Redakční rada

Nabídka akcí

Vyhodnocení modelové kompetence k vedení lidí pro absolventy Fakulty vojenského leadershipu v podmínkách Armády České republiky (2)

Článek se věnuje vyhodnocení jednotlivých schopností modelové kompetence k vedení lidí pro absolventy Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany. Tato kompetence představuje výchozí požadavky na velitelské schopnosti pro zvládnutí nároků prvního služebního zařazení po absolvování studia na Univerzitě obrany. Cílem výzkumného šetření bylo modelovou kompetenci vymezit, strukturovat a vyhodnotit na základě zkušeností velitelů z praxe Armády České republiky. Pro získání požadovaných dat bylo využito kvantitativního výzkumu, konkrétně dotazníkového šetření vlastní konstrukce pro dvě skupiny respondentů (velitelé-absolventi a jejich nejbližší nadřízení). Získaná data byla vyhodnocena pomocí parametrické a neparametrické statistické analýzy. Výsledky provedené analýzy prokázaly, že schopnosti definované v modelové kompetenci jsou oslovenými veliteli-absolventy Armády České republiky při každodenním velení využívány.

Další informace

  • ročník: 2019
  • číslo: 1
  • stav: Recenzované / Reviewed
  • typ článku: Přehledový / Peer-reviewed

{slider Autor a název článku}

Andrea Brichová, Petr Veselík

Vyhodnocení modelové kompetence k vedení lidí pro absolventy Fakulty vojenského leadershipu v podmínkách Armády České republiky

Assessment of a Model of Competency to Lead Others for the Graduates of the Faculty of Military Leadership Working in the Armed Forces of the Czech Republic


 Celý článek →→

Npor. Ing. Andrea Brichová, narozena 1989. Na Univerzitě obrany absolvovala bakalářské a navazující magisterské studium v oboru ekonomika obrany státu. Od roku 2014 je kombinovanou studentkou doktorského studia v oboru ekonomika obrany státu na Univerzitě obrany. Předmětem její výzkumné činnosti je modelová kompetence k vedení lidí pro absolventy Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany, která je nezbytná k efektivnímu vedení podřízených vojáků při prvním velitelském služebním zařazení v Armádě České republiky. Od roku 2014 působí na personálním oddělení v rámci struktury Armádě České republiky – nejprve na personálním oddělení 26. pluku velení, řízení a průzkumu ve Staré Boleslavi a následně na Agentuře Personalistiky Armády České republiky v Praze.

17/06/2019

Zanechat komentář