Redakční rada

Nabídka akcí

Sdružení čs. zahraničních letců 1939-45 * Sdružení zahraničních letců – Východ * Sdružení rehabilitovaných zaměstnanců AČR * Svaz civilní ochrany ČR * Svaz letců ČR * Svaz pomocných technických praporů - vojenských táborů nucených prací ČR * Svaz vojáků v záloze ČR * Svaz vojáků z povolání AČR * Unie armádních sportovních klubů ČR * Vojenská sekce Konfederace politických vězňů * Vojenský klub myslivosti * Zpravodajská brigáda

Další informace

  • ročník: 2006
  • číslo: 2
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Vědecký / Research

 

Vážení čtenáři,

dovolte mně, abych společně s vámi zahájil rok 2006 – rok 10. výročí vzniku ASOCIACE „Vojáci společně“. Desetiletí je sice krátkou dějinnou etapou, avšak může tvořit zcela významné období ve spolupráci společenských organizací, majících právní subjektivitu, vlastní cíle a programy. Touto kooperací se dnes může pyšnit dvanáct organizací, které v průběhu desetileté činnosti díky svému úsilí spolupracovat s rezortem obrany v realizaci branné politiky státu a rozvíjet zájmovou činnost svých členů, vykrystalizovaly v pevné spojení.

Existence ASOCIACE „Vojáci společně“ byla potvrzena Ministerstvem vnitra ČR rozhodnutím číslo II/s-OS/1-29773/96-R ze dne 16. dubna 1996. Přípravnou činnost od roku 1993 považuji za odpovědné formování takovéto síly hájící principy a realizaci branné politiky státu. Dřívější „Koordinační sdružení“ vykonalo nezastupitelnou činnost a při příležitosti jubilejního výročí je zcela na místě poděkovat za průkopnickou práci všem organizacím tohoto sdružení. Je rovněž případné připomenout, že v průběhu deseti let pracovalo v rámci ASOCIACE kromě dnešních členů ještě dalších osm organizací, z nichž vysoce si vážím členství ČSOL a ČSBS.
ASOCIACE byla výrazně podporována ministry obrany panem Vetchým a panem Tvrdíkem, náčelníky GŠ AČR panem Nekvasilem a panem Šedivým. V současnosti je podpora pana ministra obrany Kühnla a náčelníka GŠ AČR pana Štefky velmi významná, což ale nelze vůbec říci o řadě kompetentních úředníků rezortu obrany.

ASOCIACE „Vojáci společně“ je připravena v souladu s naplňováním asociačních cílů a potřeb rezortu obrany v této státu nezbytné oblasti branné politiky nadále zodpovědně pomáhat, což také chce v roce 10. výročí vzniku AVS výrazně prokázat.
Prezident AVS

Hlavní cíle činnosti ASOCIACE „Vojáci společně“ v roce 2006

Rok 2005 – rok 60. výročí ukončení druhé světové války – přinesl pro ASOCIACI řadu úspěchů v oblasti výchovy k vlastenectví, vojenským tradicím a brannosti. Došlo k dalšímu rozvoji spolupráce s Generálním štábem AČR, jakož i k hledání nových metod spolupráce s rezortem obrany v období formující se profesionální armády. Bylo zahájeno prosazování kvalitativně nového vztahu profesionální armády a občanských sdružení, což zatím nenašlo plné pochopení u funkcionářů rezortu.

Spolupráce na mezinárodní úrovni, zejména v rámci visegrádské čtyřky, byla úspěšná stejně jako spolupráce s vojenskými institucemi (Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Vojenské lázeňské a rekreační zařízení, Vojenské lesy a statky ČR).

Výkonná rada na základě předběžného zhodnocení výsledků roku 2005 a v souladu s jednáním delegací sdružených organizací ASOCIACE předpokládá soustředit rozhodující společné úsilí organizací v desátém roce existence na tyto hlavní cíle:

■ Projednat a smluvně uzavřít s Ministerstvem obrany ČR principy koncepce spolupráce a z ní vyplývajících smluv.

■ Vytvořit organizacemi ve spolupráci s Generálním štábem a operačně taktickými velitelstvími aktivní prostředí kolem formující se profesionální armády a jejich záloh, zejména kvalifikovanou zpětnou vazbu. Minimalizovat negativní dopady reformy ozbrojených sil na členy ASOCIACE.

■ Podílet se na novelizaci branných zákonů, zejména zákona č. 221/1999 Sb., jakož i rezortních opatření a vyhlášek z této novelizace vyplývajících, zejména kariérní řád, sociální program a zásady péče o bývalé vojáky.

■ Realizovat doposud osvědčené metody výchovy vojenských tradic s cílem rozvoje vlastenectví, brannosti a odpovědnosti za obranu státu.

■ Nadále se podílet na sportovních, kulturních a zájmových aktivitách příslušníků AČR k zdravému způsobu života a zvyšování fyzické zdatnosti. Tyto aktivity realizovat cestou „posádkových klubů“, jejichž přípravu a výstavbu zahájit ve spolupráci s rezortem obrany.

■ Prohlubovat spolupráci všech sdružených organizací ASOCIACE, jakož i mezinárodní spolupráci, zejména se sousedními státy a v rámci visegrádské čtyřky.

NAŠÍ PRIORITOU JE PÉČE O VETERÁNY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

Rozhovor s prezidentem AVS plk. Ing. Janem Křížem

Pane prezidente, jak z pohledu ASOCIACE „Vojáci společně“ hodnotíte uplynulý rok 2005?

Rok 2005, rok 60. výročí ukončení druhé světové války, přinesl pro ASOCIACI řadu úspěchů v oblasti výchovy k vlastenectví, vojenským tradicím a brannosti. Došlo k dalšímu rozvoji spolupráce s Generálním štábem AČR, jakož i k hledání nových metod spolupráce s rezortem obrany v období formující se profesionální armády. Bylo zahájeno prosazování kvalitativně nového vztahu profesionální armády a občanských sdružení, což zatím nenašlo plné pochopení u kompetentních funkcionářů rezortu Ministerstva obrany.

Svoje úsilí v roce 2005 ASOCIACE zaměřila především ve prospěch veteránů druhé světové války, ať již v přípravě zákona na odškodnění, ve formování koncepce péče o veterány (domovy péče, LDN) či v prezentaci jejich vynikajících lidských a vojenských vlastností. Právě s pomocí veteránů druhé světové války se nám podařilo připravit čtyři konference k 60. výročí ukončení války pro mladé profesionály Armády České republiky.
Dalšího kvalitního výsledku jsme dosáhli ve spolupráci na mezinárodní úrovni, a to zejména v rámci visegrádské čtyřky, která byla úspěšná stejně jako kooperace s vojenskými institucemi, tj. Vojenskou zdravotní pojišťovnou ČR,

Vojenskými lázeňskými a rekreačními zařízeními a Vojenskými lesy a statky.

Nechtěl bych se dále rozšiřovat o výsledcích roku 2005, protože jako každý rok se zpracovává roční analýza činnosti, která zhodnotí aktivity a přínos organizací a funkcionářů vedení ASOCIACE. Průřez činností orgánů ASOCIACE je na jiném místě našeho časopisu a je dostatečně vypovídající. Chci však naší asociační veřejnosti a příznivcům sdělit, že za velmi významné pro ASOCIACI považuji jednání s ministrem obrany a jeho následnou účast na zasedání Prezidia AVS v první polovině prosince 2005.

Zmiňujete jednání s ministrem obrany. O čem jste hovořili?

Především chci sdělit, že jednání bylo profesionálně pracovní. Analyzovalo současný stav spolupráce ASOCIACE s rezortem obrany a projednalo možnosti rozšíření kooperace v roce 2006. Podstatou naší činnosti budou „Hlavní cíle činnosti ASOCIACE na rok 2006“, které jsou v plném znění otištěny v tomto časopise. Právě tyto hlavní cíle byly stěžejní agendou obou jednání s ministrem obrany panem Karlem Kühnlem, který byl mj. konkrétně informován o tom, že chceme dokončit vše rozpracované v péči o veterány druhé světové války, ale že také současně zahajujeme úsilí ve prospěch vojáků v aktivní službě. Ve spolupráci organizací, které sdružují vojáky v aktivní službě, ale i aktivní záloze bychom chtěli pokračovat ve vlastenecké výchově mladých profesionálů, zahájit formování posádkových klubů a být účastníky připomínkových řízení všech zákonů i vnitřních norem, týkajících se aktivních, ale i bývalých vojáků.

Rádi bychom rozšířili členskou základnu Svazu vojáků z povolání AČR, Svazu letců ČR, Unii armádních sportovních klubů. Informoval jsem pana ministra o zámyslu využít 10. výročí vzniku ASOCIACE k dalšímu rozšíření spolupráce s rezortem obrany. Setkali jsme se s velkým pochopením pro naše cíle i jednotlivá konkrétní opatření.

Jste připraveni zvládnout takové široké spektrum činností? S jakými úskalími se setkáváte?

Především je nás na to dvanáct, tím myslím organizací, takže žádný z našich svazů a sdružení nezůstává v práci osamocen. Máme v našich řadách vynikající a svědomité funkcionáře a přesně víme, čím AČR, rezortu obrany, ale i celé naší společnosti chceme přispět. Kromě již zmíněných hlavních cílů jsme také schválili Plán činnosti AVS na rok 2006.

Samozřejmě ne všichni funkcionáři rezortu obrany nám fandí. S problémy se však dokážeme poprat. „Nepřející“ rezortní zástupci jistě sami přijdou na to, že s postupnými změnami armády musí dojít i ke změnám ve vztahu k takovým organizacím, které armádě přinášejí konstruktivní náměty, konkrétní pomoc a podporu realizovaných rezortních opatření. ASOCIACE a její jednotlivé organizace takové jsou. Pozitivní je, že vedení ASOCIACE má možnost pravidelně jednat o relevantní, aktuální, ale i koncepční problematice s náměstkyní ministra obrany pro personalistiku.

Pane prezidente, co do budoucna přejete sobě a ASOCIACI?

Nejdříve mi dovolte poděkovat ministru obrany za jeho pochopení a vztah k ASOCIACI, náměstkyni ministra obrany, 1. ZNGŠ, veliteli Velitelství sil podpory a výcviku a veliteli společných sil za spolupráci v roce 2005. Chtěl bych také, aby se nám podařilo realizovat to, co jsme s funkcionáři rezortu pro rok 2006 projednali a na čem jsme se domluvili. Těšíme na další rozvoj spolupráce s funkcionáři rezortu obrany, ale zejména se těšíme na to, čeho v roce 2006, ale i v dalších letech dosáhneme ve prospěch obrany státu. Myslím, že pro dobrovolné, neplacené, ale zanícené funkcionáře by splnění uvedeného přání bylo tím nejlepším výsledkem a oceněním.

