STATUT REDAKČNÍ RADY

 

Čl. 1 Základní ustanovení

Statut Redakční rady časopisu Vojenské rozhledy (dále jen „statut") blíže upravuje pravidla činnosti redakční rady časopisu Vojenské rozhledy (dále jen „redakční rada"), jak ukládá článek 4, odstavec (4) Statutu časopisu Vojenské rozhledy.

Čl. 2 Působnost redakční rady

(1) Redakční rada je odpovědná za naplňování profilu časopisu Vojenské rozhledy (dále jen "časopis") a neustálé zvyšování jeho odborné úrovně. V rámci své působnosti rovněž odpovídá za řešení koncepčních i závažných operativních úkolů, které s vydáváním časopisu souvisejí.

(2) Redakční rada plní zejména tyto úkoly:

a) projednává plány své činnosti, obsahovou strukturu jednotlivých čísel časopisu

a další záměry redakce;

b) stanovuje formy a redakční standardy pro zpracování příspěvků, posuzuje kvalitu zveřejněných příspěvků a přijímá systémová opatření k zvyšování kvality časopisu;

c) rozhoduje o přijetí autorských příspěvků k recenznímu řízení a v případě rozporných recenzních posudků o publikování;

d) doporučuje v rámci anonymního recenzního řízení recenzenty pro jednotlivé příspěvky;

e) stanovuje formu a obsah recenzního posudku;

f) hodnotí jednotlivá vydání časopisu či aktualizaci a strukturu poskytovaných elektronických informací a služeb;

g) projednává připomínky a návrhy čtenářů a navrhuje příslušná opatření;

h) projednává opatření zásadního významu pro vydavatelskou činnost;

i) cestou předsedy redakční rady navrhuje rektorovi-veliteli UO změny v řídících a plánovacích dokumentech, které jsou v jeho schvalovací pravomoci;

j) vydává souhlas k vydání příslušného čísla periodické publikace.

(3) Členové redakční rady se podle svých možností podílejí na propagaci časopisu, získávání nových přispěvatelů a rozšiřování okruhu recenzentů.

(4) Členové redakční rady nesmí sdělit autorům příspěvků ani jiným třetím osobám jména recenzentů ani recenzentům či jiným třetím osobám jména autorů posuzovaných příspěvků a nesmí sdělit těmto osobám ani takové skutečnosti, které by mohly ovlivnit objektivitu anonymního recenzního řízení.

(5) Člen redakční rady má nárok na jeden exemplář z tištěné verze vydaného čísla časopisu.

Čl. 3 Složení redakční rady

(1) Redakční rada je nejméně pětičlenná a je složena z předsedy redakční rady a řádných členů redakční rady.

(2) Předsedou redakční rady je obvykle zaměstnanec Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany (dále jen CBVSS) jmenovaný rektorem velitelem Univerzity obrany zpravidla na dobu dvou let. Složeníredakční rady je uvedeno v tiráži časopisu a na internetových stránkách časopisu.

(3) Funkce člena redakční rady je čestná a nezastupitelná a je s ní spojena povinnost účastnit se činnosti redakční rady.

(4) Členství v redakční radě zaniká:

a) uplynutím funkčního období,

b) vzdáním se členství,

c) odvoláním.

(5) Jednání redakční rady se účastní stálí hosté redakční rady, kteří prezentují svoje názory a doporučení. Nemají právo hlasovat, ale k jejich názorům a doporučením redakční rada přihlíží.

(6) Jednání redakční rady se účastní šéfredaktor Vojenských rozhledů. Šéfredaktor není členem redakční rady; jeho účast na zasedáních redakční rady a konkrétní úkoly stanoví předseda redakční rady.

