Redakční rada

Nabídka akcí

Alternativní změny výstrojních náležitostí

Článek představuje možné alternativy změn výstrojních náležitostí poskytovaných vojákům z povolání. Jde o změnu při které by mohl být vojákům poskytnut peněžitý příspěvek na pořízení vlastních výstrojních součástek v civilní distribuční síti. Uvažuje o třech možných variantách výstrojních součástek. Za prvé shodné s vojenskými, za druhé sportovní součástky, a za třetí doplňky polního stejnokroje, které nemají vliv na funkčnost stejnokroje, jeho úplnost, a neovlivňují zásadním způsobem vnější vzhled.

Další informace

  • ročník: 2013
  • číslo: 4
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Přehledový / Peer-reviewed

Úvod

Armády všech států jsou uniformovanými složkami, z důvodu odlišení od civilního obyvatelstva. Nejinak je tomu v České republice. Příslušníkům Armády České republiky (dále jen AČR), jsou na základě platné právní úpravy a vnitřních předpisů poskytovány příslušné stejnokrojové součástky bezplatně a jsou distribuovány sítí výdejen součástek naturálního odívání (dále jen VSNO). Stávající systém zabezpečení stejnokrojovými součástkami je pro vojáky plně zajišťován Ministerstvem obrany. Systém zabezpečení výstrojních součástek představuje distribuční řetězec tvořený pořizováním, přejímkou, skladováním a distribucí koncovým uživatelům.

Vojákům jsou poskytovány příslušné výstrojní součástky v rozsahu výstrojních norem stanovených Normativním výnosem Ministerstva obrany č. 40 (dále jen NV MO č. 40). [1] K doplnění a obnovení výstrojních součástek v síti VSNO jsou vojákům poskytovány výstrojní náležitosti výdejem odběrových poukazů-výstrojních bodů. V distribuční síti jsou vojákům vydávány pouze součástky, které byly zavedeny do používání v Armádě České republiky. [2]

Používání jiných, nezavedených výstrojních součástek je zakázáno. Příslušníci AČR, na základě výše uvedeného ustanovení, nemohou používat jiné, např. vlastní oděvní součástky pořízené v civilní distribuční síti za své finanční prostředky. [3] V civilní distribuční síti existuje řada oděvních doplňků, které jsou totožné, jako používané součástky v AČR a jsou tedy dokonalými substituty, v mnoha případech existuje řada doplňků, které nenaruší vnější vzhled stejnokroje. Díky konkurenčnímu prostředí mezi civilními výrobci existuje řada vhodných oděvních součástek a v mnohem lepší kvalitě, které současně poskytují lepší uživatelský komfort.

V současnosti existuje výjimka, která umožňuje používání i nezavedených výstrojních součástek příslušníky AČR. Jedná se vojákyně, pro které nejsou pořizovány některé stejnokrojové součástky, jsou to boty a punčochové kalhoty. V tomto případě je tolerována určitá nejednotnost. Vojákyním je poskytována náhrada v penězích na pořízení a doplnění součástek, které se nenakupují na náklady státu. Za přidělené finanční prostředky si vojákyně pořizují stejnokrojové součástky v civilní distribuční sít; jedná se o součástky, u kterých není realizován proces zavádění do Armády České republiky. [4]

S ohledem na trvale existující omezení při pořizování stejnokrojových součástek ve VSNO, by bylo vhodné uvažovat o určité úpravě současného konceptu a rozšířit možnost poskytování peněžitého příspěvku i na jiné výstrojní součástky. Poskytnutí peněžitého příspěvku a snížením počtu centrálně pořizovaných součástek by mohlo vytvořit prostor pro pořízení jiných a zrušení současných omezení prodejů.

Uvažované návrhy poskytování peněžitého příspěvku znamenají na jedné straně přímé výdaje, poskytované výdejem v korunách a na straně druhé představují snížení výdajů na centrální nákupy ve stejné hodnotě. Navrhované varianty nepožadují další finanční prostředky. Nezanedbatelnou výhodu představuje úspora prostředků na činnosti související se zajištěním distribuce, skladování, přepravou, manipulací apod.

Návrhy alternativ ve výstrojních náležitostech

Při poskytování peněžitého příspěvku vojákům k pořízení dalších výstrojních součástek, je možno vycházet z totožné premisy, stanovené pro poskytování peněžitých příspěvků vojákyním. Umožnila by používat i jiné než zavedené výstrojní součástky v běžné distribuční síti civilních dodavatelů.