Za rozhovor poděkoval Antonín Svěrák

VSTŘÍC ROKU 2006 ANEB OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM UPLYNULÝM

ASOCIACE „Vojáci společně“

Rok 2005 je již minulostí. Jaký byl z pohledu ASOCIACE „Vojáci společně“? To bude předmětem hlubší analýzy činnosti Výkonné rady a Prezidia ASOCIACE v prvních měsících roku 2006. Přesto si všimněme alespoň v konturách některých výsledků či problémů v jejich činnosti uplynulého roku.

Rovněž ten patřil k létům, které lze do vývoje spolupráce ASOCIACE s reformujícím se rezortem obrany započítat jako složitý. Oba subjekty jakoby nadále hledaly ve vzájemných vztazích své pevné místo a jeho právní zakotvení.
ASOCIACE „Vojáci společně“ letošním rokem vstupuje do desátého roku své existence a činnosti. V průběhu tohoto období se zkonsolidovala, vyprofilovala ve smyslu svého poslání obsaženém ve Stanovách AVS a zaujala postavení obhájce potřeb a zájmů dvanácti sdružení blízkých armádě, jejichž činnost směřuje ku prospěchu obrany státu a jeho armády. To je také rozhodujícím faktorem v činnosti ASOCIACE.

Různorodost potřeb a zájmů sdružených organizací, daná jejich postavením zejména k potřebám AČR, klade vysoké nároky na práci orgánů ASOCIACE - Prezidia a Výkonné rady.

Prezidium ASOCIACE (kromě jejího prezidenta je tvoří předsedové či zástupci všech sdružených organizací) se v uplynulém roce sešlo na celkem sedmi zasedáních. V souladu s obsahem ročního „Plánu činnosti ASOCIACE ... v roce 2005“ jeho činnost jednoznačně směřovala k naplnění „Hlavních cílů činnosti ASOCIACE ...“ vytyčených pro tento rok, a které patří k základním každoročním dokumentům.

Jedním z těchto cílů roku 2005 bylo vytvoření pevného systému spolupráce s Generálním štábem AČR a operačně taktickými velitelstvími, vytvoření aktivního prostředí kolem formující se profesionální armády a jejich záloh - zejména kvalifikovanou zpětnou vazbou. To se vcelku dařilo především na úrovni GŠ AČR, a to obojí zásluhou. To však nelze tvrdit o vztazích s vedoucími funkcionáři rezortu. O zpětnou vazbu, kde se může AVS plně realizovat a být vysoce funkční, je malý či žádný zájem. Kulantně řečeno existuje nepříliš vstřícný vztah příslušných ministerských úředníků k ASOCIACI a jejím jednotlivým organizacím. Jakoby nechtěli slyšet problémy, kterými žijí příslušníci Armády České republiky a její nejbližší okolí a ani návrhy, jak je řešit. Citelně tu negativně působí dlouholetá absence koncepce (či smlouvy) spolupráce mezi rezortem obrany a ASOCIACÍ, potažmo s jejími některými členskými organizacemi. Zdá se, že úspěšná činnost AVS ve prospěch rezortu není opětována. AVS se tak nepodařilo úspěšně participovat na tvorbě sociálního programu pro existující skupiny vojáků, na přípravě novely zákona upravující jejich služební poměry. Nepodařilo se oživit a rozvíjet zahraniční činnost, prohloubily se problémy v ekonomickém zabezpečení organizací.

Za velmi úspěšné lze považovat aktivity AVS v rámci oslav 60. výročí ukončení druhé světové války. Byla mj. iniciátorem přípravy a průběhu konferencí, které se konaly na toto téma v Brně, Vyškově, Olomouci a Staré Boleslavi za účasti přímých účastníků druhé světové války a funkcionářů armády. Nepochybně byly příspěvkem k rozvoji vlastenectví, brannosti a odpovědnosti za obranu státu mladých vojáků.

Ocenění si také zaslouží dlouholeté úsilí ASOCIACE o válečné veterány. V uplynulém roce se v jejich prospěch (na počest 60. výročí ukončení druhé světové války) angažovala při tvorbě zákona číslo 37/2005 ze dne 15. srpna 2005 „o ocenění účastníků národního odboje ...“ (zkráceně se mu mezi dotčenými lidmi říká „zákon s dlouhým nadpisem“), při prosazování lékařské péče a bezplatné léky, postavení vdov po veteránech a péče o ně, zřizování a výstavbě penzionu pro veterány. Ministr obrany ČR, jak jsme se dozvěděli i z denního tisku (30. 11. 2005), rozhodl o rekonstrukci armádních objektů na další domovy pro válečné veterány a to v Praze, Žatci, Karlových Varech, Hradci Králové, Českém Krumlově, Jeseníku, Jihlavě a Olomouci.

Tzv. ohlédnutí za uplynulým rokem si jistě zaslouží Výkonná rada ASOCIACE (tvoří ji zvolení členové Prezidia: prezident, tři viceprezidenti a jeden člen). Podle Stanov AVS jde o orgán Prezidia „k zabezpečení a přípravě jeho rozhodnutí“. V ministerské mluvě je to ,,koncový pracovník“, tzn., že „vykonává vše a za vše také ručí“. Jde tedy jakoby o „drobnou“, avšak náročnou každodenní práci.

Výkonná rada ASOCIACE se v uplynulém roce sešla na devíti řádných a jednom mimořádném zasedání. Jak již bylo zmíněno připravovala, organizovala a zabezpečovala vše, co bylo obsaženo v ročním plánu činnosti ASOCIACE a směřovala k dosažení „Hlavních cílů činnosti v roce 2005“.

A těchto akcí nebylo málo, spíše naopak. Z těch nejvíce náročných připomeňme:

■ přípravu k přijetí funkcionářů ASOCIACE a jednání s předsedou vlády ČR (leden),

■ konference k 60. výročí ukončení druhé světové války (duben),

■ přijetí a jednání s ministrem obrany ČR (prosinec), funkcionáři rezortu a dalšími ústavními činiteli, včetně zástupců Parlamentu ČR,

■ zasedání delegací členských organizací (září).

Z tohoto výčtu stojí jistě za zmínku poslední jmenovaná akce. Je jednou z nových metod práce a zdá se, že velmi přínosnou a perspektivní, a to nejen proto, že se setkala s velmi přímivým ohlasem u členských organizací. Je řada otázek a problémů, kterými se Výkonná rada zabývala a bude zabývat i ve stávajícím roce. A bude muset najít na ně odpověď a navrhnout Prezidiu možná řešení ať aktuální či perspektivní. Ať příčiny těchto problémů tkví v samotné ASOCIACI (např. publikační oblast) či mimo ni (např. finance, zahraniční aktivity).

Co závěrem dodat? Spíše jen zopakovat, že ASOCIACE „Vojáci společně“, jak její orgány, tak i jako celek, pracovala svědomitě a odpovědně i v uplynulém roce a ve prospěch rezortu obrany a jeho armády. Se stejným předsevzetím a úsilím vstupuje ASOCIACE do roku 2006 - roku jejího desetiletého výročí své existence. O tom svědčí přijaté „Hlavní cíle“ a „Plán činnosti...“ na tento rok.
Popřejme ji hodně zdaru a úspěchů v této náročné, odpovědné a záslužné práci i v roce 2006.

ASOCIACE „VOJÁCI SPOLEČNĚ“ SE PŘIPRAVUJE NA OSLAVU 10. VÝROČÍ SVÉHO TRVÁNÍ

Jak už bylo zmíněno, rokem 2006 završuje ASOCIACE „Vojáci společně“ desátý rok své existence. Idea vzniku takovéhoto sdružení se zrodila daleko dříve. Vycházela z aktuální potřeby koordinovat úsilí jednotlivých organizací blízkých armádě právě ve prospěch armády a obrany státu s využitím úzké spolupráce a pomoci rezortu obrany.

Od dubna 1993 probíhala jednání Svazu vojáků z povolání AČR o vzájemné spolupráci s dalšími sdruženími. V září téhož roku z iniciativy tohoto Svazu se sešli zástupci osmi organizací za účelem vytvoření koordinačního uskupení, které nazvali „Koordinačním sdružením organizací“. Kromě jiného zaslali dopis ministru obrany ČR, v němž jej informovali o vzniku sdružení a požádali o společné přijetí zástupců organizací. V listopadu 1993 se uskutečnila první řádná schůzka Koordinačního sdružení organizací. Tím v podstatě, i když ne zcela, se naplnil dlouhodobý požadavek příslušných představitelů Ministerstva obrany, aby měli „jednoho partnera a mluvčího organizací“.

Trvalo téměř další tři roky než bylo de iure Ministerstvem vnitra ČR potvrzeno, že ASOCIACE „Vojáci společně“ je dobrovolným, neziskovým, nepolitickým sdružením zabezpečujícím akční jednotu členských organizací (sdružení) spjatých ve své činnosti s armádou a branností v definovaných a dohodnutých oblastech společného zájmu směřujících ke prospěchu obrany státu a jeho armády (odst.1 článku II Stanov ASOCIACE).
Tedy cesta ke vzniku ASOCIACE ani 10 let trvání její existence nebylo, jak říká české rčení, procházkou v růžové zahradě. O to větší je důvod toto výročí důstojně oslavit a při této příležitosti vyjádřit upřímný dík všem těm, kteří se na dosažených výsledcích podíleli, všem kteří s námi úzce spolupracovali a nezištně nám pomáhali, ale i těm kteří nám jak se říká „drželi palce“.

Prezidium ASOCIACE a Výkonná rada jsou si vědomi významu tohoto výročí nejen pro historii či současnost, ale především pro budoucnost své další činnosti. Proto na svém 67. zasedání dne 15. prosince minulého roku přijalo Prezidium „Zámysl opatření k 10. výročí činnosti ASOCIACE“, harmonogram zabezpečení a další dokumenty pro činnost ASOCIACE v tomto roce.

Kromě řady doprovodných akcí (např. výstavy, besedy, střelecké závody) ASOCIACE připravuje „Slavnostní shromáždění k 10. výročí“. Jeho cílem je provést veřejnou bilanci uplynulých deseti let činnosti a vyjádřit rozhodujícími směry své další činnosti. Na straně druhé ještě více sblížit členy sdružených organizací a nabídnout tuto možnost dalším organizacím blízkým rezortu obrany.

