Redakční rada

Nabídka akcí

Aplikace palivového aditiva v provozu vojenské techniky AČR

Článek prezentuje výsledky obranného výzkumu MO k zajištění ekonomičnosti a bezpečnosti provozu vozidel AČR. Národní program snižování emisí v ČR má jako jeden z hlavních svých cílů významné snížení emisí u této znečišťující látky. Na celkových emisích znečišťujících látek (TZL) v ČR se doprava podílí 20 %. Výsledky výzkumu proto dále dokládají environmentální přínos palivového aditiva, zejména u tuhých znečišťujících látek, které se významně podílejí na zhoršené kvalitě ovzduší v ČR.

Další informace

  • ročník: 2012
  • číslo: 4
  • stav: Recenzované / Reviewed
  • typ článku: Přehledový / Peer-reviewed

1. Úvod do problematiky

Přísadami do paliv vznětových motorů se dosahuje zvýšení parametrů bezpečnosti, zejména snížení emisí ve výfukových plynech, snížení spotřeby nafty, snížení opotřebení a prodloužení životnosti motoru, zvýšení výkonu motoru, popř. čištění válců a palivových trysek. Použitím přísad také usilujeme o všestrannou ochranu palivové soustavy, zlepšení zimních vlastností provozu, přípravu nafty na dlouhodobé skladování, potlačení hluku motoru, zlepšení spalování a udržení kondice motoru. Různé typy přísad se vyznačují odlišnými charakteristikami. K dostání jsou aditiva s jednou vlastností, ale též komplexní přísady vyznačující se multifunkčními vlastnostmi. Mezi vyhledávaná aditiva patří antioxidanty, antistatické přísady, baktericidní a bakteriostatické látky, deemulgátory, detergenty, mazivostní přísady, modifikátory viskozity, protikorozní aditiva, látky proti pěnivosti, aditiva zvyšující cetanové číslo a zlepšující bod zápalu paliva, depresanty, přísady odstraňující nepříjemný zápach a ovlivňující regeneraci filtrů částic. Začínají se objevovat aditiva deklarující úspory pohonných hmot. [3, 4, 5, 6, 7, 8]

Firma ENERGENICS z Velké Británie dodává Envirox, který se používá jako jedna z mála přísad do vznětových motorů ke snížení spotřeby paliva. Jeho výzkum a vývoj byl prováděn v laboratořích v Oxfordu a testován byl od roku 2002 do současnosti. Výsledkem testů je garantováno snížení spotřeby o 5-12 %, zlepšení průběhu spalování, nižší kouřivost v běžných výkonech motoru, snížení nespálených uhlovodíků a celkové zlepšení ekonomiky provozu. Prodlužuje a zdokonaluje hoření směsi, snižuje karbonizaci motorů a snižuje teplotu výfukových plynů. [9]

2. Metodologie

Cílem obranného výzkumu bylo zjištění vlivů aditiva Envirox na provoz naftového motoru vojenského vozidla z hlediska bezpečnosti. Z rozsáhlé problematiky úkolu obranného výzkumu je uveden pouze vliv aditiva na vybrané emise výfukových plynů. Emise oxidů uhlíku a kyslíku dosahovaly téměř neměnných hodnot a proto zde nejsou uváděny. [10] Ověření předpokládaného snížení spotřeby paliva, redukce úsad ve spalovacím prostoru a ve výfukovém traktu a stav motoru jsou předmětem jiných publikací. [11, 12]

Předmětem zkoumání byla motorová nafta NM-54 (v kódu NATO značena F-54) aditivovaná přípravkem Envirox. Aditivum Envirox bylo distribuované výhradním dodavatelem NanoTrade s.r.o. Mix byl v poměru 1 objemový díl Enviroxu na 4000 objemových dílů nafty (1:4000). Měření emisí probíhalo v laboratoři na brzdné stolici ve výfukových plynech zážehových motorů dvou typů.