Při poskytování peněžitého příspěvku lze uvažovat o různých variantách. Jsou uvedeny tři varianty skupin výstrojních součástek, které neovlivní funkčnost stejnokroje, nenaruší zásadním způsobem vnější vzhled a v civilním sektoru existuje pro vybrané součástky dostatek substitutů:

  • součástky, pro které existuje dokonalý substitut,
  • sportovní součástky,
  • doplňky polního stejnokroje.

Kalkulované ceny, uváděné v článku a použité pro následnou analýzu, vycházejí z hodnot stejnokrojových součástek vyjádřených ve výstrojních bodech uvedených v NV MO č. 39.

Tabulka 1 představuje skupinu součástek, stejnokrojových doplňků, které jsou analogické součástkám, na které je vojákyním poskytován příspěvek. Vojákyním je peněžitý příspěvek poskytován na pořízení polobotek, kozaček a punčoch. Návrh varianty, vytvořené pro vojáky, je doplněn o další vhodné výstrojní součástky, které nemají zásadní vliv na stejnokrojovou kázeň a nenarušují vnější vzhled vojenského stejnokroje.

Tab. 1

Varianta 1 - Součástky, pro které existuje dokonalý substitut

Součástka

Měřicí jednotka

Počet vydávaných součástek

Směrná doba používání jedné součástky v měsících

Hodnota v bodech

Přepokládaná výše roční náležitosti

Bílá šála

kus

1

48

80

20

Černé polobotky

pár

1

24

730

365

Černé zimní kožené rukavice

pár

1

36

465

155

Pracovní rukavice

pár

1

12

115

115

Zimní ponožky 2000 TERMO

pár

4

12

120

480

Ponožky 2000

pár

5

12

85

425

Řemen 97 do kalhot

kus

1

36

350

116

Ponožky 97

pár

6

6

40

240

Celkem

       

1916

Hodnota uvažovaného spektra výstrojních součástek pro vojáky činí v současné době 1916 výstrojních bodů, resp. Kč. Výše uvedená částka je v současnosti vynakládána na centrální pořízení. Neodráží však veškeré náklady na zajištění distribuční sítě a nemusí odpovídat hodnotám, za které jsou ve skutečnosti pořizovány.
Druhou skupinu, tab. 2, tvoří sportovní součástky. Uvažovanou nevýhodou těchto součástek by mohla být stejnokrojová nejednost, při společných zaměstnáních. Významnou výhodu představuje nabízený sortiment v civilním sektoru a s ním spojený uživatelský komfort.

Tab. 2

Varianta 2 - Sportovní součástky

Součástka

Měřicí jednotka

Počet vydávaných součástek

Směrná doba používání jedné součástky v měsících

Hodnota v bodech

Přepokládaná výše roční náležitosti

Dlouhé teplákové kalhoty

kus

1

24

390

190

Krátké teplákové kalhoty

kus

1

48

290

72,5

Sportovní obuv

pár

1

24

950

475

Sportovní ponožky

pár

2

12

30

60

Tepláková bunda

kus

1

24

420

210

Sportovní tričko s krátkými rukávy

kus

1

12

150

150

Celkem

1158

Poslední skupina, tab. 3, je tvořena zejména polní obuví. Kvalitní obuv významným způsobem ovlivňuje schopnost vojáka plnit úkoly v náročném terénu. V současné době existuje řada renomovaných výrobců, kteří se specializují na tento segment trhu. Je nutno konstatovat, že se jedná i o speciální vojenskou obuv používanou v zahraničních armádách a v řadě případů i příslušníky AČR, při plnění služebních úkolů. Výhodou je opět nezanedbatelný uživatelský komfort.

Tab. 3

Varianta 3 - Doplňky polního stejnokroje

Součástka

Měřicí jednotka

Počet vydávaných součástek

Směrná doba používání jedné součástky v měsících

Hodnota v bodech

Přepokládaná výše roční náležitosti

Kukla – khaki čepice

kus

1

36

125

41

|Zimní polní boty

pár

1

60

1880

376

Polní boty

pár

1

36

1690

563

Stélky do polních bot

pár

2

12

10

20

Celkem

1000

Skupiny výstrojních součástek uvedených v tabulkách 1 až 3 představují možné alternativy k současnému sytému distribuce, cestou výdejen součástek naturálního odívání Náklady na zajištění distribuce, jsou však v současné době a v podmínkách AČR obtížně kvantifikovatelné.

Změny výstrojních náležitostí

Poskytování peněžitého příspěvku vojákům z povolání podle navrhovaných variant ovlivní výši poskytovaných výstrojních náležitostí formou výdeje výstrojních bodů a poskytování peněžitých příspěvků. Vývoj měsíčních výstrojních náležitostí (uvedených v tabulce č. 1 NV MO 4. 39/2009), při použití jednotlivých variant, představuje tab. 4.