Slavnostní shromáždění se bude konat 19. dubna 2006 v komplexu Hlavního sálu Valy v Praze. Hlavním bodem programu bude zhodnocení činnosti ASOCIACE a zámysl jejího pokračování. Protože jde o bilanci uplynulých deseti let, předpokládá se i ocenění těch organizací a jednotlivců, kteří se na činnosti a výsledcích nejvíce podíleli.

Každá organizace může vyslat deset členů. V těchto delegacích by měli být především lidé, kteří nejvíce přispívali k dosaženým výsledkům ASOCIACE či členských organizací. Prezidium rozhodlo pozvat i zástupce studentů vojenských škol.

Velká pozornost je věnována výběru a účasti hostů na tomto shromáždění. Předpokládá se pozvání funkcionářů rezortu obrany, představitelů vojenských institucí s nimiž ASOCIACE spolupracovala a spolupracuje a dalších. Věříme, že pozvání přijmou i vládní činitelé. Svou účast již přislíbil ministr obrany ČR pan JUDr. Karel Kühnl na zasedání Prezidia ASOCIACE 15. prosince 2005.

Prezidium a Výkonná rada AVS považuje „Slavnostní shromáždění k 10. výročí činnosti ASOCIACE“ za vyvrcholení těchto oslav. Proto jeho přípravě a organizaci věnuje mimořádnou a trvalou pozornost.
Přejme si, aby toto jednání bylo úspěšné, aby naplnilo stanovené cíle a stalo se dobrým odrazovým můstkem pro činnost ASOCIACE a jeho organizací v příštím desetiletí.
genmjr. PhDr. Jaromír Matula, CSc.

SETKÁNÍ V UDINE

Svaz letců České republiky

Na pozvání generála Gianbortola Parisiho, prezidenta Associazione Anna Aeronautica ltalia, se jedenáctičlenná delegace SL ČR zúčastnila ve dnech 2. až 4. září 2005 17. mezinárodního setkání výše uvedené organizace, která slavila 50. výročí svého založení. Zároveň oslavila i 45 let svého působení známá devítičlenná letecká akrobatická skupina Frecce Tricolori. Tohoto setkání se kromě naší delegace zúčastnily delegace z Francie, SRN a Rumunska. Mateřská organizace AAA, která má 35 tisíc členů, připravila oslavu svého půlstoletí ve velkém stylu, a to pod záštitou prezidenta Italské republiky, pana Chiampiho.

Na základě upozornění, že oslava bude zahájena průvodem přes město Udine, měla naše delegace zapůjčen prapor Vzdušných sil ACR, vlajku ČR a nesla i velký znak Svazu letců ČR. Vlastní průvod pochodoval před tribunou s čestnými hosty téměř dvě hodiny a naše delegace při průchodu ulicemi města byla pozdravována velkým potleskem a druhý den byla naše účast zvýrazněna v nedělním vydání zdejších novin.

Odpoledne jsme byli hosty na leteckém dnu, kde dvakrát dominovala svým vystoupením akrobatická skupina Frecce Tricolori, kterou známe i z účasti na leteckých dnech v ČR. V Udine však předvedla podstatně širší sestavu, při které se mnohdy tajil dech.

Organizátoři celého setkání nám také zajistili účast na koncertu orchestru složeného z příslušníků italského vojenského letectva, který v místním pěkném divadle vystupoval pod vedením dirigenta Patricia Esposita. Na počest naší účasti zařadil do repertoáru i opus č. 46 od Antonína Dvořáka. Velice jsme byli překvapeni, když závěrečnou italskou hymnu zpíval celý sál. Italové jsou zřejmě na svou hymnu náležitě hrdí, protože totéž se opakovalo i při závěru slavnostního pochodu na tribuně následujícího dne.

Při oficiálním přijetí naší delegace poděkoval vedoucí plk. Ing. Stanislav Filip za vřelé přijetí a vyslovil přesvědčení, že po 40 letech, kdy naše státy dělila „železná opona“, můžeme vzájemnými návštěvami upevňovat přátelství mezi národy, které pojí stejná láska k letectví.

V závěru oficiální třídenní návštěvy jsme se u monumentálního památníku poklonili památce 100 000 padlých italských vojáků, kteří položili své životy v 1. světové válce. Památník je udržován ve velmi dobrém stavu a zasluhuje pozornost svým uspořádáním, kdy každé písmeno abecedy má na velkém svahu svůj zákop, na kterém jsou zvěčněna jména všech padlých, která příslušným písmenem začínají. Velkolepá péče o padlé vojáky umocnila náš dojem z návštěvy Italské republiky a bude naší ctí toto přátelství dále prohlubovat.

plk. Ing. Stanislav Filip, předseda Svazu letců České republiky

MILNÍKY ROKU 2005

Svaz vojáků z povolání Armády České republiky

Březen – Konala se IV. řádná celoarmádní konference Svazu. Delegáti konference se zabývali úpravou Programového prohlášení, Stanov a Jednacího řádu. Byly přijaty nové Směrnice pro hospodaření. Konference zvolila nové složení Ústřední rady. Předsedou Ústřední rady byl zvolen mjr. Ing. Roman Doba, 1. místopředsedou plk. Ing. František Beránek. Českou republiku navštívil při příležitosti konání konference prezident EUROMIL Bauke Snoep.

Duben – Odborná sekce aktivních záloh zajišťovala expozici na veletrhu IDET 2005.

Květen – Setkání členů Předsednictva Ústřední rady Svazu s náměstkyní ministra obrany pro personalistiku Ing. Jaroslavou PŘIBYLOVOU. Setkání potvrdilo zájem obou stran dále rozvíjet dosavadní plodnou spolupráci Ministerstva obrany a Svazu vojáků z povolání ve prospěch příslušníků profesionální Armády České republiky.

Červen – Setkání delegací profesních svazů armád visegrádské čtyřky ve Vyškově. Účastníci vyslechli mj. přednášku náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Ing. Pavla Štefky. Zahraniční účastníci se živě zajímali o organizaci aktivních záloh AČR.

Červenec – Kluby SVP AČR uskutečňovaly letní dětské tábory.

Srpen – Členové Svazu pokračovali v obnově Vysokých Tater a zúčastnili se X. ročníku mezinárodního výstupu na Kriváň, který organizoval Zväz vojakov Slovenské republiky.

Září – Do České republiky přicestoval prezident Euromilu. V rozhovorech se senátory a poslanci se zajímal o uplatňování zákona č. 591/1995 Sb. V rozhovoru se zástupci Svazu přiblížil aspekty rozvoje členské základny z pohledu Euromilu.

Září/říjen – Delegace SVP AČR se zúčastnila setkání profesních svazů armád visegrádské čtyřky ve Vratislavi. Mimo organizací V 4 (naše Svazu, slovenského Zväzu vojakov, maďarského HOSZ a hostitelského Konwentu dziekanów) se jednání zúčastnili i představitelé KITUS, profesní organizace ukrajinské armády.

Listopad – Odborná sekce aktivní záloh (AZB) převzala medaili Milána Rastislava Štefánika, kterou udělila Ústřední rada Slovenského svazu protifašistických bojovníků za pomoc jejích členů – příslušníků aktivních záloh AČR Vysokým Tatrám v letech 2004 až 2005.

Prosinec – Ústřední rada zvolila svým místopředsedou dosavadního člena předsednictva ÚR SVP pplk. Ing. Zdeňka Hradeckého.

Období prvního čtvrtletí 2005 bylo věnováno intenzivní obsahové a personální přípravě IV. konference. Ve druhém čtvrtletí byla prvořadou otázkou realizace projektů XXXI. ročníku mezinárodní střelecké soutěže Poháru osvobození pod záštitou Ministra obrany ČR a Branně sportovní her, které byly podpořeny dotací ze státního rozpočtu. Třetí a čtvrté čtvrtletí bylo ve znamení součinnosti s kontrolní skupinou ekonomické sekce MO, která realizovala ve Svazu kontrolní činnost.

V roce 2005 se uskutečnilo osm zasedání Předsednictva a čtyři zasedání Ústřední rady SVP AČR, z toho jedno bylo výjezdní (konalo se 5. října v Brně).
Pokračovala restrukturalizace klubů. Svoji činnost ukončily kluby v místech, odkud v letech 2004 až 2005 odešla armáda. Podařilo se založit kluby či alespoň vytvořit podmínky k tomu, aby mohl klub vzniknout v nových místech dislokace AČR. Svaz využil své ukotvení v Asociaci „Vojáci společně“ pro konstruktivní spolupráci s dalšími asociovanými organizacemi a usiluje o smysluplný dialog i s organizacemi neasociovanými.

Sekretariát Ústřední rady SVP AČR

MEZINÁRODNÍ ZÁVOD VOJENSKÝCH ZÁLOH

Svaz vojáků v záloze České republiky

Dne 6. srpna 2005 se v Karlových Varech na střelnici SVZ v Březové konal již 9. ročník Mezinárodního závodu vojenských záloh v soubojích dvojic z velkorážní pistole. Závodu se účastnilo tentokrát 5 družstev ze SRN, 1 družstvo z Polska, 1 smíšené družstvo (ČR+SRN) a 14 družstev z České republiky. Celkem tedy 21 družstev. Jde o jednu z mnoha stovek akcí, pořádaných v souladu s Plánem činnosti SVZ ČR v celé ČR.

Pověřený KVZ Karlovy Vary pořádal závod poprvé. Předchozích 8 ročníků se konalo v Lounech. Ke změně došlo na základě jednání ÚR SVZ ČR v zájmu zpestření celkového průběhu této velice kvalitní soutěže, zejména pro zahraniční soutěžící. Střelnice byla na závod připravena kvalitně, včetně zázemí pro závodníky. K dispozici bylo zařízení s přiměřeným sortimentem nápojů a jídel. Stravování závodníků proběhlo v restauračním zařízení u střelnice. Výrazně se tím eliminovaly časy, které by jinak zpožďovaly průběh závodu. Kromě hlavní discipliny – soubojů –, byla zařazena doplňková disciplina střelba na přesnost 5 + 15. V této disciplině zahraniční závodníci získali dvě 1. VT, dvě 2. VT a tři 3. VT. Výkonnostní třídu M získali výhradně čeští závodníci. Další doplňkové discipliny - střelba na kovové kruhové terče a na malovaný speciální terč byly vítaným zpestřením závodu a zahraničními účastníky kladně hodnoceny.

Kromě pohárů dodaných ÚR SVZ pořádající KVZ zajistil další hodnotné ceny, které umožnily odměnit závodníky ve všech disciplinách spolu s možností provést zvláštní hodnocení zahraničních účastníků. Vyhlášení výsledků a následná společenská akce měly kvalitní úroveň a byly vysoce hodnoceny zahraničními i našimi závodníky. Všichni projevili zájem o opakovanou účast na podobném závodě příští rok. K dobré pohodě, zejména pak zahraničních závodníků, přispěla i možnost prohlídky města druhý den po závodě.

