Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název

Podplukovník Václav Plecháč

Vojenskopolitické aspekty zahraničně politické linie KSČ

Plukovník PhDr. Jozef Kotlárik

Ideově výchovná práce a vojenská kázeň

Podplukovník doc. ing. Karel Novotný, CSc.

K vnějším zákonům ozbrojeného zápasu

Generálmajor PhDr. ing. Josef Čepický

Zkušenosti z operační přípravy

Kolektiv vojenskovědeckého pracoviště 4. fakulty VA AZ

Odolnost míst velení

Podplukovník ing. Vladimír Bradáč, CSc.

Racionalizace velení

Podplukovník ing. Jan Konečný

Využívání metod operační analýzy ve velení

Plukovník gšt. ing. Miloš Svoboda

K plánování bojové činnosti letecké armády

Podplukovník ing. Miloš Cága, podplukovník ing. Jaroslav Šmídl

Ženijní zabezpečení samostatného tankového praporu

Podplukovník ing. Vladimír Pacovský

Pozemní obrana operačního letiště
 

Nové otázky operačního umění

 

Speciální propaganda v boji

  Boj na zdrženou podle názorů velení Bundeswehru

Podplukovník ing. Miroslav Stránský, CSc., major ing. Tomáš Miniberger

Rešerše závěrečných prací posluchačů postgraduálního studia