Tab. 4

Vývoj měsíční výstrojní náležitosti

Vojáci z povolání

Hodnota výstrojní náležitosti ve výstrojních bodech

Součástka

Současná

hodnota

Hodnota s variantou 1

Hodnota s variantou 1+2

Hodnota s variantou 1+2+3

Vojáci z povolání

975

815

718

633

Snížení výstrojní náležití v jednotlivých variantách, představuje hodnotu výstrojních součástek, které by bylo nutno pořizovat v civilním sektoru centrálním nákupem. Nejedná se tedy o navýšení prostředků vynakládaných na pořizování výstrojních součástek centrálním nákupem.
V případě poskytnutí výše navrhovaných peněžitých příspěvků musí být současně provedena úprava výstrojních náležitostí poskytovaných v penězích jako náhrada za používání civilních oděvů. Úpravou dojde k zamezení dvojího poskytování výstrojních náležitostí v penězích pro některé skupiny vojáků. Jedná se o výstrojní náležitosti poskytované podle ustanovení NV MO č. 39.
Na základě ustanovení NV MO 39 je vojákům, kterým je nařízeno nosit ke služebním účelům občanský oděv, za jeho pořízení a údržbu, poskytovávána jednorázová náhrada. Při zamezením poskytování dvojí výstrojní náležitost dojde ke snížení jednorázového příspěvku. Vývoj jednorázové náhrady v penězích uvedených NV MO 39/2009 (čl. 5 písmena c) při použití jednotlivých variant je uveden v tab. 5.

Tab. 5

Vývoj roční výstrojní náležitosti

Vojáci z povolání

Hodnota výstrojní náležitosti v Kč

Součástka

Současná

hodnota

Hodnota s variantou 1

Hodnota s variantou 1+2

Hodnota s variantou 1+2+3

Vojáci z povolání

25280

23364

22206

21206

Současně s jednorázovým příspěvkem je poskytována příslušníkům Vojenského zpravodajství, zařazeným na systemizovaných místech, uvedených v seznamu systemizovaných míst ředitele Vojenského zpravodajství. Vývoj náhrady v penězích za používání občanského oděvu je uveden v tabulce 6.

Tab. 6

Vývoj roční výstrojní náležitosti

Vojáci z povolání

Hodnota měsíční výstrojní náležitosti v Kč

Součástka

Současná

hodnota

Hodnota s variantou 1

Hodnota s variantou 1+2

Hodnota s variantou 1+2+3

Vojáci z povolání, zařazení do skupiny C

870

710

613

528

Současně s jednorázovým příspěvkem je poskytována podle stejného ustanovení (čl. 6 NV MO č. 39) náhrada v penězích za používání občanského oděvu, která se poskytuje příslušníkům Vojenské policie zařazeným na systemizovaných místech uvedených v seznamu systemizovaných míst náčelníka Vojenské policie. Vývoj náhrady v penězích za používání občanského oděvu je uveden v tabulce 7.

Tab. 7 7

Vývoj roční výstrojní náležitosti

Vojáci z povolání

Hodnota měsíční výstrojní náležitosti v Kč

Součástka

Současná

hodnota

Hodnota s variantou 1

Hodnota s variantou 1+2

Hodnota s variantou 1+2+3

Vojáci z povolání, zařazení do skupiny C

1310

1150

1053

968

Snížení poskytované výstrojní náležitost v penězích uvedených v tabulkách 5, 6 a 7 odpovídá hodnotě součástek, které by bylo možno pořizovat v civilním sektoru, tak, aby nedošlo k dvojímu poskytování výstrojní náležitosti.

Porovnání vynaložených a vynakládaných finančních prostředků

Navrhovaná úprava výstrojních náležitostí představuje jednorázový (každoroční) přímý výdaj finančních prostředků. Ale představuje i výraznou úsporu nákladů na zabezpečení vojáků součástkami naturálního odívání. K vyjádření předpokládaných výdajů, nákladů a úspor je použit kalkulační počet vojáků z povolání 20 000 osob a počet osob, které mají nárok na příspěvek v počtu 500 osob.
Předpokládaná výše vykládaných finančních prostředků pro jednotlivé varianty je uvedena v tabulce 8.

Tab. 8

Výdaj finančních prostředků

Finanční prostředky s variantou 1

Finanční prostředky s variantou 1+2

Finanční prostředky s variantou 1+2+3

Hodnota varianty pro 1 osobu

1150

2308

3308

Celková částka pro 20 000 osob

23 000 000

46 160 000

66 160 000

Výdej přímých finančních prostředků při použití varianty 1 činí 23 000 000,00 Kč. Hodnota přímo vynakládaných finančních prostředků činí u varianty 1+2 činí 46 160 00,00 Kč a u varianty 1+2+3 činí 66 160 000,00 Kč.