Velice kvalitní zabezpečení a provedení celé soutěže bylo podpořeno zejména podílem rozhodčích z KVZ v Lounech a Rakovníku na poměrně náročném vyhodnocování jednotlivých soubojů i závodu jako takového.
Velkou podporou byl také podíl jednotlivých sponzorů na materiálním zabezpečení soutěže i jejím vyhodnocení. Jedná se zejména o následující firmy a instituce: LEANDER 1907, Keramické Fotky – Harazímová, Obalový materiál – Lenka Peřinová, Mírová Chodov, Magistrát města Karlovy Vary a Krajský úřad pro Karlovarský kraj.

Celková atmosféra závodu se projevila i na dosažených výsledcích.

Mířená střelba v položce 5 + 15 na nekrytě ležící figuru:

Celkové umístění

1. Miloslav Řehoř – 148 bodů

2. Pavel Vlk – 147 bodů

3. Drahomír Herec – 147 bodů

 

Zahraniční závodníci

1. Lech Porada (Polsko) – 143 bodů

2. Michael Zich (SRN) – 143 bodů

3. Filli Gruber (SRN) – 138 bodů

 

Hlavní soutěž družstev:

Celkové umístění

1. Pavel Vlk, Martin Vacek – KVZ Most

2. Vladislav Alexa, Antonín Nohel – KVZ Znojmo

3. Svatopluk Kolařík, Svatopluk Kolařík jun. – KVZ Louny

 

Zahraniční družstva

1. Hans Schmidt, Michael Zich – SRN

2. Lech Porada, Jan Bartosz –- SRN

3. Thomas Waise, Andrea Leiterman – SRN

 

Je na místě poděkovat organizátorům, funkcionářům i sponzorům soutěže za zdařilou akci a popřát hodně úspěchů při přípravě jubilejního 10. ročníku této zajímavé soutěže.
Ing. Jan Bada, předseda SVZ ČR

ÚSPĚŠNÝ ROK ARMÁDNÍCH SPORTOVCŮ

Na konci roku 2005 opět proběhla anketa o nejlepšího armádního sportovce. Výběr kandidátů byl široký, rozhodování těžké. Počet representantů, aspirujících na čelní umístění, každým rokem roste. Armádní sportovci v loňském roce získali na světových a evropských soutěžích mnoho kvalitních umístění.

Dne 11. listopadu 2005 v hotelu Pyramida celá anketa vyvrcholila na slavnostním vyhlášením nejlepšího armádního sportovce. Za účasti ministra obrany, náčelníka generálního štábu, zmocněnce ministra pro sportovní representaci a dalších vzácných hostů odtajnil průvodce celého večera Štěpán Škorpil výsledky ankety.

Již předem bylo jasné, kdo asi bude v desítce nejlepších sportovcích a že ne všichni nominovaní se budou moci slavnostního večera zúčastnit z důvodu sportovní přípravy na nadcházející zimní olympijské hry.
Vyhlašování začalo představením nejlepších sportovců, trenéra a kolektivu Unie armádních sportovních klubů ČR. V kategorii sportovců to byla držitelka světových juniorských rekordů na 3000 m a 5000 m rychlobruslařka Martina SÁBLÍKOVÁ (TJ DUKLA Praha), mistr České republiky v boxu Petr DURAJ (TJ DUKLA Olomouc) a vítěz Světových hasičských a policejních her ve volném stylu zápasník Ladislav ŠNELLY (ASK VALZAP Chomutov). Nejlepším trenérem se stal Milan DOLEČEK (TJ DUKLA Praha), veslařský trenér bronzového skifaře a vítěze Světového poháru Ondřeje Synka. Bratři Miroslav a Patrik ŠROLEROVÉ (MK Pardubice), mistři ČR v motoskijöringu, získali ocenění za nejlepší kolektiv UNIASKU 2005.

Po tomto úvodu začalo vyhlašování 11. ročníku ankety v kategoriích armádní sportovní oddíl, malý kolektiv, junior, trenér a nakonec vyvrcholení - nejlepší sportovec. A bylo se skutečně na co dívat. Co jméno, to vynikající výsledek na některé z velkých soutěží. Škoda, že se na podiu nemohl představit např. úspěšný trenér lyžařky Kateřiny Neumannové Stanislav Frühauf nebo juniorský mistr světa ve slalomu lyžař Filip Trejbal. Po ocenění jednotlivců na 10. až 4. místě, došlo k vyhlašování sportovců na medailových místech.

Na třetím místě se umístil desetibojař Roman ŠEBRLE, mistr Evropy a stříbrný z mistrovství světa. Úsměv, decentní bradka a vynikající výsledky přinesly sympatickému atletovi mohutný potlesk.

Druhé místo a skokan na lyžích Jakub JANDA. Stříbro a bronz z mistrovství světa 2005 a opět mohutný potlesk, tentokrát i pro jeho otce, který za Jakuba přebíral ocenění. Byl to on, kdo Jakuba ke skokům na lyžích přivedl.
Nyní již všichni přítomní v sále tušili, kdo bude vítězem ankety. Doposud nebyla jmenována Kateřina Neumannová a tak to musela být ona. Vítězkou ankety se stala mistryně světa v běhu na lyžích na 10 km Kateřina NEUMANNOVÁ. Potlesk a trochu i smutek mezi všemi v sále – Katku nemohou vidět na vlastní oči, závodí v zahraničí. Cenu pro svoji dceru převzala z rukou ministra obrany její maminka. Vždyť dík patří i jí!

VÝSLEDKY 11. ROČNÍKU ANKETY

Nejlepší sportovec:

1. Kateřina Neumannová (DUKLA Liberec) – lyžování běh

2. Jakub Janda (DUKLA Frenštát p. Radh.) – lyžování skok

3. Roman Šebrle (DUKLA Praha) – atletika

4. Jan Němec (DUKLA Liberec) – travní lyžování

5. Nikola Sudová (DUKLA Liberec) – lyžování jízda v boulích

6.-7. Pavla Hamáčková (DUKLA Praha) – atletika

6.-7. Štěpánka Hilgertová (DUKLA Brandýs n. L.) – vodní slalom

8. Ondřej Synek (DUKLA Praha) – veslování

9. Tomáš Mrázek (DUKLA Praha) – lezení na obtížnost

10. Libor Capalini (DUKLA Praha) – moderní pětiboj

Nejlepší trenér:

Stanislav Frühauf (DUKLA Liberec) – lyžování běh

Nejlepší junior

Filip Trejbal (DUKLA Liberec) – sjezdové lyžování

Nejlepší malý kolektiv

Libor Capalini, Michal Sedlecký, Michal Michalík (DUKLA Praha) – moderní pětiboj

Nejlepší armádní sportovní oddíl

Armádní sportovní oddíl lyžování (DUKLA Liberec)

Nejlepší sportovci UNIASK ČR:

Martina Sáblíková (TJ DUKLA Praha) – rychlobruslení

Petr Duraj (TJ DUKLA Olomouc) – box

Ladislav Šnelly (ASK VALZAP Chomutov) – zápas

Nejlepší trenér UNIASK ČR:

Milan Doleček (TJ DUKLA Praha) – veslování

Nejlepší kolektiv UNIASK ČR:

Miroslav a Patrik ŠROLEROVÉ (MK Pardubice) - motoskijöringu

PÉTÉPÁCI TAKÉ MEZINÁRODNĚ
Svaz pomocných technických praporů – vojenských táborů nucených prací ČR

Také v roce 2005 připravili pétépáci sami sobě – členům svého Svazu PTP ČR – i veřejnosti několik zdařilých akcí, setkání, srazů, účastí při tradičních slavnostních vzpomínkových aktech apod. Pořádali celostátní srazy na místech, kde v začátku padesátých let (již) minulého století pracovali a jako jediní vojáci si také svou základní vojenskou službu, v mnoha případech prodlužovanou „na neurčito“, což znamenalo ve skutečnosti na 36 i více než 40 měsíců (!), také platili ze svých „tučných“ výdělků v dolech či vojenských stavebních podnicích - ve Svaté Dobrotivé, ve vojenském újezdu v Městě Libavá, na Kladně, v Kutné Hoře i jinde. Pomohli s realizací dalších památníčků na oběti čtyřicetiletého komunistického panství např. ve Zlíně a v Pardubicích. Připravili také v Praze zasedání Mezinárodní konfederace vojenských táborů nucených prací, jejíž jsou členy; k němu přijeli delegáti z organizací stejného zaměření z Maďarska, Polska,Rumunska a samozřejmě i ze Slovenska. V jeho závěru byl prezidentem konfederace opět zvolen předseda Svazu PTP ČR V. Lopaťuk.

Pétépáci z České republiky se stali totiž již před několika lety iniciátory vzniku této Mezinárodní konfederace, protože si ověřili, že vojenské útvary „politicky spolehlivých“ byly kdysi zřízeny i v ostatních státech tzv. tábora míru, tj. v zemích, kde vládly komunistické strany pod vedením kremelských bossů. Počet členských svazů není ještě konečný; bohužel ne ve všech státech východní Evropy se bývalí nevolníci ve stavu tehdejších „lidových“ armád dokázali vzchopit a organizovat. Snad se jim to podaří dříve, než čas stránky jejich historie uzavře definitivně... V Hlavním sálu Ministerstva obrany v Praze bylo 29. března setkání s delegáty zasedání Konfederace za účasti mnoha významných hostů, které již téměř pravidelně vítáme při podobných příležitostech.

Potřeboval bych mnohem více místa k vyjmenování všech, takže tedy uvádím alespoň několik z nich: přítomni byli náměstek ministra obrany Ing. Jaroslav Kopřiva, náčelník Generálního štábu generálporučík Pavel Štefka, zástupce vojenské kanceláře prezidenta republiky plukovník Pavel Rybák, vojenští přidělenci armád Rumunské republiky plk. Ion Liviu Donescu, Polské republiky plk. Cezary Lipert, delegace Konfederace politických vězňů s její předsedkyní dr. Naďou Kavalírovou atd.