Envirox je chemický přípravek na bázi oxidu ceričitého (CeO2), který po přidání do paliva působí jako katalyzátor. Ovlivňuje procesy spalování tak, že podstatně snižuje obsah škodlivých zplodin hoření, nespáleného paliva a pevných částic ve výfukových plynech. Umožňuje téměř úplné spálení uhlovodíků bez vzniku sazí. Do reakčního prostředí uvolňuje vysoce reaktivní radikál kyslíku, který patrně působí na lepší spalování nafty. [9]
Zkouška zahrnovala dva typy motorů, motor Land Rover Defender, LR 300TDi, rok výroby 1996 a motor Tatra T3-930-31, rok výroby 1990. Dílčí měření označena zkratkou LR nebo T a pořadovým číslem měření jsou uvedena v tabulkách 1 a 2. Měření emisí ve výfukových plynech bylo zahrnuto do zkoušky motorů. Měřeny byly hodnoty koncentrací množství pevných částic (PM), oxidů dusíku (NxOy), oxidu uhelnatého (CO) a nespálených uhlovodíků (CxHy).

Stanovení emisí ve výfukových plynech probíhalo v intervalu cca 30 hodin a to nejprve s palivem bez aditiva (první a druhé měření), následovalo stanovení emisí při použití paliva s aditivem (třetí až páté měření) a závěrečné stanovení v šestém měření proběhlo v naftě bez aditiva. V tab. 1 a 2 jsou měření s aditivovaným palivem motorové nafty vyznačena silně, v grafech 1 až 3 jsou pak ohraničena silnou svislou čarou.

3. Výsledky a diskuze

Výsledky měření z šesti termínů zkoušek byly vzájemně porovnány a z rozdílů bylo usouzeno na vliv aditiva Envirox na produkci emisí testovaného motoru. Průměrné hodnoty naměřených dat včetně nejistot vlastního měření daných spodní a horní mezí 95% intervalu spolehlivosti jsou uvedeny v tab. 1 a 2.

Tab. 1: Množství tuhých znečisťujících částic [mg.m-3] a plynné emise [ppm] vozidla LRD

Polutant

LR – 1

LR - 2

LR - 3

LR - 4

LR - 5

LR - 6

PM

11.50

13.50

7.95

7.35

7.10

9.00

NxOy

395.40

386.80

496.00

411.50

468.80

292.50

CO

99.38

107.63

126.20

112.52

110.34

79.75

CxHy

5.30

6.73

15.79

19.70

15.15

17.48

Tab. 2: Množství tuhých znečisťujících částic [mg.m-3] a plynné emise [ppm] vozidla Tatra

Polutant

T – 1

T - 2

T - 3

T - 4

T - 5

T - 6

PM

14.15

8.65

4.65

5.90

5.05

4.00

NxOy

1472.60

1641.30

1750.00

1722.00

1605.0

1471.0

CO

163.37

183.48

200.36

199.21

204.41

194.49

CxHy

43.65

42.26

44.47

49.04

47.45

49.39

Tuhé znečisťující částice – PM

Při hodnocení kvality činnosti vznětových motorů je velmi podstatným parametrem kouřivost, která je hodnocena emisním faktorem vyjadřujícím množství tuhých znečisťujících částic ve výfukových plynech, tedy sazí.

U motoru Land Rover Defender dochází v přítomnosti aditiva Envirox k výraznému poklesu kouřivosti, téměř o 50 %. V případě motoru Tatra byl zaznamenán pokles kouřivosti až o 83 %, přičemž snížená kouřivost přetrvává i po jistou dobu po ukončení aplikace aditivovaného paliva (graf 1). Třetí, čtvrté a páté měření emisí ve výfukových plynech motorů probíhalo s přidáním aditiva Envirox. Z grafu je patrno, že jeho přidání do motorové nafty vedlo ke znatelnému snížení emisí tuhých znečišťujících látek.

