Authors:
Článek se zabývá problematikou vybraných mezinárodních smluv, aktuálních dohod a iniciativ mezinárodní spolupráce v oblasti nešíření jaderných a chemických zbraní, ve kterých je zastoupena Česká republika prostřednictvím specifických orgánů nebo ministerstev. Je zde také rámcově popsán pohled a specifický vojenský přístup. Zapojení MO a AČR do struktur NATO umožňuje ovlivňovat strategické rozhodování v oblasti OPZHN a tím podporovat současné trendy týkající se forenzní analýzy, odběru CBRN vzorků a reakci na nové trendy v oblasti odstraňování následků použití ZHN.

Additional Info

  • volume 2019
  • issue 3
  • state Nerecenzované / Nonreviewed
  • article type Ostatní / Other
Authors: , ,
The article deals with selected international treaties, current agreements and international cooperation initiatives in the field of non-proliferation of nuclear and chemical weapons, in which the Czech Republic is represented through specific bodies or ministries. There is also a general description of the view and the specific military approach. The involvement of the MoD and the Czech Armed Forces in NATO structures enables to influence the strategic decision-making in the area of CBRN and thus support the current trends concerning forensic analysis, sampling of CBRN samples and response to new trends in the field of WMD elimination.

Additional Info

  • volume 2019
  • issue 3
  • state Nerecenzované / Nonreviewed
  • article type Ostatní / Other