Authors:
The concept of modular forces seems to be an ideal solution for a topical dilemma: how to build a single set of units for a wide range of military operations. However, the concept of unit modularity has its limitations. The article explains how the modular force structure supports flexibility and consequently brings increased demand on the number of support units. For this reason, the modular force organisation cannot be built without massive investment in support capabilities. The concept of modularity includes the risk that shortage of support units will significantly limit the readiness of forces for a large conventional war. The author presents four recommendations for the application of the concept of modularity at a national level to facilitate the formation of allied forces.

Additional Info

 • volume 2019
 • issue 1
 • state Recenzované / Reviewed
 • article type Přehledový / Peer-reviewed
Published in Force Development
Authors:
The paper analyses goals of the Slovak and German foreign and security policy focused on their role in NATO as well as on the role by forming European security and defence policy. The paper deals with potential and opportunities for more intensive and effective cooperation between Slovakia and Germany regarding their security and defence policy orientation. It finds out that there are some important NATO and EU projects and initiatives, such as “out of area” missions engagement, battle groups building, Framework Nations Concept or a new announced project Permanent Structured Cooperation (PESCO) to be used in the deepening process of Slovak-German security and defence relations.

Additional Info

 • volume 2018
 • issue 4
 • state Recenzované / Reviewed
 • article type Přehledový / Peer-reviewed
Authors:
Cílem článku je připomenout myšlenky válečných (vojenských) stratégů o způsobu vedení vojenských operací v době studené války a představit problematiku operačně manévrujících skupin. Jejich použití představovalo nové koncepční pojetí útočných operací, vedených vysoce mobilními uskupeními vojsk Varšavské smlouvy v období sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. Na základě analýzy a komparace historických pramenů je zde předložen soubor informací a poznatků ze sféry vojenského umění a rovněž poskytnut komplexnější pohled na taktické, operační a strategické souvislosti vedení útočných operací na evropském bojišti. Jejich dopady měly zásadní význam i pro způsob přípravy vojsk a vzdělávání vojenských důstojníků v bývalém režimu.

Additional Info

 • volume 2018
 • issue 2
 • state Recenzované / Reviewed
 • article type Přehledový / Peer-reviewed
Published in Theory and Doctrines
Authors:
This article analyzes strategic engagement of the Russian Federation and the United States of America in the South Caucasus in four phases of development from the end of the Cold War until present day. The first phase covers early nineties, the second is from mid-nineties to 2003, the third from 2004 to 2008 and the fourth from 2009 to 2016/2017. There are three key trends during the examined period. First, Russia has permanent strategic interests in the South Caucasus due to maintaining its own state security and securing the position of the most prominent external actor in the region. Second, Russia’s weakness and active engagement of the US/NATO are barriers to realizing Russia’s state interests. Third, the South Caucasus is strategically more significant to Russia than the US/NATO.

Additional Info

 • volume 2018
 • issue 2
 • state Nerecenzované / Nonreviewed
 • article type Ostatní / Other
Authors: ,
The aim of the article is to recall the thoughts of war strategists on how to conduct military operations during the Cold War and to present the issue of operational maneuvering groups. Their use was a new conceptual framework of offensive operations led by the highly mobile military units of the Warsaw Pact in the 1970s and 1980s. Based on the analysis and comparison of historical sources, a set of information and knowledge from the field of military art is presented here as well as a more comprehensive view on the tactical, operational and strategic context of the offensive operations on the European battlefield. Their impacts were also essential in the way of training of troops and education of military officers in the former regime.

Additional Info

 • volume 2018
 • issue 2
 • state Recenzované / Reviewed
 • article type Přehledový / Peer-reviewed
Published in Theory and Doctrines
Thursday, 14 June 2018 11:10

Experiment in the Military Domain

Authors:
The article deals with the experimentation in the military domain. It is anchored by the experiment explanation in the NATO context paying special attention to the capability development. Basic principles and terminology of design, execution and analysis is discussed in the following part employing 5W approach. The main focus is aimed at the experiments’ examples from the NATO and Nations environment. The article is closed by the explanation of the role of the experiment in the decision making process under the uncertainty in the complex environment.