005-VR4-2012-Komar-Graf1

Graf 1: Emise tuhých znečišťujících látek [mg . m-3]

Emise uhlovodíků

Emise nespálených uhlovodíků měly v průběhu zkoušky narůstající tendenci. Jejich zvýšené množství může být snad způsobeno působením Enviroxu při vyčištění usazenin motoru (graf 2). Tendence nárůstu jejich hodnot v průběhu přibližně 60 dní a jejich zřetelný pokles po 90 dnech používání aditiva, tak jako nárůst emisí uhlovodíku při návratu k naftě bez aditiva, tomuto procesu nasvědčuje.

005-VR4-2012-Komar-Graf2

Graf 2: Emise nespálených uhlovodíků CxHy [ppm]

Emise oxidů dusíku

Emise oxidů dusíku zahrnují především oxid dusnatý NO a jeho transformaci na oxid dusičitý NO2 a jsou zobrazeny na grafu 3. Z grafu je patrno, že jsou téměř na přidání aditiva do paliva méně závislé, zejména u motoru Land Rover Defender, zatím co u motoru Tatra 815 se obsah emisí dusíku nepatrně zvýšil. Nafta bez aditiva Envirox vykazuje v měřeních vždy jejich nižší obsah v plynných emisích motorů obou sledovaných vozidel.

005-VR4-2012-Komar-Graf3

Graf 3: Emise oxidů dusíku NxOy [ppm]

Emise oxidu uhelnatého
Nejvyšší množství emisí CO ve výfukových plynech se u obou motorů nacházelo, jak ukazuje graf 4, v období použití aditivovaného paliva. Detekovaná odchylka však nebyla signifikantní.

005-VR4-2012-Komar-Graf4

Graf 4: Emise oxidu uhelnatého CO [ppm]

4. Závěr

Z výzkumu emisí motoru Land Rover Defender a motoru Tatra 815 lze vyvodit následující závěr, že použití aditiva Envirox vede ke snížení obsahu tuhých znečišťujících částic (PM) ve výfukových plynech, což může významným způsobem přispívat k ochraně ovzduší a zdraví. Produkci plynných emisí CO, NOx, a CxHy (nespálené uhlovodíky) však aditivum Envirox na statisticky významné úrovni s hladinou spolehlivosti 95 % neovlivnilo.

  • Land Rover – Použitím aditiva Envirox nastal u motoru Land Rover Defender významný pokles emisí tuhých znečišťujících částic, a tím i kouřivosti, která poklesla v přítomnosti aditiva téměř o 50 %. Produkci plynných emisí NOx, a CxHy (nespálené uhlovodíky) však aditivum Envirox na statisticky významné úrovni s hladinou spolehlivosti 95 % neovlivnilo, tak jako tomu bylo u motoru Tatra.
  • Tatra 815 – U motoru Tatra měl přídavek Enviroxu rovněž pozitivní efekt na redukci tuhých znečišťujících částic a tím i kouřivosti, a to až o 83 %, přičemž snížená kouřivost přetrvává i po jistou dobu po ukončení aplikace aditivovaného paliva. Ve statistickém hodnocení se tato skutečnost neprojevila, protože při návratu k palivu bez přídavku aditiva zmíněný efekt stále přetrvával a emise PM nevzrostly na původní úroveň. Může se tedy jednat o další pozitivní efekt, a sice o vyčištění motoru do takové míry, že snížené emise přetrvávají i po jistou dobu po ukončení používání aditivovaného paliva.

Na závěr si dovolím pro úplnost sdělit z výzkumu skutečnost, že Envirox neovlivnil technický stav obou motorů a ani jejich provozuschopnost [1].


Výzkum byl řešen v rámci obranného výzkumu MO (OVUOFEM200902) ENVIROX – Technické, ekonomické a environmentální aspekty aplikace palivového aditiva Envirox v provozu pozemní vojenské techniky AČR.

