SWOT Analysis in the Sector of Defense of Czech Republic – Current State and Recommendation for Application

Abstract:

V článku jsou prezentovány dílčí závěry a poznatky z dotazníkového šetření a polostrukturovaných rozhovorů na jednu z oblastí řešení problémů v rezortu obrany, a to využívaní metod, metodik a heuristik, realizovaných v roce 2012 a 2015. V článku je analyzována jedna z metod strategické analýzy, konkrétně SWOT analýza. Nejprve je charakterizována SWOT analýza z hlediska doporučení pro její praktickou aplikaci, tak jak vyplývá z rešerše odborných publikací. Následně je prezentována SWOT analýza z hlediska jejího využití v rezortu obrany. Na základě zjištěných informací jsou v závěru článku definována doporučení pro praktickou aplikaci SWOT analýzy nejen v rezortu obrany ČR.

1 comment

 • Comment Link Monday, 03 October 2016 16:43 posted by Karel Kozák

  SWOT ANALÝZA V REZORTU OBRANY ČR
  SOUČASNÝ STAV A DOPORUČENÍ PRO APLIKACI

  Velmi pěkný článek řešící náročnou problematiku pro strategickou úroveň řízení. Za velmi hodnotný považuji podrobný rozbor a otázky pro další výzkum. To současně ukazuje na náročnost práce s touto problematikou. Vhodně jsou uváděny klady a nedostatky, které se vyskytují při realizaci. Bylo by možné věnovat větší pozornost konkretizaci na vojenství?
  Necítím se hoden dále posuzovat odbornou stránku obsahu článku. Pozornost jsem zaměřil na terminologii.
  Pozastavil jsem se na termínu SWOT analýza. Zřejmě se jedná o doslovný překlad z angličtiny. Proti tomu stavím analýzu SWOT. Podle mého názoru je to stejné, ovšem v prvním případě je cílem držet se za každou cenu angličtiny. Kromě SWOT analýzy se vyskytují SWOT matice, TOWS matice, AHP metoda. Ale na str. 43 je uvedena matice SWOT. Co je více české? Nejedná se pouze o tento článek. V mnoha případech se vyskytuje např. vyjádření NATO dokumenty.
  Jako příklad uvedu analýzu:
  : Potřebujeme koupit jablka. Normální česká věta.
  Potřebujeme jablka koupit. Podivná česká věta.
  Potřebuji analýzu SWOT. Normální česká věta.
  Potřebuji SWOT analýzu. Podivná česká věta
  Přestože zkratka SWOT je jistě všeobecně známá, při prvním uvedení by měla být rozepsána.
  Na str. 45 je uvedeno slovo rozhodovatel. Kdo to je? To se ve vojenství nepoužívalo.
  Na str. 37 jsem vybral část věty:…Přístupy k realizaci SWOT analýzy…Myslím, že jde o doslovný překlad anglického slova approach. Nebylo by lepší uvést např. způsoby nebo postupy realizace? Nepřistupovat, ale dělat.
  K terminologii se váže rovněž slohová úprava. Není vždy lehké vhodně volit slova tak, aby dávala smysl a nepůsobila kontraproduktivně. Jako příklad uvádím používaný termín SWOT analýza. Na str. 39 je 20 řádků textu. V těchto řádcích je použito 9 termínů SWOT analýza a dále 4x zkratka SWOT. Je to vhodné?

  Report

Leave a comment