Additional Info

 • volume 2018
 • issue 2
 • state Recenzované / Reviewed
 • article type Přehledový / Peer-reviewed
Published in Theory and Doctrines
Authors:
The article thematically completes a series of articles which subject was to present outcomes of analyses focused on national as well as NATO and EU capability planning processes. Synthesis of analysis outcomes resulted in conceiving a methodologic framework for military capability assessment, whereas the first phase of this framework, i.e. configuration of the national capability requirements database, has been already described in the previous edition of the Czech Military Review. So this article details final phases of the proposed methodological framework, which are set of reference units and mechanism for matching capability requirements against current state capabilities. The key outcome of capability matching phase is identification of capability shortfalls and their subsequent prioritisation. The level of priority is expressed as a degree of operational risk and relates to an expected intensity of operational engagement of force units in military operations. This approach stems from the principle of the capability assessment process which shall be carried out by military experts and which deals exclusively with an expected military end-state in operations.

Additional Info

 • volume 2018
 • issue 1
 • state Recenzované / Reviewed
 • article type Přehledový / Peer-reviewed
Published in Strategic Management
Authors:
The article describes an approach to development of a national military capability requirements database and its relationship with reference units which will be finally used for assessing capabilities of existing force units. Outcomes from recently completed analyses lead to the conclusion that the single set of capability requirements as specified in the Bi-SC Agreed Capability Codes and Capability Statements, can be taken as a key stone for developing a national database of capability requirements. A due adaptation of this document to the Czech MOD allows getting a complex frame of capabilities which force units shall manage to achieve given operational tasks both in the context of a national or multinational task force group. Consequently such a database can be exploited for setting up a mechanism for capability assessment.

Additional Info

 • volume 2017
 • issue 4
 • state Recenzované / Reviewed
 • article type Přehledový / Peer-reviewed
Published in Strategic Management
Authors:
Cílem článku je: charakterizovat některé aspekty spojené s tvorbou doktríny „Použití pozemních sil v operacích" z pohledu zpracovatelů za ženijní vojsko; uvést požadavky na rozsah a obsah textu doktríny vyplývající z dosažené úrovně poznání základních aliančních dokumentů zabývajících se ženijní problematikou, jako jsou např. MC 0560, AJP-3-12(A), ATP-52(B), včetně názvosloví; vyvolat diskuzi v rámci odborné veřejnosti AČR k otázkám, které v této souvislosti vystupují do popředí, jsou nejen pro ženijní vojsko aktuální a na které je nutné hledat odpovědi, dohodnout se na způsobu jejich řešení, obsahu, rozsahu a formě zapracování do textu doktríny.

Additional Info

 • volume 2011
 • issue 3
 • state Recenzované / Reviewed
 • article type Přehledový / Peer-reviewed
Published in Theory and Doctrines
Authors:
Zásadné zmeny v bezpečnostnom prostredí, ktoré nasledovali po odstránení bipolarity sveta, pri-niesli okrem nesporných pozitív aj negatíva, ktoré sa čoraz viac prejavujú v podobe rôznych asy-metrických bezpečnostných hrozbách. Dynamický vývoj a procesy globalizácie, spoločenskej mo-dernizácie, politickej liberalizácie a vedecko-technického rozvoja, ale tiež neriešenie globálnych problémov ľudstva a pretrvávajúca celosvetová hospodárska kríza vygenerovali mnohé negatívne sprievodné javy. Medzi najvýznamnejšie organizácie medzinárodného krízového manažmentu, ktoré sú schopné adekvátne reagovať na vzniknuté krízové situácie a realizovať nevyhnutné opatrenia spolu s Organizáciou spojených národov, Európskou úniou a Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe patrí i Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO). Pre plnenie úloh medzinárodného krízového manažmentu využíva NATO Sily rýchlej reakcie (NRF - NATO Response Force).

Additional Info

 • volume 2012
 • issue 3
 • state Recenzované / Reviewed
 • article type Přehledový / Peer-reviewed