Redakční rada

Nabídka akcí

Souprava lehkého obrněného vozidla S-LOV-CBRN

Příspěvek popisuje koncepci řešení soupravy lehkého obrněného vozidla S-LOV-CBRN. Vybavení soupravy umožňuje osádce bezpečný průzkum oblastí s neznámou a potenciálně rizikovou chemickou, biologickou a radiační situací (průzkum CBRN) při možném kontaktu s ozbrojeným protivníkem.

Další informace

  • ročník: 2014
  • číslo: 1
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

1. Úvod

Česká republika tradičně, minimálně od pražského summitu NATO v roce 2002, deklaruje v rozvoji schopností svých ozbrojených sil prioritu oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení (resp. CBRN: zkratky Chemical, Biological, Radiological, Nuclear). Účast Armády České republiky v zahraničních misích v rámci úkolových uskupení NATO klade vysoké nároky na jednotky chemického vojska. Vzhledem k trendům vývoje operačního prostředí nelze vyloučit, že naléhavost požadavků v oblasti CBRN může ještě vzrůst.

Rychlé a věrohodné zjištění skutečné chemické, biologické a radiační situace v zájmové lokalitě patří ke stěžejním úkolům průzkumu. Stávající pozemní chemická průzkumná technika AČR již nesplňuje aktuální požadavky na zajištění ochrany osádek před působením zbraní hromadného ničení, min a palby protivníka. Nedostatečné přístrojové vybavení neumožňuje detekci biologických agens ani průzkum rizikových lokalit bez nebezpečí ztráty vycvičené osádky a vozidla. Rychlost a věrohodnost získávaných informací o chemické a radiační situaci může být výrazně ovlivněna působením lidského faktoru. Nedořešen, z hlediska žádoucí automatizace procesu a úplnosti informací, je i problém CBRN monitorování velitelských stanovišť a základen.

Komplexní odstranění uvedených problémů zabezpečuje projekt obranného vývoje Ministerstva obrany České republiky „Souprava lehkého obrněného vozidla S-LOV-CBRN". [1] Projekt, který úspěšně prošel etapou vojskových zkoušek, je dokončován spoluprací státních podniků Ministerstva obrany České republiky - Vojenského výzkumného ústavu v Brně, Vojenského technického ústavu Praha a VOP CZ Šenov u Nového Jičína. Cílem příspěvku je seznámení odborné veřejnosti s dosaženými výsledky projektu.

2. Cíle projektu

Cílem projektu bylo vyvinout novou soupravu lehkého obrněného vozidla S-LOV-CBRN (dále také S-LOV-CBRN), vhodnou pro činnost v městských aglomeracích s malým rizikem napadení i ve složitém terénu s vyšším rizikem bojové činnosti, umožňující: [2]

  • automatický sběr a zpracování CBRN informací z palubních prostředků chemické nástavby při mobilním CBRN průzkumu, vytyčení hranic nebezpečných prostorů a varování jednotek v blízkém okolí bez nutnosti vystoupení osádky;
  • dálkový radiační, chemický, vizuální a akustický průzkum silně rizikových lokalit s neznámou bezpečnostní a CBRN situací pomocí průzkumného robotu bez nutnosti vystoupení osádky z vozidla LOV-CBRN;
  • automatický sběr a zpracování CBRN informací z palubních a externích prostředků chemické nástavby, jakož i varování jednotek v blízkém okolí při rozvinutí soupravy LOV-CBRN na pozorovacím stanovišti;
  • dálkové automatické monitorování radiační, chemické a biologické situace ve vzdálené lokalitě;
  • zajištění vysokého stupně pasivní i aktivní ochrany osádky vozidla před působením ZHN, min a palby protivníka s možností kladení účinného odporu odvetnou palbou.

3. Postup řešení projektu

Základní metodou řešení projektu S-LOV-CBRN byl proces kritické analýzy podkladů a tvůrčí syntézy poznatků. Kritériem pro výběr optimální varianty postupu byla progresivnost návrhu v daných ekonomických a časových limitech.

Práce byly plánovány na období tří let. Problémy s tvorbou programového vybavení si však vyžádaly prodloužení projektu o jeden rok.

