Povinnosti vydavatele a redakčních orgánů:

 • vystupovat nezaujatě, posuzovat jejich činnost objektivně a spravedlivě, bez jakékoliv diskriminace;
 • přistupovat k hodnocení a publikování obdržených příspěvků tak, aby hlavním hodnoticím kritériem byly odborná kvalita a přínos;
 • přijmout opatření, která umožní upozornit na možné porušování Etického kodexu, a zavést postupy, které takovému porušování budou předcházet;
 • důsledně se řídit stanoveným procesem posuzování příspěvků.

 Povinnosti autora:

 • seznámit se s Pokyny pro autory a Etickým kodexem;
 • zavázat se, že identický nebo významově podobný příspěvek dosud nebyl publikován nebo nabídnut k publikování v jiném periodiku či jiném veřejně přístupném informačním zdroji;
 • udělit vydavateli svolení příspěvek vydat a šířit v tištěné i elektronické formě;
 • zaručit se, že příspěvek neobsahuje informace podléhající utajení podle platné právní úpravy;
 • v příspěvku explicitně uvést, účasti další osoby či instituce, která se podílí na vytvoření příspěvku, včetně identifikace grantu, sponzora, projektu apod.;
 • řádně citovat použité prameny a literaturu;
 • tolerovat případné zásahy do svého příspěvku vyplývající z výsledku recenzního řízení a jazykové korektury;
 • nepátrat po identitě recenzentů a upozorňovat vydavatele na skutečnosti, které by mohly ohrozit anonymitu a objektivitu recenzního řízení;
 • vyvarovat se ve svém příspěvku nepodložených hodnoticích výroků, které by mohly mít denunciační nebo urážlivý charakter či by mohly poškodit další osoby a dobrou pověst časopisu;
 • oznámit vydavateli jakýkoliv možný střet zájmů;
 • neprodleně informovat vydavatele v případě, že se v publikovaném příspěvku objeví závažná chyba.

Odpovědnost recenzenta:

 • seznámit se s Pokyny pro recenzenty a Etickým kodexem;
 • odstoupit od recenze v případě, že nabude přesvědčení, že jej nebude moci posoudit na dostatečně odborné výši;
 • posoudit recenzovaný příspěvek objektivně, nezaujatě a recenzní posudek vypracovat včas, v požadovaném rozsahu a kvalitě;
 • zachovávat důvěrnost informací, které od vydavatele nebo autora v souvislosti se zpracováváním recenzního posudku obdrží;
 • upozorňovat vydavatele na každý již publikovaný nebo zaslaný text, který vykazuje významnou podobu s recenzovaným příspěvkem;
 • nepátrat po identitě autora recenzovaného příspěvku a upozorňovat vydavatele na skutečnosti, které by mohly ohrozit anonymitu recenzního řízení;
 • včas informovat vydavatele o možném střetu zájmů.

 Postup při řešení případů neetického chování

Kdokoliv může upozornit vydavatele na porušování výše uvedených zásad Etického kodexu.
Vyřizování podnětů a stížností týkajících se neetického chování je v kompetenci předsedy redakční rady. Veškeré informace týkající se šetření a výsledky z něj vyplývající nebudou poskytovány mimo okruh osob, kterých se bezprostředně týkají.
Porušení kterékoliv části etického kodexu bude mít za následek přijetí odpovídajících opatření včetně vyřazení příspěvku.

Tento Etický kodexje v souladu s doporučeními Committee on PublicationEthics (COPE), obsaženými v CodeofConduct and Best PracticeGuidelinesforJournalEditors.