Vyhodnocení modelové kompetence k vedení lidí pro absolventy Fakulty vojenského leadershipu v podmínkách Armády České republiky (3)

Abstract:

Článek se věnuje vyhodnocení jednotlivých schopností modelové kompetence k vedení lidí pro absolventy Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany. Tato kompetence představuje výchozí požadavky na velitelské schopnosti pro zvládnutí nároků prvního služebního zařazení po absolvování studia na Univerzitě obrany. Cílem výzkumného šetření bylo modelovou kompetenci vymezit, strukturovat a vyhodnotit na základě zkušeností velitelů z praxe Armády České republiky. Pro získání požadovaných dat bylo využito kvantitativního výzkumu, konkrétně dotazníkového šetření vlastní konstrukce pro dvě skupiny respondentů (velitelé-absolventi a jejich nejbližší nadřízení). Získaná data byla vyhodnocena pomocí parametrické a neparametrické statistické analýzy. Výsledky provedené analýzy prokázaly, že schopnosti definované v modelové kompetenci jsou oslovenými veliteli-absolventy Armády České republiky při každodenním velení využívány.

Ing. Petr Veselík, Ph.D., was born in 1988. He earned his master’s degree in Economics and Management – National Defence Economics at the University of Defence where in 2017 he received a Ph.D. in Modelling and Simulation of Processes in the Troops and Population Protection. His research relates to employment of statistical methods in various areas such as environmental safety, logistics and risk management. Since 2016 he has been an academic worker of the Department of Quantitative Methods of the Faculty of Military Leadership of the University of Defence. He participates in research projects and publishes both in Czech and international journals.

Country: Czech Republic

17/06/2019

Leave a comment