V projevech zaznělo mnoho slov uznání i povzbuzení pro naši další práci. Cituji alespoň několik vět z úvodní řeči náměstka ministra obrany Ing. J. Kopřivy: „Český spisovatel Jan Procházka kdysi napsal, že pohled do minulosti je někdy nejlepším průvodcem po budoucnosti. Nejsou to právě optimistická slova a nepochybuji o tom, že právě vy, kteří jste dnes přítomni, vnímáte jejich tón i podtext obzvlášť ostře. Jako varování generacím, které samy neokusily nejhrubší formu totality. Jako memento pro ty, kteří pohodlným nevědomím a záměrnou lhostejností mohou otevřít cestu k rehabilitaci zla.“

Delegáty jsme také pozvali na dopolední výlet do Plzeňského pivovaru, kde ochutnali nejen prazdroj, ale i pověstný zdejší pivovarský guláš. Společenským vrcholem jejich pobytu se stalo ovšem oficiální přijetí v historické Brožíkově síni Staroměstské radnice v Praze, kde si přiťukli šampaňským s náměstkem primátora Ing. Bürgermeisterem. Poté měli možnost prohlédnout si nejen další historické sály, ale i místa, kam se dostane málokdo, např. figury apoštolů a zákulisí orloje apod. Zahraniční delegáti se netajili obdivem nejen k organizaci jejich celého třídenního pobytu, ale především k důkazům o vztahu českých vrcholných úřadů a jejich představitelů k nám, pétépákům. Mnohokrát si v těch dnech posteskli, že „tohle by u nás nebylo možné“, ale také „to uznání, ten vztah vám opravdu závidíme“.

Na podzim uplynulo 55 let od vzniku kuriózních pomocných technických praporů; takové výročí jsme nemohli přejít bez povšimnutí. Na 12. září jsme pozvali do místa našich velkých schůzí a setkání – Hlavního sálu MO Valy v Praze – také hosty z nejvyšších orgánů a úřadů republiky. Pan prezident se zúčastnit nemohl, protože byl v té době v zahraničí, ale přišel předseda Senátu Parlamentu ČR MUDr. Přemysl Sobotka, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR Ing. Petr Ibl, předseda vlády Ing. Jiří Paroubek, hejtmani několika krajů, ministr obrany JUDr. Karel Kühnl, náčelník GŠ generálporučík Pavel Štefka, plk. Šefčík z Vojenské kanceláře prezidenta republiky, prezident Asociace „Vojáci společně“ plk. Ing. Jan Kříž, ředitel ÚDV Mgr. Jan Kratochvíl, vojenský přidělenec Slovenské republiky plk. Michal Fulier a mnozí další významní hosté.

Přivítali jsme také naše dobré známé, příznivce a přátele – tehdejšího poslance a jednoho z vůdců vysokoškolské demonstrace v únoru 1948 Ing. Josefa Lesáka, předsedkyni KPV dr. Naďu Kavalírovou, zástupce Slovenského zväzu PTP V. Bruna s H. Breburdou, V. Dudákem a O. Fabianem a mnohé další.

Abychom zdůraznili kontinuitu generací stejného myšlení, pozvali jsme i jednu z účastnic demonstrace vysokoškoláků v listopadu 1989 – dnešní státní zastupitelku JUDr. Markétu Čermínovou, jejíž krátký, ale brilantní projev byl jednou z ozdob celého vzpomínkového shromáždění. Chtěli jsme jím především připomenout politikům a nevyšším úředníkům státu, co všechno umožnila naivní víra v zachovávání demokratických principů ze strany KSČ po roce 1948. Apelovat na ně, aby se nedopouštěli dnes stejných chyb, jakými demokratické politické strany poválečných let vydláždily komunistům cestu k uchvácení moci.“

Předseda Senátu MUDr. P. Sobotka ve svém projevu konstatoval mj., že „o komunistické době toho bylo řečeno a napsáno hodně zvěrstva tehdy páchaná ve jménu státu byla již mnohokrát odsouzena. Pomocné technické prapory jakou součást tehdejší armády stojí ale bohužel na okraji zájmu. /..../ Věřím, že se o pétépácích bude hovořit stejně jako o všech dalších obětech komunizmu a vyrovná se tak dluh, který naše společnost vůči vám stále má.“
Předseda vlády Ing. Jiří Paroubek poděkoval za pozvání a svůj postoj k nám, pétépákům, vyjádřil slovy, která bylo milo poslouchat: „Těm, kteří jsou zde přítomni, ale i těm ostatním z vašich řad, kteří se s dalšími občany naší země mohou těšit z života ve svobodné společnosti, bych rád nejen svým jménem, ale i jménem celé vlády poděkoval za jejich statečnost v těžkých dobách komunistické totality a popřál jim pevné zdraví a hodně štěstí a spokojenosti.

Pevně věřím, že se příští generace vyhnou takovým trpkým zkušenostem, které potkaly vás a že naše vlast bude plnohodnotnou součástí nové, demokratické a svobodné Evropy, která musí být zárukou, že takové věci, jakém potkaly vás, se už nikdy nebudou opakovat.“

Podobně vyzněly i další projevy – ministra obrany Ing. K.Kühnla i náčelníka GŠ genpor. P. Štefky, v jehož závěru byl přečten rozkaz, jímž udělil čestný odznak AČR Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého pétépákům Ing. L. Blažkovi, dr. B. Dufkovi, V. Lopaťukovi a S. Štěpovi.

Velký dojem vyvolal projev ředitele ÚDV Mgr. I. Kratochvíla, který obsáhle připomenul všechna rozhodující fakta neblahé minulosti komunistické totality a uvedením mnoha nám důvěrně známých skutečností z doby naší vojenské základní služby doslova zabrnkal na city nejednoho z přítomných. Končil slovy, která nás jistě těší: „Radost mám i z toho, že se scházíte a držíte celá léta pohromadě. O jedno prosím já vás. Sdělujte své poselství mladým. To, co komunismus napáchal, nesmí zůstat zapomenuto a vy jako pamětníci jste živoucím svědectvím historické pravdy.“

Velkému zájmu se těšilo rovněž vyznání Ing. Josefa Lesáka, který uvedl kromě jiného také něco ze svých životních zkušeností a zážitků. V posledním projevu shromáždění vystoupila JUDr. Markéta Čermínová; všímala si v něm „ toho, co spojuje naši a její generaci, totiž nemravnosti, spáchané zločinným komunistickým režimem.“ Uvedla, že ji nesmírně trápí současnost. „Trápí mne i skutečnost, že jsem se dosud, patnáct let po společenských změnách, nedokázali vypořádat s totalitní společností. /.../ Před patnácti lety se otevřely dveře pomyslné klece a najednou bylo hlásáno, že co není zakázáno, je dovoleno. Lidé, kteří hlásali toto heslo, se zaštiťovali pojmy demokracie, lidská práva, svoboda projevu, aniž by zcela přesně znali obsah těchto pojmů. Aniž y věděli, že bez osobní svobody a bez mravního kreditu nelze řídit žádnou společnost. Takže o svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. Děti se měly učit o svobodě ve škole. Docela vědecky, jako se učí psát a počítat. A měl to být povinný předmět. Každý den. /.../ V této zemi nebude dobře, pokud nebudou vyznávány a ctěny zásady a ideály, pro které jste byli vy označováni za nepřátele socialismu a komunismu.“

Na závěr shromáždění bylo přečten text s názvem Černý den 1. září 1950. Praví se v něm:

Současná politická situace naznačuje, že následkem postojů některých politických stran by mohlo dojít k dalšímu posílení pozice komunistické strany. K tomu Ústřední rada Svazu PTP ČR vyjadřuje stanovisko svých 8000 členů memorandem, které vydala k 55. výročí vzniku PTP. Zní:

Před polovinou minulého století si komunisté uzurpovali všechnu moc ve státě a volební sliby hodili za hlavu. Jenom dny jim stačily ker zřízení táborů nucených prací jako nástroje pro zastrašení a likvidaci politických odpůrců, pouhé měsíce k uvězněním tisíců a začátku poprav stovek nevinných, jenom dva roky ke zřízení vojenských táborů nucených prací – pomocných technických praporů pro desítky tisíc mladých branců i občanů starších ročníků, jimž byla prodlužována vojenská služba „na neurčito“. Nepotrestané zločiny komunismu jsou nespočetné. Doplácíme na ně dodnes nejen my – pamětníci oněch dob „budování socialismu“ podle stalinských receptů, ale i generace pozdější.
Půl století je příliš krátká doba na zapomnění. Připomenout komunistické násilí minulosti představitelům státu, nejvyšším úředníkům republiky i všem občanům při každé příležitosti – tedy i při 55. výročí zřízení pomocných technických praporů – pokládáme za svou občanskou povinnost. Zapomenout nelze!

Už jenom krátce na závěr: potěšilo nás, že v průběhu minulého roku se o Svazu PTP ČR a aktivitách jeho členů vícekrát zmínil zejména krajský tisk. Doufáme, že zájem novin, rozhlasu i televizí, v nichž přibývá mladších, minulostí nepoznamenaných redaktorů a publicistů, bude upřen tímto směrem ve stále důslednější poloze.

Pavel Krása

ČS. LETCI A PARADESANTNÍ BRIGÁDA V BOJÍCH NA VÝCHODNÍ FRONTĚ

Sdružení zahraničních letců – Východ

Sdružení zahraničních letců-východ se v roce 60. výročí ukončení druhé světové války soustředilo na organizaci výstav, které zobrazují účast čs. letců a paradesantní brigády v bojích na východní frontě za osvobození vlasti a na slavnostní mezinárodní shromáždění veteránů ČR, SR a PR.

V Petrovicích u Karviné, Opavě, Hrabyni, Havířově, Českém Těšíně, na Univerzitě obrany v Brně a v mnoha dalších místech, v celkové délce více než pěti měsíců, mohli zájemci shlédnout ojedinělou výstavu, dokumentující osvobozenecké boje čs. letců a paradesantní brigády.

Uspořádání výstavy, účast a vystoupení veteránů na vojenských konferencích v rámci činnosti ASOCIACE „Vojáci společně“, pod záštitou GŠ AČR, na Univerzitě obrany v Brně, ve Vojenské akademii Vyškov a na Velitelství společných sil v Olomouci se osvědčilo jako působivá součást vlastenecké výchovy k vojenským tradicím.

Nečekaný ohlas vzbudilo slavnostní shromáždění s účastníky z Česka, Slovenska a Polska v Petrovicích u Karviné. Pozornost zde byla soustředěna zejména na pojmenování Závadské základní školy na „Školu Slatinského a Bilky“ – padlých slovenských letců ve zdejším katastru, a to v rámci oslav 700. výročí založení obce.

V Opavě se uskutečnilo celostátní slavnostní shromáždění v den oslav jejího osvobození a konce druhé světové války. Spolu s opavskými představiteli jsme položili kytice u památníku padlých bojovníků Rudé armády na zdejším hřbitově a na náměstí Republiky. Aktualizovali jsme rovněž připomínku vybudování památníku padlých příslušníků 1. čs. smíšené letecké divize a 1. čs. tankové brigády položením kytice k jeho základnímu kameni, a to společně s primátorem města.

