Změny plynoucí ze zavedení evropské legislativy týkající se zabezpečení pracujících osobními ochrannými prostředky v AČR (2)

Abstract:

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je jednou z důležitých okolností, na niž musí dbát nejenom zaměstnavatel, ale i zaměstnanec. Zaměstnavatel je ze zákona (zák. 65/1965 Sb.) povinen v případě, že charakter práce vyžaduje ochranu zaměstnance při práci, poskytnout mu vhodné prostředky, aby se zamezilo případnému úrazu či jinému vážnému poškození zdraví. Zaměstnanec je pak povinen tyto prostředky používat při své práci.

Mjr. Ing. Petr Harašta, nar. 1968, vroce 1990 vystudoval VVŠ PV specializaci ekonomika armády - výstrojní zabezpečení. V praxi zastával různé funkce v oblasti týlového a technického zabezpečení. Od roku 1993 působí ve vojenském školství, kde se podílí na přípravě logistických specializací a zabývá se především zabezpečením materiálem osobního použití a účetnictvím majetku ve veřejném sektoru. Publikuje v odborných časopisech a pravidelně vystupuje na logistických nebo pedagogických seminářích a konferencích.

01/09/2016

Leave a comment