Je však potřeba mít na paměti, že se nejedná o další prostředky, které by bylo potřeba vynaložit na zabezpečení vojáků součástkami naturálního odívání. V případě aplikace variant do praxe, dojde pouze k přesunu finančních prostředků vynakládaných na pořízení součástek naturálního odívání na přímý výdej. Snížení prostředků vynakládaných v současné době na výstrojní součástky je uveden v tabulce 9.

Tab. 9

Úspora finančních prostředků

 

Finanční prostředky s variantou 1                        

Finanční prostředky s variantou 1+2

Finanční prostředky s variantou 1+2+3

Hodnota varianty pro 1 osobu

1150 

2308            

3308            

Celková částka pro 20 000 osob

23 000 000

46 160 000

66 160 000

Porovnáním tabulek 8 a 9, tedy výdajů a úspor, je zřejmé, že navrhovaná úprava nepředstavuje žádné další finanční prostředky.
Obdobně je potřeba kalkulovat i snížení příspěvku poskytovaného k občanskému oděvu (tabulky 6 a 7). Pro potřeby porovnání je v tabulce č. 10 proveden přepočet na sníženou roční náležitost, modelově pro 500 osob v každé kategorii (tedy 1000 osob).

Tab. 10

Úspora finančních prostředků

Finanční prostředky s variantou 1

Finanční prostředky s variantou 1+2

Finanční prostředky s variantou 1+2+3

Roční náležitost

1920

2308

3308

Celková částka (1000 osob)

1 920 000

2 308 000

3 308 000

Zavedením jedné nebo více variant dojde k přímé úspoře finančních prostředků ve výši 1 920 000,00 Kč, resp. 2 308 000,00 Kč, resp. 3 308 000,00 Kč.
Další uvažovanou úsporu může představovat jednorázový příspěvek na pořízení oděvu, dle tabulky 5. Jedná se však o finanční prostředky, které se obtížně kalkulují, s ohledem na příslušná systematizovaná místa.

Mimo výše uvedenou úsporu, lze kalkulovat i s nepřímými užitky plynoucími z navrhované úpravy. Sníží se počet druhů centrálně pořizovaných součástek, což umožní cílenější alokování finančních prostředků, zejména na klíčové výstrojní součástky (např. polní stejnokroje). Se snížením počtu součástek souvisí i snížení počtu manipulačních úkonů. Pro ilustraci, polobotek, je potřeba každoročně pořídit cca 10.000 párů s ohledem na počet osob v AČR a směrnou dobu životnosti výstrojních součástek. Pořizování velkých objemů součástek váže značené množství finanční prostředků, zejména na udržování velikostního sortimentu. Popřípadě nebude nutno pořizovat vybrané výstrojní součástky pro malé skupiny vojáků, jako jsou např. boty polní lehké pro VP a další obdobné výstrojní součástky. Se snížením manipulačních úkolů souvisí taktéž snížená potřeba skladových prostor. Je však velice obtížné stanovit konkrétní částku, plynoucí z užitků.

Závěr

Při posuzování možnosti realizace změny stávajícího systému zabezpečení součástkami naturálního odívání je nutné vzít v úvahu současnou právní úpravu zabezpečení výstrojí a výstrojními náležitostmi v resortu MO, který vychází ze zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání a navazujících vnitřních předpisech. Při hledání úspor může být jednou z cest změna přístupu v poskytování výstrojních náležitostí, např. využitím prvků, které již v současném systému existují, ve formě příspěvku poskytovaného vojákyním.

Navrhované varianty rozvíjejí pouze jednu z možností, která by mohla přinést na jedné straně finanční úsporu v rezortu Ministerstva obrany a na straně druhé nabízí lepší uživatelský komfort koncovým uživatelům výstrojních náležitostí, vojákům. Zavedení jedné z navrhovaných variant přestavuje pouze dílčí úpravu příslušného normativního výnosu.

 

Kpt. Ing. Michal Zelenák, nar. 1964, VVŠ PV Vyškov, magisterské studium na UO v Brně. Od r. 1984 zastával základní odborné funkce v oblasti výstrojního zabezpečení útvarů, od r. 2004 vykonával funkci zástupce velitele roty logistiky a od r. 2008 funkci náčelníka skupiny logistického zabezpečení. Současně je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí). V současné době zastává místo odborného asistenta skupiny logistické podpory na katedře logistiky Fakulty ekonomiky a managementu UO v Brně. Zabývá se problematikou zabezpečení služeb v oblasti logistiky, zejména výstroje, a problematikou BOZP a PO.

28/08/2014

Zanechat komentář