Na oslavy 60. výročí ukončení druhé světové války v Ostravě bylo pozváno třicet letců SZLV a dvacet letců veteránů ze Slovenska. Přítomen byl prezident ČR a nejvyšší vojenští, státní a diplomatičtí představitelé spojeneckých zemí z období druhé světové války.

Poslední shromáždění v roce 2005 se uskutečnilo 2. prosince v Havířově. S představiteli měst a obcí jsme vzdali čest našim spolubojovníkům z východní a západní fronty položením věnců a kytic u památníku. Součástí shromáždění byla vernisáž naší výstavy, která se uskutečnila za účasti zahraničních delegací.

SZLV plánuje v roce 2006 uspořádat výše zmíněné výstavy i na několika památných místech na Slovensku, jako např. v Banské Bystrici, Zvolenu, Bratislavě, Piešťanech.

plk. doc. Ing. Ján Daňko, CSc., předseda SZLV

VYHODNOCENÍ KONFERENCÍ K 60. VÝROČÍ UKONČENÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
ASOCIACE „Vojáci společně“

I. Úvod

Asociace již v roce 2003 rozhodla, že k 60. výročí ukončení druhé světové války soustředí svoji pozornost a úsilí na zlepšení péče o veterány z druhé světové války (další domovy péče, léky zdarma, novelizaci zákonů řešících péči o ně), k čemuž byla zpracována a přijata koncepce a na využití výročí ke zvýšení úsilí v oblasti výchovy k tradicím a k vlastenectví, zejména v rámci AČR.

K realizaci těchto rozhodnutí přijímala Asociace nejen svá usnesení, ale uskutečnila i velmi závažná jednání v roce 2004 s předsedou vlády panem Špidlou, v roce 2005 s předsedou vlády panem Grossem a předložila řadu písemných materiálů s náměty k řešení ministrovi obrany, náčelníkovi GŠ AČR a řediteli sekce personální MO.

II. Konference

Dne 30. září 2004 byl dopisem náčelníkovi Generálního štábu AČR sdělen zámysl Asociace uspořádat „Konference k 60. výročí ukončení druhé světové války“. Po kladném rozhodnutí a převzetí záštity NGŠ AČR byla Asociací zahájena přípravná činnost, která vyústila v konkrétní písemný zámysl. Tento byl po doplnění schválen NGŠ AČR, čímž začala společná, koordinovaná příprava.

Pro zabezpečení přípravy a provedení konferencí uvnitř AČR určil NGŠ AČR organizační komisi vedenou 1. ZNGŠ genmjr. Ing. Jaroslavem Kolkusem, hlavním garantem celé akce. Byl určen kalendářní průběh konferencí.
Prezidium i Výkonná rada Asociace průběžně projednávaly stav přípravy konferencí na svých jednáních i v místech jejich konání (dohovory s přímými organizátory Brno, Vyškov, Olomouc). Výsledkem byly úspěšně provedené konference:

■ 12. dubna 2005 na Univerzitě obrany v Brně,

■ 13. dubna 2005 na Ředitelství výcviku a doktrín ve Vyškově,

■ 14. dubna 2005 na Velitelství společných sil v Olomouci,

■ 19. dubna 2005 na Velitelství sil podpory a výcviku ve Staré Boleslavi.

Na uvedených konferencích se podílely z asociovaných organizací Svaz letců České republiky, Sdružení zahraničních letců-Východ, Výkonná rada Asociace „Vojáci společně“, odborná rada pro historii. Za účinné řídící pomoci byly do příprav i realizace konferencí zapojeny z AČR Vojenský historický ústav a Agentura vojenských informací a služeb. Z řad veteránů – přímých účastníků čs. zahraničního odboje ve druhé světové válce se na aktivním průběhu konferencí osobně podíleli genpor. Ing. Tomáš SEDLÁČEK, plk. doc. Ing. Ján DAŇKO, CSc., plk. JUDr. Lubomír ÚLEHLA, plk. Vladimír PALIČKA. V místech konání se do diskusí zapojili i veteráni z regionálních odboček ČSOL a ČSBS.

Při zpětném pohledu na přípravu, hlavně však vlastní průběh konferencí lze v celkových hodnotících závěrech konstatovat, že Konference byly velmi úspěšnou a významnou akcí nasměrovanou dovnitř AČR k výraznému vojensko-historickému výročí v době stmelování mladé, profesionální armády, Jejich úspěšnost prokázala potřebu a účinnost přímé spolupráce AČR a Asociace „Vojáci společně“. Navazují zároveň na ideu užšího propojení nižších organizačních součástí AČR (jednotek a útvarů s velkým množstvím mladých „profesionálů“) s organizacemi sdružujícími válečné veterány, ale i další organizace, rozvíjející historické bojové tradice armády k přednáškám a besedám i při nekulatých výročích čs. 1. a 2. zahraničního odboje, ale i o historii předmnichovské armády Československé republiky, či poválečném vývoji.

Konference úspěšně spojily několik prostředků k jednomu cíli a to formování vlastenectví ve vzniklé mladé, profesionální armádě. Těmito prostředky byly:

□ historické uspořádání příčin i průběhu druhé světové války,

□ fotografické zdokumentování válečných událostí a poznatků do výstav,

□ filmový dokument zpracovaný z historických záběrů válečných kameramanů,

□ emotivní vystoupení a vzpomínky přímých účastníků čs. zahraničního odboje ve druhé světové nabídnutí písemných dokumentů k dané problematice,

□ zcela bezprostřední válce, autogramiáda veteránů války,

□ organizační zabezpečení konferencí operačními velitelstvími a členy Výkonné rady Asociace.

III. Konference byly významné

□ účastí mladých příslušníků profesionální AČR,

□ živým zájmem těchto účastníků o souvislosti i zákulisí historických událostí souvisejících s druhou světovou válkou a osvobozením Československa v roce 1945,

□ kvalitním vystoupením válečných veteránů, osvětlující jejich vztah k vlasti, odhodlanost za její svobodu bojovat, i o vůli překonat válečné strasti, či fenoménu hrdinství,

□ účastí nejvyšších představitelů operačních velitelských stupňů, u kterých byly konference konány (přímý vliv na psychiku mladého příslušníka AČR),

□ hladkým průběhem všech akcí jako výraz dobré přípravy vlastní organizace.

IV. Konference prokázaly nejenom správnost rozhodnutí je uspořádat, ale i nenahraditelnost vystoupení přímých účastníků války za osvobození okupované vlasti pro formování prvků vlastenectví a odhodlání jako základů pojmu hrdinství, ale i celkového charakteru současného profesionála AČR.

ASOCIACE „Vojáci společně“ prokázala svoji nezastupitelnost právě v organizování takovýchto podpůrných akcí (s využitím členů svých svazů a organizací sdružujících veterány) při formování mladých příslušníků profesionální AČR.
Výstavy o čs. zahraničním odboji ve druhé světové válce byly neodmyslitelnou součástí programu konferencí. Účastníkům konferencí nabídly chronologický historický přehled o stavu a vývoji předmnichovské armády a letectva, odchody vojáků do zahraničí, jejich působení a první formování čs. zahraničních jednotek v Polsku, vznik a boje čs. vojska a působení letců ve Francii, na Středním východě a v Africe, přesuny a průběh vzniku čs. armády ve Velké Británii. Samostatně byla prezentována slavná etapa čs. letců v RAF, vznik a boje obrněné brigády gen. Lišky u Dunkerque. Obdobně o čs. vojsku v SSSR – Buzuluk, boje u Sokolova, čs. brigády o Kyjev a na pravobřežní Ukrajině, SNP a boje 1. as v SSSR na Dukle, včetně čs. letců na Východě až po osvobozování Československa spojeneckými, ale i našimi zahraničními jednotkami.

Svým přehledem výstavy informovaly přítomné na dokumentech, schématech a autentických fotografiích z bojů čs. zahraniční armády o ukončení frontových bojů ve druhé světové válce na území Československa. Vzhledem k tomu, že konference měly putovní charakter, nebylo možné instalované výstavy využít déle v místě pro „domácí“ vojenskou veřejnost. Pro přímé účastníky jednání a místní příslušníky i zaměstnance AČR však byly poznáním a připomínkou k výročí ukončení druhé světové války.

Závěr

Činnost Asociace k 60. výročí ukončení druhé světové války byla včas a koncepčně dobře připravována, obsahově i organizačně pečlivě zabezpečena. Na kvalitní realizaci se podílely Výkonná rada Asociace, Svaz letců ČR, Sdružení zahraničních letců-Východ, Sdružení zahraničních letců 1939-45, Zpravodajská brigáda a účastí na akcích všechny organizace Asociace. Při zabezpečování akcí vyšla ochotně vstříc Čs. obec legionářská. Zvláštní poděkování za spolupráci patří Generálnímu štábu AČR.
Výkonná rada AVS

CELOARMÁDNÍ KONFERENCE

Svaz vojáků z povolání AČR

Dne 25. března 2005 se uskutečnila IV. řádná celoarmádní konference Svazu vojáků z povolání AČR. Na 110 delegátů z jednotlivých organizačních složek Svazu zhodnotilo činnost za uplynulé čtyři roky, diskutovalo o aktuálních otázkách vnitrosvazového života a přijalo nové programové dokumenty.
Delegáti konference pozorně vyslechli vystoupení hostů, náměstkyně ministra obrany pro personalistiku Ing. Jaroslavy Přibylové a prezidenta EUROMIL Baude Snoepa.
Předsedou Ústřední rady SVP AČR byl zvolen mjr. Ing. Roman Doba, prvním místopředsedou plk. Ing. František Beránek a místopředsedou pplk. Ing. Zdeněk Hradecký.

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ
SVAZU VOJÁKŮ Z POVOLÁNÍ ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
(výtah)

1. Svaz vojáků z povolání Armády České republiky (dále jen „SVP AČR“) je nezávislou dobrovolnou, společenskou a profesní organizací. Má působnost v České republice a mezinárodní působnost zejména v rámci profesních svazů armád států visegrádské čtyřky. Sdružuje zejména vojáky z povolání, v aktivní záloze, vojenské důchodce, občanské zaměstnance a příznivce AČR.

2. SVP AČR vznikl jako nástupnická organizace Svazu vojáků z povolání Československé armády. Usiloval a nadále bude usilovat aby byl současně uznán jako nástupnická organizace Svazu československého důstojnictva a Svazu československých rotmistrů. Ve své činnosti bude i nadále uplatňovat pozitivní poznatky z práce profesních svazů spojeneckých armád.

