Redakční rada

Nabídka akcí

Vyhodnocení modelové kompetence k vedení lidí pro absolventy Fakulty vojenského leadershipu v podmínkách Armády České republiky (3)

Článek se věnuje vyhodnocení jednotlivých schopností modelové kompetence k vedení lidí pro absolventy Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany. Tato kompetence představuje výchozí požadavky na velitelské schopnosti pro zvládnutí nároků prvního služebního zařazení po absolvování studia na Univerzitě obrany. Cílem výzkumného šetření bylo modelovou kompetenci vymezit, strukturovat a vyhodnotit na základě zkušeností velitelů z praxe Armády České republiky. Pro získání požadovaných dat bylo využito kvantitativního výzkumu, konkrétně dotazníkového šetření vlastní konstrukce pro dvě skupiny respondentů (velitelé-absolventi a jejich nejbližší nadřízení). Získaná data byla vyhodnocena pomocí parametrické a neparametrické statistické analýzy. Výsledky provedené analýzy prokázaly, že schopnosti definované v modelové kompetenci jsou oslovenými veliteli-absolventy Armády České republiky při každodenním velení využívány.

Další informace

  • ročník: 2019
  • číslo: 1
  • stav: Recenzované / Reviewed
  • typ článku: Přehledový / Peer-reviewed

{slider Autor a název článku}

Andrea Brichová, Petr Veselík

Vyhodnocení modelové kompetence k vedení lidí pro absolventy Fakulty vojenského leadershipu v podmínkách Armády České republiky

Assessment of a Model of Competency to Lead Others for the Graduates of the Faculty of Military Leadership Working in the Armed Forces of the Czech Republic


 Celý článek →→

Ing. Petr Veselík, Ph.D., narozen 1988. Na Univerzitě obrany absolvoval magisterské studium v oboru ekonomika obrany státu. Doktorské studium v oboru Modelování a simulace procesů ochrany vojsk a obyvatelstva ve studijním programu Ochrana vojsk a obyvatelstva zakončil v roce 2017 na Univerzitě obrany v Brně. Předmětem jeho výzkumné činnosti je využití statistických metod v různých oblastech, jako je environmentální bezpečnost, logistika a management rizik. Od roku 2016 působí jako akademický pracovník Katedry kvantitativních metod Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany. Podílí se na řešení vědeckých projektů, publikuje v domácích i zahraničních časopisech.

17/06/2019

Zanechat komentář