Vítejte na našich stránkách...

Recenzovaný teoretický časopis Ministerstva obrany Vojenské rozhledy je nejstarším a nejprestižnějším českým vojenským časopisem (založen v roce 1920). Od poloviny roku 2013 je vydáván Univerzitou obrany (vydávající instituce), státní vojenskou vysokou školou s mnohaletou tradicí vědeckého bádání na poli obrany a bezpečnosti. Časopis přináší nejnovější poznatky z oboru vojenské vědy, teorie a metodologie. Uveřejňuje původní vědecké práce ze všech oborů vojenství; edukační funkci plní články přehledového typu k vybraným aktuálním tématům. Časopis je periodikem, které poskytuje prostor pro prezentaci názorů autorů z řad bezpečnostní komunity i ozbrojených sil, nabízí odpovědi na základní otázky bezpečnosti, obranné politiky a vojenství v nejširším slova smyslu. Je určen především pro potřeby praxe a vzdělávání v oblasti bezpečnosti a obrany. Svým dílem přispívá k rozvoji vojenské vědy v oblasti bezpečnostních a strategických studií, operačního umění, ale i taktiky, vojenské ekonomiky, vojenských technologií a dalších souvisejících oborů.

Vychází čtyřikrát ročně v tištěné a elektronické podobě na portále www.vojenskerozhledy.cz. Tištěná verze časopisu je vydávána v nákladu 600 kusů a je distribuována v rámci resortu obrany, vybraným institucím státní správy v České republice, vojenským i civilním univerzitám a vysokým školám, výzkumným organizacím, think-tankům, knihovnám a dalším odběratelům.

Časopis Vojenské rozhledy zveřejňuje příspěvky autorů, kteří do roku 2001 publikovali v časopise Vojenský profesionál a do roku 2013 v on-line pokračujícím zdroji Doktríny.

K publikování jsou přijímány původní příspěvky v českém, slovenském a anglickém jazyce. Časopis je vnitřně členěn na články recenzované (původní vědecké a přehledové statě) a články, které neprochází recenzním řízením. Recenzované články splňují nejvyšší nároky na kvalitu příspěvků a erudici autora a musí naplňovat požadovaná kvalitativní a formální kritéria Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Vybrané nerecenzované články, podle zvážení redakce, mohou rovněž procházet recenzním řízením k verifikaci jejich obsahu.

Na internetových stránkách časopisu, ve srovnání s tištěnou verzi, jsou navíc zveřejňované krátké aktuální informace, ale i komplexnější  příspěvky z široké oblasti vojenství a bezpečnosti. Stránky rovněž umožňuji čtenářům vyjádřovat svoje názory a vést diskusi k jednotlivým příspěvkům.

Časopis je zapsán v databázi odborných časopisů ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities) a v "Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR". Rovněž je zveřejněn v databázi "Index Copernicus Journals Master List" a Central and Eastern European Online Library GmbH (CEEOL). Obsah časopisu je součástí České národní bibliografie a katalogu Národní knihovny České republiky.