3. Hlavním cílem SVP AČR je formulace a prosazování zájmů svých členů. Svaz se zasazuje o naplňování práv a uspokojováních profesních, sociálních, kulturních a sportovních požadavků a potřeb svých členů, v souladu s právními předpisy a v jejich intencích, podílet se na formulování , účinné obhajobě, prosazování a uspokojování nezadatelných a nezcizitelných, garantovaných práv a právem chráněných zájmů členů SVP AČR, profesní, materiální, sociální, zdravotní a kulturní povahy.

4. SVP AČR deklaruje svoji připravenost podílet se na realizaci reformy ozbrojených sil ČR. Svůj prostor spatřuje zejména při řešení dopadů reorganizace na sociální podmínky vojáků z povolání a jejich rodin.

K naplnění uvedených cílů SVP AČR především předpokládá:

V profesní oblasti

□ Prosazovat úctu a respekt k mezinárodně uznávaným lidským právům a zasazovat se, aby v souladu s právním řádem ČR byly v plné míře realizovány v podmínkách AČR.

□ V souladu s právním řádem ČR se staví proti uplatňování zásady retroaktivity.

□ Usilovat o rozvíjení a prohlubování všestranné spolupráce mezi SVP AČR a funkcionáři armády.

□ Usilovat o prohlubování hrdosti svých členů na příslušnost k AČR a zvyšování její společenské prestiže na veřejnosti.

□ Podávat ministru obrany ČR podněty ke zlepšení pracovních podmínek vojáků z povolání.

□ Využívat hromadné sdělovací prostředky pro zvyšování společenské prestiže SVP AČR i armády jako celku.

V sociálně právní oblasti

□ Být nápomocen vojákům z povolání ve snaze zachovat základní sociální jistoty v případech reorganizace, nutné rekvalifikace, a jiných případech při kterých je ohrožena stávající životní úroveň vojáka z povolání a jeho rodiny.

□ Usilovat o zlepšení zabezpečení příslušníků armády a ostatních členů Svazu v oblasti zdravotní péče, stravování a péče o pracovní prostředí.

□ Spolupracovat se společenskými organizacemi, orgány státní správy a samosprávy a zákonodárnými orgány při přípravě zákonů vztahujících se k vojákům z povolání, vojákům v aktivních záloze, vojenským veteránům a vojenským důchodcům.

□ Být nápomocen při zabezpečení podmínek pro bydlení vojáků z povolání, vojenských důchodců a ostatních členů Svazu.

V oblasti morálky, kultury a vzdělávání

□ V činnosti Svazu prosazovat zásady etického kodexu příslušníka AČR, trvale zkvalitňovat mezilidské vztahy. Pořádat přátelská setkání, sportovní i společenské akce za účasti široké veřejnosti.

□ Napomáhat ke zvyšování vzdělanosti a morální vyspělosti svých členů a vytvářet možnosti hodnotného naplňování jejich volného času.

Ve vztahu ke společenským organizacím

□ Aktivně se zapojit do branné přípravy obyvatelstva.

□ Vytváření pozitivního vztahu veřejnosti ke Svazu a k AČR.

□ Jednat o oprávněných zájmech a potřebách členů SVP AČR a podávat návrhy na řešení problémů.

□ Usilovat o vytváření příznivých legislativních a dalších podmínek pro zabezpečení přechodu vojáků z povolání mimo činnou službu.

□ Navazovat vztahy a rozvíjet spolupráci s organizacemi podobného charakteru v ČR a v zahraničí.

□ Podílet se na prosazování a dodržování ekologických norem v místech působení Svazu.

V hospodářské oblasti

□ Vytvářet příznivé podmínky pro ekonomické zabezpečení činnosti Svazu.

□ Pokračovat v úsilí v úsilí o uznání nástupnictví SVP AČR po Svazu československého důstojnictva a Svazu československých rotmistrů.

□ Z výnosů hlavní a vedlejší činnosti zabezpečovat plnění sociálního programu Svazu a činnost sekretariátu Ústřední rady.

Úkoly pro nejbližší období:

□ Intenzivně pracovat na rozvoji členské základny Svazu a jeho popularizace v AČR i široké veřejnosti.

□ Stát se účinnými partnery funkcionářů AČR při zabezpečování kulturního, společenského a sportovního vyžití vojáků z povolání a ostatních členům SVP AČR včetně jejich rodinných příslušníků v posádkách a dislokačních místech AČR.

□ Vytvářet podmínky pro zkvalitnění sociálního programu SVP AČR.

□ Usilovat o uzavření smlouvy mezi MO ČR a SVP AČR.

STANOVY ASOCIACE „VOJÁCI SPOLEČNĚ“

Článek I.

Název, sídlo, působnost

 

1. Název občanského sdružení je ASOCIACE „Vojáci společně“ (zkráceně AVS), pro potřeby mezinárodního styku „Association Soldiers Together“.

2. Sídlo AVS je Ministerstvo obrany ČR, Náměstí Svobody 471, Praha 6, 160 00.

3. AVS vyvíjí svojí činnost a působí na celém území České republiky. Rozvíjí široké mezinárodní styky s organizacemi podobného zaměření a poslání.

4. AVS má právo používat vlastní symboliku.

Článek II.

Úkoly a poslání AVS

 

1. AVS je dobrovolným, neziskovým, nepolitickým sdružením zabezpečujícím akční jednotu členských organizací spjatých ve své činnosti s armádou a branností v dohodnutých oblastech společného zájmu, směřujících ke prospěchu obrany státu a jeho armády.

2. Ve své činnosti usiluje o to, aby ideje a hodnoty československých a českých dějin, národních a vojenských tradic, jakož i význam ozbrojených sil a české státnosti se staly nedílnou součástí společenského vědomí a výchovy dalších generací.

3. Podněcuje, připravuje a vede jednání jakož i další kroky se všemi subjekty společenského života, které mohou mít vliv na růst prestiže, autority, vlivu a akceschopnosti AVS a jejích členských organizací.

4. V dohodnutých oblastech reprezentuje členské organizace a v delegovaných otázkách vede jednání s Parlamentem, vládou, státními samosprávnými a nestátními orgány a organizacemi, jakož i zahraničními partnery. Při jednáních tlumočí, hájí a aktivně prosazuje oprávněné zájmy svých členských organizací.

5. Ve své činnosti usiluje o spolupráci s rezortem obrany k vytváření organizačních, personálních, technických, finančních a materiálních podmínek k optimálnímu zabezpečení dohodnutých společných cílů a úkolů.

Článek III.

Členství

 

1. Členství v AVS je kolektivní a individuální. Právní subjektivita členských organizací (sdružení) je plně zachována.

2. Členství vzniká přihlášením se k úkolům AVS učiněným písemně statutárním představitelem registrované členské organizace (sdružení) s právní subjektivitou a celostátní působností. U jednotlivých členů pak na základě doporučení a právoplatného souhlasu příslušných orgánů. O přijetí kolektivních a individuálních členů rozhoduje Prezidium AVS.

3. Členství v AVS a jeho orgánech zaniká

a) písemným oznámením o ukončení členství příslušným statutárních představitelem organizace (sdružení)

a) většinovým rozhodnutím Prezidia AVS u organizací a individuálních členů, kteří se po delší dobu aktivně nezúčastňují práce Prezidia, nebo zásadním způsobem opakovaně nedodržují stanovy AVS

a) individuální členství dále zaniká vystoupením nebo úmrtím člena.

Článek IV.

Organizační výstavba

 

1. Organizační výstavba AVS je tvořena členskými organizacemi na centrální úrovni.

2. Orgány AVS:

- nejvyšším orgánem je shromáždění statutárních zástupců členských organizací (sdružení), které tvoří Prezidium AVS, které je kolektivním statutárním orgánem,

- Prezidium volí ze svého středu prezidenta a tři viceprezidenty – jejich funkční období je tříleté,

- prezident zastupuje AVS navenek a řídí její činnost v době mezi řádným zasedáním Prezidia,

- viceprezidenti plní úkoly na základě vnitřní dělby práce,

- prezident, viceprezidenti a další zvolený člen Prezidia tvoří Výkonnou radu, která je orgánem Prezidia k zabezpečení a přípravě jeho rozhodnutí. V době mezi zasedáním řeší věci, které nesnesou odkladu,

- Výkonnou radu řídí prezident AVS,

- v případě rovnosti při hlasování ve Výkonné radě má rozhodující hlas prezident AVS,

- volba prezidenta, viceprezidentů a člena Výkonné rady je dle rozhodnutí Prezidia tajná nebo veřejná.

3. K řešení odborných problémů se zřizují na úrovni AVS odborné rady jako analyticko-koncepční a konzultativní orgány Prezidia. Odborné rady se zřizují na návrh Prezidia a jejich předsedové jsou schvalováni Prezidiem.

4. V případě přijetí zásadních koncepčních rozhodnutí a nebo z rozhodnutí minimálně dvou třetin členů Prezidia může být svolán sněm zástupců členských organizací, který svolá na základě usnesení Prezidia Výkonná rada.

5. Na nižších místních a regionálních úrovních lze vytvářet po schválení Prezidiem „Regionální sdružení AVS“, které tvoří minimálně tři organizace sdružené v AVS. Toto regionální sdružení se řídí stanovami, jednacím řádem a dalšími dokumenty AVS. Tato regionální sdružení mají přenesenou právní subjektivitu a jejich jménem jedná zvolený předseda.

6. K zabezpečení činnosti a chodu AVS se zřizuje výkonný sekretariát v čele s výkonným sekretářem. Složení sekretariátu a obsah jeho činnosti stanoví Prezidium.

Výkonný sekretariát je hlavním orgánem pro koordinaci společných kroků a vytváří odborný servis pro členské organizace (sdružení).

Článek V.

Rozhodovací řízení

 

1. V AVS se rozhoduje na základě jednání a hlasování. Rozhodnutí jsou platná po schválení nadpoloviční většinou členů Prezidia. Rozhodnutí Prezidia, která nebyla akceptována příslušným orgánem členské organizace (sdružení) jsou pro tuto organizaci nezávazná. Tato nezávaznost, ale neumožňuje činit opatření v neprospěch přijatých závěrů či usnesení AVS.

2. K upřesnění činnosti zvolených orgánů a funkcionářů AVS, které nejsou řešeny stanovami, schvaluje Prezidium „Jednací řád AVS“.

3. Hlavními dokumenty AVS jsou „Hlavní cíle“ a z nich vyplývající plán činnosti AVS. Oba dokumenty jsou schvalovány Prezidiem, po jejich schválení jsou organizace (sdružení) zavázány plnit veškeré přijaté závěry.

