VOJENSKÉ ROZHLEDY
Czech Military Review

Čl. 1 Úvodní ustanovení

(1) Časopis Vojenské rozhledy (dále jen „časopis VR" nebo „časopis") je odborným recenzovaným periodikem vydávaným Ministerstvem obrany na základě povolení Ministerstva kultury MK ČR E 6059 s přiřazeným ISSN 1210-3292 (v tištěné verzi) a ISSN 2336-2995 (v internetové verzi). Vydávající institucí je Univerzita obrany (dále jen „vydavatel"). Časopis je pokračovatelem časopisu Vojenské rozhledy, který vznikl v roce 1919 a byl vydáván v Československém vědeckém ústavu vojenském. Název časopisu byl v roce 1951 změněn na Vojenskou mysl. Původní název Vojenské rozhledy byl obnoven v roce 1992.

(2) Statut časopisu Vojenské rozhledy vymezuje profil a strukturu časopisu Vojenské rozhledy, složení a postavení jeho redakční rady, předsedy redakční rady, redakce časopisu, šéfredaktora, obecnou strukturu čísla časopisu VR, redakční standard, pravidla recenzní činnosti a otázky spojené s vydáváním a distribucí časopisu VR.

Čl. 2 Profil časopisu

(1) Časopis VR představuje platformu pro prezentaci a předávání nejnovějších odborných poznatků a názorů v oblasti vojenství. Svým zaměřením pokrývá oblast bezpečnostní a obranné politiky, vojenské strategie, obranného plánování, strategického řízení a operačního umění. Na svých stránkách rovněž zveřejňuje články týkající se vzdělávání, výcviku, taktiky, výzbroje, vojenské logistiky a dalších souvisejících témat.

(2) Časopis VR je vydáván ke zveřejňování původních autorských příspěvků, které se zabývají:

a) teorií a praxí jednotlivých prvků bezpečnostního systému státu se zaměřením na obranu České republiky a výstavbu a činnost Ozbrojených sil ČR;

b) teorií a praxí uplatňovanou v rámci bezpečnostních systémů NATO, EU a jejich členských států s důrazem na obrannou politiku a otázky rozvoje a činnosti ozbrojených sil;

c) přístupy a zkušenosti z výstavby, přípravy a použití Ozbrojených sil ČR ve vojenských operacích a jejich aplikací do teorie vojenského umění;

d) nejnovějšími poznatky, teorií a trendy rozvoje vojenské strategie, operačního umění a taktiky a systému podpory a zabezpečení ozbrojených sil v operacích;

e) praxí a teorií obranného plánování, strategického řízení obrany státu a jednotlivých prvků systému obrany ČR;

f) prezentací koncepčních dokumentů, názorů a záměrů představitelů rezortu obrany;

g) trendy rozvoje vojenských technologií a jejich aplikací ve vyzbrojování ozbrojených sil;

h) novými vědeckými poznatky, využitelnými k podpoře obranného systému státu.

(3) Preferovanými formami autorských příspěvků jsou původní články, studie, názory, polemiky a knižní recenze. Součástí časopisu mohou být i informace z vědeckého života, informace o konání významných konferencí, sympozií, seminářů a o jubileích osobností činných v oblastech korespondujících se zaměřením časopisu.

Čl. 3 Struktura časopisu

(1) U každého článku je explicitně vyznačeno, zda se jedná o recenzovanou stať, či zda se jedná o stať jiného druhu. Na základě zaměření autorských příspěvků jsou jednotlivá čísla časopisu VR vnitřně tematicky rozčleněna.

(2) Články jsou v časopisu zveřejňovány v jazyce českém, případně slovenském. Každý z příspěvků v recenzované části časopisu je opatřen českým (slovenským) a anglickým abstraktem a klíčovými slovy v české (slovenské) a anglické mutaci.

(3) Autorské příspěvky musí splňovat redakční standard, který definuje požadavky z hlediska obsahu, formy, struktury a rozsahu. Redakční standard je popsán v samostatném dokumentu, který je zveřejněn na internetových stránkách časopisu (www.vojenskerozhledy.cz).

(4) Časopis VR vychází čtyřikrát ročně v tištěné a elektronické podobě (www.vojenskerozhledy.cz), vždy do konce února, května, července a listopadu kalendářního roku. Tištěná verze časopisu je vydávána v nákladu 600 kusů a je distribuována v rámci resortu obrany, vybraným institucím státní správy v České republice, vysokým školám, výzkumným organizacím, think-tankům, knihovnám a dalším odběratelům podle distribučního seznamu Odborem komunikace a propagace MO.

Čl. 4 Redakční rada

(1) Redakční rada časopisu VR je odborným orgánem, který garantuje profil a strukturu časopisu. Stanovuje koncepci vydávání časopisu a schvaluje obsah jednotlivých čísel.

(2) Redakční rada je tvořena odborníky, zabývajícími se problematikou vymezenou profilem časopisu, z řad příslušníků rezortu obrany, významných odborníků vysokých škol a širší bezpečnostní komunity ČR, přičemž více než polovina členů nepatří mezi zaměstnance rezortu obrany.

(3) Redakční rada je složena z předsedy a členů redakční rady. Rektor-velitel Univerzity obrany jmenuje předsedu redakční rady časopisu VR a na jeho návrh členy redakční rady. Složení redakční rady je uvedeno v tiráži a na internetových stránkách časopisu.

(4) Podrobná pravidla činnosti redakční rady stanovuje Statut redakční rady, který projednává a schvaluje redakční rada.

Čl. 5 Předseda redakční rady

Předseda redakční rady organizuje a řídí činnost redakční rady a svolává její zasedání. Ve spolupráci s šéfredaktorem připravuje jednání redakční rady. Odborně řídí činnost šéfredaktora časopisu.

