Redakční rada

Nabídka akcí

Černý Jiří

Pplk. Ing. Jiří Černý, nar. 1958, VVŠ PV Vyškov, 1981-1994 vykonával velitelské funkce u msp, velitelské roty štábu msd a praporu materiálního zabezpečení msd, od r. 1995 pracoval ve štábních a řídících funkcích na velitelství brigády na oddělení logistiky a na odd. zabezpečení velení a řízení. 2000-2006 zást. náčelníka štábu 7. mb. V létech 1998-1999 se zúčastnil mise SFOR jako zástupce velitele kontingentu AČR a v létech 2004-2005 působil ve funkci náčelníka štábu mnohonárodní brigády na Slovensku. Od roku 2006 působí jako odborný asistent skupiny taktiky útvarů a svazků při UO Brno. Ve výzkumné činnosti se zabývá teorií velení a řízení činnosti vojsk
na taktickém stupni. Je členem sekce C4 rady rezortu MO pro výzkum a vývoj.

21/11/2008