Změny plynoucí ze zavedení evropské legislativy týkající se zabezpečení pracujících osobními ochrannými prostředky v AČR

Abstract:

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je jednou z důležitých okolností, na niž musí dbát nejenom zaměstnavatel, ale i zaměstnanec. Zaměstnavatel je ze zákona (zák. 65/1965 Sb.) povinen v případě, že charakter práce vyžaduje ochranu zaměstnance při práci, poskytnout mu vhodné prostředky, aby se zamezilo případnému úrazu či jinému vážnému poškození zdraví. Zaměstnanec je pak povinen tyto prostředky používat při své práci.

Ing. Bedřich Sedlák, nar. 1957, vystudoval VVŠ TTZ v Žilině, studijní obor ekonomika armády – výstrojní zabezpečení. Absolvoval v roce 1980. Do roku 1994 vykonával praxi u útvarů AČR a zastával funkci náčelníka služby ČVO 780, naposledy na stupni svazek. Od roku 1994 působil na VVŠ PV a UO jako akademický pracovník. Podílí se na přípravě studentů logistických specializací. Je spoluautorem několika skript, publikuje v odborných časopisech a pravidelně vystupuje na logistických nebo pedagogických konferencích.

01/09/2016

Leave a comment