Čl. 6 Členové redakční rady
Členové redakční rady jsou hlavními garanty odborné úrovně časopisu. Posuzují obsahovou a formální úroveň článků, jejich rozsah a grafickou úpravu. Doporučují recenzenty pro anonymní recenzní řízení jednotlivých příspěvků. Zúčastňují se jednání redakční rady a jejich místo je nezastupitelné.

Čl. 7 Stálí hosté redakční rady

(1) Jednání redakční rady se zúčastňují i stálí hosté, kteří se mohou vyjadřovat ke všem podkladovým materiálů, které jsou k dispozici pro řádné členy redakční rady, a mohou prezentovat svoje názory a doporučení. Podle svých možností se podílejí na propagaci časopisu, získávání nových přispěvatelů a rozšiřování okruhu recenzentů. Stálí hosté redakční rady nemají právo hlasovat, ale k jejich názorům a doporučením redakční rada přihlíží.

Čl. 8 Šéfredaktor

(1) Redakci časopisu zajišťuje Centrum bezpečnostních a strategických studií Univerzity obrany (CBVSS) prostřednictvím šéfredaktora časopisu VR. Šéfredaktor ve své činnosti vychází z tohoto statutu a odborných pokynů předsedy redakční rady časopisu VR.

(2) Šéfredaktor časopisu VR se spolu s redakční radou podílí na posuzování obsahové
a formální úrovně příspěvků a navrhuje jejich přijetí. Po recenzním řízení, ve spolupráci s členy redakční rady a se souhlasem předsedy redakční rady připravuje obsah časopisu. Při lámání časopisu navrhuje předsedovi redakční rady konečné úpravy aktuálního čísla.

(3) Šéfredaktor je výkonným orgánem redakce odpovědným za:

a) administrativní zabezpečení činnosti redakční rady;
b) přijímání zaslaných autorských příspěvků;
c) posuzování přijatých autorských příspěvků z hlediska požadavků redakčního standardu;
d) korespondenci s autory příspěvků a recenzenty;
e) vedení agendy týkající se kontaktu s autory, členy redakční rady, recenzenty
a odměňování jejich práce;
f) postoupení příspěvků k anonymnímu recenznímu řízení;
g) vedení databáze recenzentů;
h) technickou přípravu čísla časopisu do tisku.

(3) Šéfredaktor časopisu je povinen:

a) zpracovávat plán činnosti redakční rady;
b) podle pokynů vydavatele a v součinnosti s předsedou redakční rady připravovat harmonogram výroby časopisu;
c) organizovat a zajišťovat recenzní řízení;
d) vést evidenci příspěvků předaných redakci k publikování, informovat autory o převzetí příspěvků;
e) v případech, že autorské příspěvky nesplňují požadavky redakčního standardu, vracet je autorům s doporučením nápravy.
f) na základě dodaných příspěvků, které prošly recenzním řízením, ve spolupráci s redakční radou navrhovat obsahové uspořádání jednotlivých čísel časopisu, které předkládá ke schválení předsedovi redakční rady;
g) vést agendu spojenou s vydáváním časopisu;
h) zpracovávat a předkládat doklady pro odměňování autorů recenzních posudků nebo jiných tvůrců časopisu v závislosti na honorářové politice UO;
i) zajišťovat distribuci časopisu a autorských výtisků (s výjimkou povinných výtisků);
j) vést a aktualizovat databázi autorů, recenzentů a odběratelů časopisu;
k) zajišťovat provoz elektronického redakčního systému;
l) vést přehled čerpání finančních prostředků souvisejících s vydáváním časopisu.

(4) Grafické zpracování, tisk časopisu, náklady na činnost redakce a distribuce časopisu jsou zabezpečovány Univerzitou obrany v součinnosti s Odborem komunikace propagace MO, Vojenským historickým ústavem a Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem.

(5) Vydavatel rozhoduje o poskytování autorské odměny recenzentům příspěvků do časopisu. Vychází při tom ze zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušných vnitřních předpisů MO.

Čl. 9 Recenzní činnost

(1) Předpokladem pro zařazení autorského příspěvku k publikování v časopise je dodržení redakčního standardu.

(2) Původní vědecké, odborné nebo přehledové články jsou publikovány pouze po nezávislém recenzním řízení, ze kterého vzejdou nejméně dva posudky. Ani jeden z recenzentů nesmí být pracovníkem stejného pracoviště jako autor nebo jeden ze spoluautorů a nesmí být žádným jiným způsobem v konfliktu zájmů ohledně recenzované statě.

(3) K publikaci autorského příspěvku je nutný pozitivní posudek od obou recenzentů; v případě protichůdných posudků se podle rozhodnutí předsedy redakční rady vyžádá posudek dalšího recenzenta anebo o přijetí příspěvku rozhodne redakční rada. Pokud jsou recenzenty požadovány zněny a úpravy příspěvku jako podmínka k přijetí textu k publikaci, provedení změn a úprav kontroluje šéfredaktor. Členové redakční rady a redakce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které mají vztah k recenznímu řízení.

(4) Redaktor časopisu VR je povinen archivovat posudky nejméně po dobu pěti let. Autorské příspěvky zařazené do sekce názory, polemika a knižní recenze recenzním řízením neprocházejí. Standard recenzního řízení schvaluje redakční rada časopisu.

Čl. 10 Závěrečná ustanovení

(1) Návrh statutu byl projednán redakční radou na řádném jednání dne 27. 3. 2014 a doporučen ke schválení.

(2) Statut nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání rektorem-velitelem Univerzity obrany. Zároveň se zrušuje Statut redakční rady časopisu Vojenské rozhledy ze dne 22. října 2007.

(3) Statut je v listinné podobě uložen u ředitele Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií UO a šéfredaktora časopisu