4. Spory mezi členskými organizacemi se řeší smírčím jednáním. K rozhodnutí vážných sporů se vytváří smírčí komise stanovená Prezidiem.

Článek VI.

Majetek a hospodaření

 

1. K plnění stanovených úkolů vytváří AVS vlastní majetek. Za hospodaření AVS a za správu jeho majetku zodpovídá určený viceprezident.

2. Majetek tvoří dohodnuté příspěvky členských organizací (sdružení), dotace, subvence, dary, finanční zdroje plynoucí z vlastního movitého a nemovitého majetku.

3. Výši příspěvků členských organizací schválí Prezidium AVS v závěru roku na další kalendářní rok. Členské organizace (sdružení) mohou na základě svého rozhodnutí schválený členský příspěvek ve prospěch AVS zvýšit.

4. Hospodaření se řídí platnými právními předpisy pro neziskové organizace (sdružení).

Článek VII.

Kontrolní činnost

 

1. Prezidium volí ze svých členů kontrolní komisi a jejího předsedu.

2. Kontrolní komise je ve své činnosti zodpovědná Prezidiu.

3. Komise podává jednou za rok písemnou souhrnnou zprávu o své činnosti Prezidiu AVS.

4. Dočasnými členy komise se mohou stát odborní experti členských organizací ASOCIACE, vždy však pro jednotlivé úkoly. Tyto členy schvaluje rovněž Prezidium.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

 

1. AVS má právo používat Prezidiem schválenou symboliku, znak, odznaky, jakož i organizační razítka se svým jménem a případně znakem.

2. O změnách ve stanovách AVS, úkolech, organizačních strukturách, orgánech a hospodaření rozhoduje Prezidium.

3. AVS zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením.

4. V případě zániku vytváří Prezidium likvidační komisi, která provede vypořádání.

Schváleno Prezidiem AVS dne 19. 9. 2005

STRUKTURA, ZAMĚŘENÍ A KONTAKTY AVS

 

Členské organizace AVS

Sdružení zahraničních letců 1939-1945 (SZL)

předseda genmjr. Stanislav Hlučka

Sdružení zahraničních letců – Východ (SZL-V)

předseda plk. doc. Ing. Ján Daňko, CSc.

Sdružení rehabilitovaných zaměstnanců armády ČR (SRZA)

předseda plk. dr. František Lambert

 

Svaz civilní ochrany ČR (SCO)

předseda Lubomír Sojka

Svaz letců ČR (SL ČR)

předseda plk. Ing. Stanislav Filip

Svaz pomocných technických praporů

- vojenských táborů nucených prací (PTP-VTNP)

předseda Vladimír Lopaťuk

Svaz vojáků v záloze ČR (SVZ ČR)

předseda mjr. Ing. Jan Bada

Svaz vojáků z povolání AČR (SVP AČR)

předseda mjr. Ing. Roman Doba

Unie armádních sportovních klubů ČR (UASK ČR)

předseda plk. PaedDr. Miroslav Málek

Vojenská sekce Konfederace politických vězňů (VS KPV)

předseda plk. Miroslav Kolenatý

 

Vojenský klub myslivosti (VKM)

předseda pplk. Ing. Jan Šebek

Zpravodajská brigáda – vojenská odbojová skupina (ZB-VOS)

předseda MUDr. Jaromír Klika

 

Orgány AVS

Prezident ASOCIACE: plk. Ing. Jan Kříž

Prezidium ASOCIACE

- je tvořeno předsedy sdružených organizací nebo jejich zástupci,

 

- má tedy tolik členů, kolik je členských organizací + prezident ASOCIACE,

- je rozhodujícím orgánem ASOCIACE.

Výkonná rada ASOCIACE

- je tvořena zvolenými členy prezidia: v roce 2005 to byli plk. Ing. Stanislav Filip (viceprezident), pplk. Ing. Ivo John (viceprezident), pplk. Mgr. Ladislav Rídl (viceprezident), plk. Miroslav Kolenatý, plk. doc. Ing. Ján Daňko, CSc.

Odborné rady ASOCIACE

- jsou tvořeny dle potřeby ASOCIACE: v současné době pracuje osm odborných rad (pro legislativu a právní věci, sociální oblast, zdravotnické zabezpečení, zahraniční činnost, historii, publicitu, přípravu záloh a pro reformu AČR).

 

Činnost AVS

■ Podstatnou činností Asociace je společná realizace „Hlavních cílů“, stanovovaných každoročně.

 

■ Je zabezpečována především činností jednotlivých sdružených organizací v jejich oblasti působnosti, ale i jejich společnými aktivitami a dále potom prací orgánů ASOCIACE.

■ Prezidium ASOCIACE zasedá nejméně jedenkrát za dva měsíce.

■ Výkonná rada zasedá nejméně jedenkrát měsíčně.

■ Odborné rady zasedají dle potřeby – minimálně dvakrát ročně.

■ Nepřetržité zabezpečení ASOCIACE realizuje sekretariát.

Dokumentační zabezpečení činnosti AVS

□ Koncepce spolupráce Ministerstva obrany ČR s ASOCIACÍ,

□ Stanovy ASOCIACE,

□ Jednací řád ASOCIACE,

□ Hlavní cíle činnosti na kalendářní rok,

□ Plán činnosti na kalendářní rok,

□ Analýza činnosti za uplynulý kalendářní rok.

Kontakty na AVS
Telefon: 973 215 594
Fax: 973 215 782

ADRESÁŘ
ASOCIACE „Vojáci společně“
(v roce 2005)

Prezident ASOCIACE „Vojáci společně“
Sekretariát AVS
Rooseveltova 23
161 05 Praha 6
ALC (973) 215 592, (973) 215 594
fax (973) 215 782
plk. Ing. Jan KŘÍŽ

Sdružení čs. zahraničních letců 1939-45
Krakovská 12
110 00 Praha 1
tel. 222 211 189
genmjr. Stanislav HLUČKA

Sdružení čs. zahraničních letců -Východ
Ruská 174
100 00 Praha 10
ALC (973) 217 673
tel. 271 735 612
mob. 608 159 647
plk. doc. Ing. Ján DAŇKO, CSc.

Sdružení rehabilitovaných zaměstnanců AČR
kpt. Jaroše 2401
390 03 Tábor
ALC (973) 301 172
tel. 381 232 611
mob. 606 243 786
plk. dr. František LAMBERT

Svaz civilní ochrany České republiky
U průhonu 32
170 00 Praha 7
tel. 696 256 112, 596 769 794
Lubomír SOJKA
pověřen zastupováním v AVS:
pplk. Mgr. Ladislav RÍDL
Kamenická 41
170 00 Praha 7
tel. 233 380 034
mob. 604 998 813, 731 274 826
e-mail: scocr@centrum.cz

Svaz letců České republiky
Kainarova 76
616 00 Brno
tel. 549 255 924
fax 549 255 924
mob. 736 748 029
plk. Ing. Stanislav FILIP

Svaz PTP-VTNP ČR
Křižíkova 12
186 21 Praha 8 – Karlín
ALC (973) 205 405
tel. 274 820 065
mob. 777 006 379
Vladimír LOPAŤUK

Svaz vojáků v záloze České republiky
Jilmová 2682/4
130 00 Praha 3 - Žižkov
tel. 271 771 180
fax 271 771 180
mob. 602 372 177
e-mail: predseda@svz-cr.cz
mjr. Ing. Jan BADA

Svaz vojáků z povolání AČR
Rooseveltova 23
161 05 Praha 6
ALC (973) 212 777, (973) 215 592
fax (973) 215 782
mob. 604 244 888
mjr. Ing. Roman DOBA
Unie armádních sportovních klubů ČR
Česká východní a.s.
Na Zástěrce 14
160 00 Praha 6
PaedDr. Miroslav MÁLEK
pověřen zastupováním v AVS
pplk. Ing. Ivo JOHN
Slunečná 1819
250 01 Brandýs nad Labem
tel. 266 133 014
mob. 602 340 687, 737 141 603

Vojenská sekce
Konfederace politických vězňů
Vítězné náměstí 4
160 00 Praha 6
ALC (973) 216 490
tel. 416 731 915
mob. 736 676 490
plk. Miroslav KOLENATÝ

Vojenský klub myslivosti
Vysočanská 570
190 00 Praha 9
tel. 220 405 168
mob. 605 206 891
pplk. Ing. Jan ŠEBEK
Zpravodajská brigáda
K Botiči 8
101 00 Praha 10 – Vršovice
tel. 271 745 019
MUDr. Jaromír KLIKA
pověřen zastupováním v AVS:
plk. Ing. Jiří ŠIMEK
28. pluku 139
100 00 Praha 10 - Vršovice
tel. 267 316 045

ODBORNÉ RADY

pro přípravu záloh pplk. Ing. Roman Halúzka
Čechova 954/II ALC (973) 725 632
373 03 Rokycany tel. 371 725 632
mob. 776 8836 585

pro reformu pplk. Ing. Vlastimil Kolář
VÚ 1203 ALC (973) 217 124
Vítězné nám. 5 mob. 721 655 592
160 00 Praha 6

pro legislativu a právní věci plk. Ing. Jaroslav Koštíř
Ministerstvo obrany ALC (973) 201 234
VÚ 7542 tel. 272 916 114
nám. Svobody 471 mob. 732 242 426
160 01 Praha 6

pro sociální oblast plk. Ing. Jaroslav Kalivoda
Taussigova 1157 tel. 286 587 741
182 00 Praha 8 mob. 737 257 787

pro zdravotnické zabezpečení genmjr. MUDr. Milan Suchomel
Meziříčí 47 tel. 381 239 239
391 31 Dražice u Tábora mob. 723 409 736

pro historii plk. PhDr. Oldřich Rampula
J. Faimanové 6 tel. 544 218 721
628 00 Brno-Líšeň mob. 606 833 744

pro zahraniční činnost pplk. dr. Antonín Svěrák
VÚ 1419 ALC (973) 210 214
nám. Svobody 471 mob. 728 748 002
160 01 Praha 6 fax (973) 213 930
e-mail: sverak.a@seznam.cz

pro publicistiku kpt. Ing. Arnošt Líbezný
SVP AČR tel. 543 235 226
Rooseveltova 23 mob. 605 248 158
160 01 Praha 6 fax 543 235 271
e-mail: libezny@svz.cz

Jednotlivé články vyjadřují názory a stanoviska jejich autorů.

Zadavatel: ASOCIACE „Vojáci společně“
Odpovědný redaktor: pplk. dr. Antonín Svěrák

Zanechat komentář