4. Výsledky řešení projektu

Výsledkem řešení projektu je prototyp - „souprava lehkého obrněného vozidla S-LOV-CBRN", který tvoří průzkumné lehké obrněné vozidlo LOV-CBRN a přívěs P-LOV-CBRN. Souprava může být využita jako celek na pozorovacím stanovišti (obr. 1), nebo vozidlo a přívěs lze použít odděleně, při potřebě současného vedení mobilního CBRN průzkumu v jedné lokalitě a CBRN monitorování v druhé lokalitě.

014-Obr1-Souprava

Obr. 1: Souprava lehkého obrněného vozidla S-LOV-CBRN.

4.1 Vozidlo LOV-CBRN

Vozidlo LOV-CBRN představuje modifikaci italského kolového obrněného vozidla IVECO LMV M 65E19 WM – LONG. Změny spočívají v nové zástavbě prostoru budky dvoučlenné osádky vozidla a zabudování kontejneru účelové nástavby v zadní části rámu vozidla. [3], [4], [5] V budce se nachází pracoviště velitele osádky a pracoviště řidiče. Kontejner obsahuje senzory a klíčové prvky palubního informačního systému (dále také PIS), speciální chemické nástavby (dále také SChN) a kombinovaného podsystému přetlakové ochrany osádky (dále také KPPO). Střecha kontejneru slouží jako platforma pro vnější lafetaci sdružené zbraňové stanice (dále také SZS; podle názoru autora výstižnější název pro termín kombinovaná zbraňová stanice uvedený v zadávací dokumentaci projektu), vybrané dílčí prvky PIS a SChN.

4.1.1 Palubní informační systém

Palubní informační systém (obr. 2) je základním automatizačním prvkem vozidla a hlavním informačním zdrojem osádky. [6] Ve spojení s pozorovacím podsystémem SZS umožňuje veliteli vizuální pozorování zájmového prostoru. Využitím dat SChN poskytuje osádce údaje o: (a) aktuální CBRN situaci na pozici vozidla, (b) okamžité chemické, radiační, vizuální a akustické situaci v místě průzkumného robotu a (c) aktuální CBR situaci na pozici výnosného monitorovacího modulu. Zabezpečuje varování osádky před chemickou, biologickou a radioaktivní kontaminací. Řídí činnost kombinovaného podsystému přetlakové ochrany. Umožňuje automatické i manuální sestavení zpráv o CBRN situaci, jejich automatické i manuální odeslání prostřednictvím rádiové stanice nebo kabelové sítě Ethernet nadřízenému veliteli.

Legenda: PRP - průzkumný robotický podsystém, PIS - palubní informační systém, SZS - sdružená zbraňová stanice, VDGO - výmetnice dýmových granátů ochranných.

014-Obr2-Blokove

Obr. 2: Blokové schéma palubního informačního systému vozidla LOV-CBRN.

Základním vstupním a výstupním prvkem pro obsluhu komponent PIS je grafické uživatelské rozhraní (dále také GUR) dotykové obrazovky zobrazovací jednotky velitele. [7] V součinnosti s dílčími spínači a klávesnicí ovládacího pultu velitele zabezpečuje intuitivní přístup velitele k jednotlivým funkcím aplikačního programového vybavení. Příklad GUR zobrazovací jednotky velitele pro vedení průzkumu je uveden na obr. 3.

014-Obr3-Priklad

Obr. 3: Příklad grafického uživatelského rozhraní obrazovky zobrazovací jednotky velitele.

4.1.2 Speciální chemická nástavba

Speciální chemická nástavba (obr. 4) je nejdůležitějším znakem modifikace vozidla IVECO LMV M 65E19 WM – LONG na vozidlo LOV-CBRN. [8] Plní funkci senzorů CBRN situace a výkonných prvků PIS pro varování jednotek a vytyčení kontaminovaných prostorů. Poskytuje informace o aktuální CBRN situaci a meteorologických parametrech přízemní vrstvy atmosféry, o jejich změnách v čase a prostoru.

Porovnáním se zavedenými chemickými průzkumnými vozidly AČR lze za principálně nové prvky SChN označit: (a) podsystém monitorování chemické situace, (b) podsystém palubního biologického detektoru, (c) průzkumný robotický podsystém.

014-Obr4-Blokove

Obr. 4: Blokové schéma speciální chemické nástavby.

