach, CSc. Tendence krizi, konfliktů z hlediska projektu Partnerství pro mír
Ing. Petr Svozil Bezpečnostní rizika, svět, Evropa a my
Plk. Ing. Václav Svoboda K některým systémovým problémům plánování výstavby AČR

Pplk. doc. PhDr. František Ochrana, DrSc.,

Ing. Jiří Pátek, CSc.

Transformační proces AČR a obranné zdroje
Ing. Ladislav Klíma, CSc.

Klasifikace výdajů na obranu

v mezinárodním systému strategického plánování obrany

Pplk. Dr. Petr Rožňák Zplnomocněnec ozbrojených sil SRN a Spolkový sněm
Pplk. Ing. Luděk Hodboď, CSc. Návrh koncepce výstavby vojska územní obrany AČR
Mjr. Ing. Petr Markvart Jakým směrem jde vývoj systému protivzdušné obrany?
Pplk. doc. PhDr. Václav Vondrášek, CSc. Konstituování státnosti a problémy její obrany
Dr. František Hanzlík, CSc. Uplatňování sovětského vlivu na budování čs. branné moci
Plk. v zál. doc. PhDr. Felix Černoch, CSc. Příprava vojenských profesionálů
Plk. doc. PhDr. Zdeněk Rozum, CSc. Velení a vedení podřízených

Plk. v zál. Ing. Milan Sládeček, CSc.,

plk. v zál. Ing. Karel Štěpánek

Strategie prostorové obrany
Pplk. Ing. Vojtěch Májek Aplikace teorie her v procesu tvorby rozhodnutí
Plk. v zál. Ing. Josef Nastoupil K úvahám o obraně České republiky
Plk. v zál. Ing. Zdeněk Řezáč Německý Schlieffenův plán z roku 1914
  Síť neboli šedá moc - obrana pro rok 2030
  Pět imperativů vedeni koaliční války
  Demokracie a válka
  Nová kvalita spojeneckých systémů (NATO a ZEU)
  Divizní generál Hugo Vojta
Celé číslo:          pdf file
Obsah:
Plk. v zál. Ing. Josef Fučík Jakou obranu republice?

Plk. doc. Ing. Jiří Svačina, CSc.,

doc. RNDr. Ladislav Halberštát, CSc.

Východiska k transformaci vojenského školství AČR
Pplk. doc. PhDr. František Ochrana, DrSc. Systém plánování, programování a rozpočtování
Plk. RNDr. Jaroslav Mirovský, CSc. Co chceme, kam jsme došli
Pplk. Dr. Petr Rožňák Úřad zplnomocněnce ozbrojených sil SRN ve Spolkovém sněmu
  NATO: Nutnost rozšíření
Genmjr. Ing. Emil Antušák Vzniká nová operační doktrína AČR
Pplk. Ing. Vojtěch Májek Principy použiti vojenského letectva a PVO
Plk. gšt. Ing. Milan Kubeša K úkolům vojska územní obrany
Pplk. Ing. Luděk Hodboď, CSc. Vojsko územní obrany - teorie a praxe
Pplk. Ing. Vojtěch Němeček Teorie maskováni v AČR a v armádách států NATO
Plk. Ing. Aleš Komár Logistika armády
Plk. v zál. Ing. Zdeněk Řezáč Rakousko-uherský nástupní plán v roce 1914
  O obranném průmyslu
Plk. Ing. Egon Kratochvíl AFCA (Aktivita a plány české pobočky)
  Slovenská republika

Pplk. Ing. Voj těch Němeček, pplk. Ing. Petr Škrob, CSs., PhDr. Drahomíra Kožmínová, CSc.

K výkladu pojmů teorie maskování armád státu NATO
  Ze „zákazníka" bezpečnosti „hraniční" zemi
  Armádní generál in memoriam Ing. Alois Eliáš
Celé číslo:    pdf file
Obsah:
  Václav Havel armádě
Ing. Vladimir Leška Evropská bezpečnost v období systémové transformace postkomunistických zemí
Podplukovník Ing. Milan Hanousek Struktura mezinárodního bezpečnostního systému
Podplukovník Ing. Josef Janošec, CSc. Vybrané ekonomické aspekty procesu profesionalizace
  Spojenecký sbor rychlé reakce Severoatlantické aliance
Generálmajor Ing. Emil Antušák Nové aspekty vojenské strategie

Plukovník gšt. Ing. Milan Kubeša, podplukovník Ing. Luděk Hodboď

K prostoru obrany
Podplukovník doc. Ing. Karel Kotek, CSc. OPZHN ano, nebo ne?
  Vojenské rozhledy o Vojenských rozhledech
Plukovník v zál. Ing. Zdeněk Řezáč Vojenské přípravy Srbska a Černé Hory k válce v roce 1914
Plukovník Ing. Václav Svoboda Ještě k myšleni a armádě (k článku ve V.R č. 6/1993)
Plukovník v zál. doc. Ing. Václav Maryška, CSc. Ke koncepci výstavby Armády ČR
Plukovník Ing. František Valach, CSc. Ke konfliktu nízké intenzity

Plukovník gšt. Ing. Milan Kubeša,

plukovník Ing. Karel Kozák

K obsahu operační přlpravy
Ing. Milan Štembera. CSc. Krizový management
  Netradiční zbraně a prostředky
  Vojenská doktrína Ruské federace, její ozbrojené sily, rozvědka
  Služba poddůstojníků na krátkodobý úvazek v armádách Francie, Belgie a SRN
Ing. Stanislav Krajíček Metody tvůrčí práce (kreativní metody) a jejich možné aplikace ve vztahu k armádě
  Východní Evropa - hledáni bezpečnosti
  Armádní generál Josef Bílý
Celý článek:       pdf file
Obsah:
Ing. Pavel Jégl Parlamentní kontrola ozbrojených sil v ČSFR a ČR
Podplukovník doc. Ing. Josef Šiller, CSc. Krizový management
PhDr. Antonín Rašek Demokratizace, humanizace, armáda: zkušeností čtyř let
PhDr. Antonín Leška Bezpečnostní aspekty českých národních zájmů

Generálmajor Ing. Emil Antušák, podplukovník Ing. Josef Janošec, CSc.

Vznikl Institut pro výzkum operačního umění
Plukovník gšt. Ing. Milan Kubeša K systematizaci klamání
Plukovník Ing. Miroslav Zabadal, CSc. K chemickému zabezpečení operace
Major RSDr. Jaroslav Vltavský. CSc. Služba poddůstojníků - problémy na pokračování?
  Quo vadis PVO?
Podplukovník Ing. Jaroslav Krbec, CSc. Tendence vývoje spojovacích prostředků
  Demokracie a obrana
  Moderní vojenská tisková slutba
PhDr. Jan Gebhart Zklamání a nové naděje
  Jan Syrový