Seznam použité literatury:

[1] MAREŠ, J. et al. Ekonomické, technické a environmentální aspekty palivového aditiva Envirox. Výroční zpráva projektu za rok 2011. Brno: Univerzita obrany, 2011, 100 s.
[2] KOMÁR, A. - KŘÍŽEK, P. - ZAJÍČEK, V. and BOŽEK, F. Effect of Aditive Envirox on the Emissions. In Applied Technical Science and Andvanced Military Technologies. Sibiu, Romania, 2012, Vol. 3, p. 78-83, ISSN 1843-6722.
[3] Dostupné na http://www.oleje-mazivo.cz/?30,stop-tvoreni-sazi-v-dieselmotoru-diesel-russ-stop-v-150-ml-baleni [cit. 2011-03-05].
[4] Dostupné na http://www.oleje-mazivo.cz/?43,cistic-dieselovych-systemu-diesel-system-reiniger-500ml-baleni [cit. 2011-03-05].
[5] Dostupné na http://www.oleje-mazivo.cz/?41,super-prisada-do-nafty-super-diesel-additiv-mitlubricity-improver-250ml-baleni [cit. 2011-03-05].
[6] Dostupné na http://tuning.autodoplnky.cz/metabond/metanova-sel-prisada-do-nafty-250ml-s279509[cit. 2011-03-05].
[7] Dostupné na http://www.nanotrade.cz/data/images/file/Envirox_CZ(1).pdf [cit. 2011-03-05].
[8] Dostupné na http://bpicr.cz/bpi/2.2_instruk.html [cit. 2011-03-05].
[9] BOZEK, F. - DVORAK, J. - MARES, J. - MALACHOVA, H. Reduction of Emissions of Nitrogen Oxides from Traffic. International special issues 58/2011 World Academy of science engineering and technology. Bali, Indonesia, p. 145-150, ISSN 2010-376X.
[10] KORECKI, Z. - POMAZALOVA, - N. - MARES, J. Fuel additive experiment in the area of oil stability and quality. MOSATT 2011 (Presented by Komár, A.) Proceeding of the International Scientific Conference. Zlatá Idka, Košice, Slovakia, 2011, Vol. 4, p. 236-240, ISSN 1338-5232.
[11] BOZEK, F. - MARES, J. - BOZEK, M. - HUZLIK, J. Emission of Particulate Matter While Applying the EnviroxTM Additive. Proceedings of the 5th WSEasAA International Conference on Waste Management, Water Pollution, Air Pollution, Indoor Climate. Iasi, Romania: WIT Press, 2011, p. 170-175. ISBN 978-1-61804-012-1.
[12] MARES, J. - BOZEK, F. - ZAJICEK, V. - KRIZEK, P. - MARESOVA, L. Economic, technical and environmental aspects of fuel additive EnviroxTM during trials with diesel engines. Proceedings of the IIIth WESSEX International Conference on Ravage of Planet 2011. Shah Alam, Malaysia: WIT Press, 2011, p. 340-352. ISBN 978-1-84564-528-1.Prof. Ing. Aleš Komár, CSc. (plk. v zál.), nar. 1949, VŠZ Brno, od r. 1983 v armádě, pracoval v oblasti ubytovací a stavební služby, kde se zaměřil na problematiku životního prostředí ve vojenských objektech. Stál u zrodu vojenské ekologie. Od r. 1990 byl v čele ekologické služby, prosadil výuku environmentální problematiky na vysokých vojenských školách. 1996-97 byl ředitelem odboru životního prostředí MO. Působil na Fakultě ekonomiky a managementu VVŠ PV ve Vyškově ve funkci zástupce vedoucího katedry ekonomiky a hygieny výživy a vedoucího katedry materiálu a služeb. Na Univerzitě obrany v Brně byl vedoucím katedry materiálu a služeb. Člen oborové rady ekonomika a hygieny výživy, oborové rady ekonomika a management a vědecké rady FEM UO. Je řešitelem řady projektů NATO, EU a autorem více než 600 publikací, z nichž je jedna třetina zahraničních.

21/12/2012

Zanechat komentář