Podsystém monitorování chemické situace umožňuje detekci bojových chemických látek, vybraných průmyslových toxických látek a stanovení pravděpodobného zdroje kontaminace (terén, vzduch, zános). Sdružuje tři, vzájemně propojené, automatické detekční okruhy: (a) detektor par a aerosolů ve vnějším ovzduší vozidla, (b) detektor zánosu kontaminantů do prostoru osádky, (c) detektor kontaminace povrchu terénu. Požadovaná rychlost, spolehlivost a věrohodnost detekce je dosažena analýzou údajů z více detektorů, pracujících na odlišných fyzikálních a chemických principech funkce.

Podsystém palubního biologického detektoru slouží k detekci aerosolů, které mohou nést biologické agens.

Průzkumný robotický podsystém (obr. 5) je určen pro chemický, radiační, vizuální a akustický průzkum. [9] Podsystém tvoří čtyřkolový robot, řídicí stanice a ruční ovladač robotu. Ovladač umožňuje řízení směru a rychlosti pohybu robotu, ovládání kamer, senzorového manipulátoru a odběr vzorku atmosféry. Veškerou manipulaci s robotem, včetně výjezdu z transportního prostoru kontejneru účelové nástavby vozidla LOV-CBRN a návratu robotu zpět, zajišťuje velitel osádky dálkově ze svého místa v budce vozidla.

014-Obr5-Pruzkumn

Obr. 5: Průzkumný robot speciální chemické nástavby vozidla LOV-CBRN.

4.1.3 Kombinovaný přetlakový podsystém ochrany osádky

Kombinovaný přetlakový podsystémem ochrany zabezpečuje možnost práce osádky při pobytu vozidla LOV-CBRN v terénu s chemickou, biologickou a radioaktivní kontaminací. [3] Spolupracuje s detektory SChN, senzorem ventilace budky a PIS. Tvoří jej: (a) filtračně ventilační zařízení, (b) zařízení pro nouzovou dodávku vzduchu a (c) jednotka pro řízení činnosti.

Činnost podsystému přetlakové ochrany je plně automatizována. Při detekci chemických toxických látek, biologických agens nebo ionizujícího záření se filtračně ventilační zařízení samočinně přepne z režimu ventilace do režimu filtrace. Při zjištění případného průniku chemických toxických látek do prostoru osádky se filtračně ventilační zařízení automaticky vypne a řídicí jednotka otevře přívod vzduchu z tlakových lahví zařízení pro nouzovou dodávku vzduchu do plicních automatik ochranných masek osádky.

4.1.4 Sdružená zbraňová stanice

Sdružená zbraňová stanice představuje dálkově ovládaný zbraňový komplet s externí lafetací výbavy na střeše kontejneru účelové nástavby vozidla LOV-CBRN, složený z kulometu 7,62 mm, výmetnic ochranných dýmových granátů a senzorů systému detekce a indikace laserového a mikrovlnného ozáření. [10]

Dálkové ovládání kulometu zbraňové stanice z budky osádky zajišťuje velitel pomocí optoelektronického systému řízení palby a ovládacího pultu velitele. Odpálení ochranných dýmových granátů provádí řidič.

4.2 Přívěs P-LOV-CBRN

Přívěs P-LOV-CBRN má převážně logistickou funkci. Slouží pro přepravu externích zařízení speciální chemické nástavby a vybraného logistického materiálu S-LOV-CBRN na chemické pozorovací stanoviště. [3] Alternativně, vyžitím vestavěných zdrojů elektrické energie, může být využit také k zabezpečení provozu autonomní pozorovatelny bez vozidla LOV-CBRN.

4.2.1 Externí zařízení CBRN průzkumu

Souprava externího zařízení CBRN průzkumu (obr. 4) představuje další, principálně nový prvek SChN. [8] Slouží pro: (a) rozšíření detekčních kapacit vozidla LOV-CBRN při použití S-LOV-CBRN na rozvinutém pozorovacím stanovišti a (b) vytvoření, podle aktuální potřeby umístitelné, autonomní CBRN monitorovací stanice. Soupravu tvoří výnosná meteorologická stanice, výnosný CBRN monitorovací modul (obr. 6) a výnosný detektor potenciálně biologických aerosolů.