Čl. 4 Povinnosti předsedy redakční rady

(1) Předseda redakční rady:

a) řídí činnost redakční rady, stálých hostů a šéfredaktora;

b) navrhuje rektoru–veliteli UO změny ve složení redakční rady;

c) koordinuje a prostřednictvím šéfredaktora zabezpečuje vydávání časopisu v tištěné i elektronické formě;

d) jedná jménem redakční rady, zejména ve vztahu k ostatním součástem resortu obrany a dalším subjektům zapojených do vydávání časopisu v oblasti vymezené působnosti;

e) je povinen sledovat a vyhodnocovat hospodaření s přidělenými finančními prostředky určenými na vydávání časopisu;

f) po projednání v redakční radě určuje recenzenty pro anonymní oponentní řízení z okruhu odborníků doporučených redakční radou;

g) na vyžádání informuje rektora–velitele UO nebo jim určeného zástupce o činnosti redakční rady;

h) předkládá rektor-veliteli nebo určenému zástupci návrhy na změny v řídících, koncepčních a plánovacích dokumentech, které mají vliv na činnost redakční rady a vydávání časopisu;

i) plní další úkoly nezbytné k vydávání časopisu.

Čl. 5 Zasedání redakční rady

(1) Zasedání redakční rady svolává její předseda podle ročního plánu činnosti redakční rady nebo po konzultaci s ostatními členy redakční rady podle potřeby. Zasedání redakční rady se koná nejméně dvakrát v kalendářním roce.

(2) Zasedání redakční rady řídí její předseda; v případě nepřítomnosti předsedy redakční rady řídí zasedání redakční rady jím určený člen redakční rady.

(3) Redakční rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů redakční rady.

(4) Zasedání redakční rady může být zahájeno a může probíhat pouze v případech, kdy je redakční rada schopna se usnášet. V případě, že redakční rada není schopna se usnášet, svolá předseda redakční rady opakované zasedání redakční rady.

(5) O účasti na zasedání redakční rady se vede prezenční listina.

(6) Zasedání redakční rady je neveřejné, o jeho průběhu šéfredaktor pořizuje zápis. Do zápisu se neuvádí ani se nezveřejňuje seznam schválených recenzentů ani posuzovaných příspěvků a jejich autorů; tento seznam je uložen u předsedy redakční rady a právo do něj nahlížet mají pouze členové redakční rady. Zápis se ukládá u šéfredaktora po dobu nejméně pěti let.

(7) O hlavních výsledcích jednání redakční rady se vyhotovuje zpráva, která se zveřejňuje na internetových stránkách časopisu.

Čl. 6 Hlasování redakční rady OS

(1) O přijetí návrhů, které na zasedáních redakční rady předkládají její členové nebo stálí hosté a týkají se záležitostí uvedených v čl. 2 odst. 2, písm. a), b), c), e), h) a j) se vždy hlasuje. Ostatní návrhy se považují za přijaté, jestliže předseda redakční rady nebo některý z ostatních členů nenavrhl o daném návrhu hlasovat.

(2) Hlasování je veřejné a k platnému usnesení redakční rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů redakční rady, pokud není dále stanoveno jinak.

(3) V případech, kdy je to nutné z časových důvodů nebo vzhledem k relativní jednoduchosti a jednoznačnosti podkladových materiálů a požadovaného rozhodnutí, může předseda redakční rady mimo zasedání redakční rady písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty předložit ostatním členům redakční rady návrh usnesení, které má být přijato (dále jen „hlasování per rollam"). Návrh usnesení musí obsahovat lhůtu, během níž mají členové redakční rady písemně vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas. Pokud se některý ze členů redakční rady ve stanovené lhůtě k návrhu usnesení písemně nevyjádří, má se za to, že s návrhem usnesení souhlasí. K přijetí usnesení hlasováním per rollam je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů redakční rady. Výsledek hlasování per rollam oznámí předseda redakční rady ostatním členům redakční rady nejpozději do 10 dnů od konce lhůty pro vyjádření souhlasu či nesouhlasu. O hlasování per rollam se pořizuje zápis, který podepisuje předseda redakční rady.

Čl. 7 Závěrečná ustanovení

(1) Statut redakční rady časopisu Vojenské rozhledy je v listinné podobě uložen u předsedy redakční rady a v elektronické podobě se zveřejňuje na internetových stránkách časopisu.

(2) Tento statut nabývá platnosti dnem 27. 3. 2014 a účinnosti dnem 17. 4. 2014, kdy došlo ke schválení Statutu časopisu Vojenské rozhledy rektorem–velitelem UO.