014-Obr6-Sestava

Obr. 6: Sestava zařízení výnosného CBRN monitorovacího modulu.

Výnosná meteorologická stanice slouží pro zjišťování parametrů vertikální stálosti přízemní atmosféry. Použita může být v součinnosti s vozidlem LOV-CBRN, nebo v sestavě s výnosným monitorovacím modulem.

Výnosný, podle aktuální potřeby umístitelný, CBRN monitorovací modul je určen pro dálkové bezobslužné monitorování chemické, biologické, radiační a meteorologické situace. [11] Umožňuje i lokální provoz s odečtem a zpracováním údajů obsluhou. Naměřená data ve formě zprávy NBC 4 mohou být předávána bezdrátově nebo kabelem v síti Ethernet.

Výnosný detektor potenciálně biologických aerosolů je určen k detekci aerosolů, které mohou nést biologické agens. Používá se jako oddělitelná součást kompletu výnosného CBRN monitorovacího modulu.

4.2.2 Vybavení logistické podpory

Vybavení logistické podpory zahrnuje: (a) dva nezávislé zdroje elektrické energie pro provoz soupravy S-LOV-CBRN na rozvinutém pozorovacím stanovišti, (b) odmořovací soupravu a prostředky pro kontrolu kontaminace, (c) maskovací pokryvy a (d) prostředky pro zabezpečení samostatné činnosti osádky na pozorovacím stanovišti. [3]

5. Závěr

Vývojové práce a výsledky zkoušek prototypu S-LOV-CBRN plně prokázaly schopnost řešitelských kolektivů v ČR navrhnout a obhájit netradiční řešení mobilního prostředku pro pozemní CBRN průzkum.

Zvolená koncepce řešení S-LOV-CBRN klade maximální důraz na bezpečnost a ochranu osádky průzkumného vozidla při činnosti v prostředí s neznámým typem kontaminace a nebezpečím ozbrojeného napadení. Dálkově řízený průzkumný robotický podsystém pro chemický, radiační, vizuální a akustický průzkum rizikové lokality bez nutnosti předchozího vystoupení osádky je originálním prvkem konstrukce S-LOV-CBRN. Použitá zbraňová stanice umožňuje nejen kladení účinného odporu bez rizika možného zánosu kontaminace do chráněného prostoru vozidla, ale i významně zlepšuje pozorovací možnosti velitele při sledování bojiště ve dne i v noci. Přístrojové vybavení S-LOV-CBRN poskytuje komplexní informaci o chemické, biologické, radiační a meteorologické situaci. Bezkontaktní metoda detekce chemické kontaminace povrchu terénu spolu s verifikací naměřených údajů z více detekčních subsystémů přináší do oblasti pozemního mobilního průzkumu novou kvalitu. Zrychluje proces průzkumu a umožňuje odlišení kontaminace ovzduší od kontaminace terénu. Výnosný monitorovací modul CBRN významně rozšiřuje detekční možnosti průzkumného vozidla. Umožňuje současné vedení mobilního CBRN průzkumu v jedné lokalitě a monitorování chemické, biologické, radiační a meteorologické situace v lokalitě jiné. Automatizace procesů sběru a zpracování dat nejen omezila vliv lidského faktoru na věrohodnost získaných informací, ale umožnila i snížení počtu členů osádky z obvyklých tří na dva.

Souprava S-LOV-CBRN je určena pro chemické jednotky AČR. Může pracovat samostatně nebo v sestavě průzkumné čety podřízené soupravě pro řízení radiačního a chemického průzkumu VAP-1 (VAP-1M). Používána bude na území ČR a v zahraničních misích.

Ing. Bohuslav Res, CSc. (plk. v zál.), nar. 1951, absolvent elektrotechnické fakulty Vysokého učení technického v Brně. Vysokoškolský učitel, od roku 1982 voják z povolání, vědecký pracovník oddělení speciální dozimetrie VÚ 070 Brno. Zastával řadu řídících funkcí v oblasti vojenského výzkumu, od vedoucího oddělení VÚ 070 Brno až po ředitele odštěpného závodu VTÚO Brno, státního podniku VOP-CZ Šenov u Nového Jičína. V současnosti působí jako zástupce ředitele Vojenského výzkumného ústavu, s. p., se sídlem v Brně.

04/02/2014

Zanechat komentář