Redakční rada

Nabídka akcí

Hodnocení a certifikace CZE/SVK Battle Group EU

K tomu, aby mohla být zařazena do stavu pohotovosti, musí každá Battle Group EU v souladu s předem stanovenými kritérii projít procesem hodnocení a certifikace. Certifikace rozhodne, zda Battle Group EU má všechny předpoklady a je schopna úspěšně plnit rozsah úkolů a požadavků, které mohou být před ni postaveny. Ke zjištění, zda Battle Group EU splňuje nebo nesplňuje požadovaná kritéria, musí být provedena celá řada standardních prověrkových zaměstnání.

Další informace

 • ročník: 2009
 • číslo: 2
 • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
 • typ článku: Ostatní / Other

Motto: Ve válce se spěchá, aby se čekalo. Ačkoli často slyšíme o hloupém spěchu, chytrost bývá zřídka kdy spojována se zpožděním.

Úvod

Pro naplnění závazku Česka, které je nosným státem pro CZE/SVK Battle Group EU (CZE/SVK BG EU) vůči EU, musí AČR v souladu se závazným dokumentem „Výcvik a certifikace Battle Group EU" (EU BG Training and Certification) certifikací potvrdit, že CZE/SVK BG EU dosáhla standardů a splňuje kritéria, která jsou stanovena dokumentem „Standardy a kritéria Battle Group EU" (Standards and Criteria EU BG).

Podle plánu bude CZE/SVK BG EU zařazena do pohotovosti od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009. Slovensko přispívá do CZE/SVK BG EU silami a prostředky. Spolková republika Německo (SRN) poskytuje EU OHQ (Operační velitelství Postupim), které je předurčeno jako hlavní varianta EU OHQ pro tento operační svazek. To, zda tento dvoj-národní operační svazek splňuje stanovená kritéria pro nasazení do expediční operace EU, rozhodne hodnocení a následná certifikace.

1. Výchozí předpoklady pro hodnocení a certifikaci

1.1 Definice procesu certifikace

Koncept Battle Group EU obsahuje následující definici účelu certifikace Battle Group EU: „Je nutno provést certifikaci zformovaných prvků tak, aby bylo zaručeno, že bylo dosaženo stanovených standardů."

Při posuzování tohoto ustanovení se stává zcela zřejmým, že cílem certifikace nemůže být pouze zjištění, že bylo dosaženo stanovených standardů. Cílem hodnocení vojenské jednotky je totiž vyjasnit:

 • za jakých podmínek je jednotka schopna splnit úkoly, které jsou před ni postaveny,
 • jaké faktory (skutečnosti) braní tomu, aby jednotka dosáhla požadované úrovně výkonu.

Z toho vyplývá, že cíl hodnocení musí být vztažen k mnohem komplexnějšímu úkolu – tj. certifikaci způsobilosti Battle Group EU k plnění stanovených úkolů a misí. S přihlédnutím k výše uvedeným závěrům je možno zformulovat následující otázky:

 1. Co je podstatou certifikace Battle Group EU?
 2. Jaký druh obecných a specifických požadavků musí proces certifikace splňovat?
 3. Existují nějaké rozdílné aspekty certifikační procedury, v případě že ano, vyžadují tyto rozdílné aspekty také rozdílné metody a prostředky provedení?
 4. Jaké praktické metody a prostředky jsou nejvhodnější pro realizaci alternativních aspektů certifikační procedury?
 5. Jsou k dispozici nějaké již existující metody a procedury, kterých by mohlo být využito jako základu pro vypracování certifikační procedury Battle Group EU?

1.2 Srovnání Battle Group EU a NRF

CZE/SVK BG EU je jednou z řady Battle Groups EU. Battle Groups EU jsou součástí množiny prvků rychlé reakce EU. Battle Group je postavena na kombinaci druhů sil velikosti praporu, posílených o prvky bojové podpory a všestranného bojového zabezpečení. Battle Group je sdružena s FHQ a určenými operačními a strategickými prostředky do jednoho organizačního celku. Toto uskupení sil se nazývá operační svazek Battle Group.

Síly rychlé reakce NATO (NRF) jsou dalším prvkem rychlé reakce ve výstavbě ozbrojených sil v Evropě. Existují však rozdíly ve velikosti mezi Battle Group EU a NRF, protože NRF zahrnují 22 000 vojáků a vlastní Battle Group EU bez přidružených vzdušných a námořních sil a prostředků má pouze okolo 1500 příslušníků. Přesto ale mezi Battle Group EU a NRF existuje velmi mnoho podobností, protože členské státy EU mohou poskytnout své síly, prostředky a schopnosti jak pro Battle Groups EU, tak pro NRF. Jako příklad podobností může posloužit srovnání rozsahu úkolů pro Battle Group EU a NRF ve spektru příslušných misí. Níže uvedená tabulka ukazuje, že z pěti typů misí postavených před NRF jsou čtyři analogické s typy misí, které jsou postaveny před Battle Group EU.

Tab. 1: Srovnání misí předurčených pro NRF a Battle Group EU

Mise NRF

Mise Battle Group EU

Evakuační operace nekombatantů (NEO)

Evakuační operace v nepřátelsky naladěném prostředí, včetně evakuačních operací nekombatantů (NEO)

Zabezpečení odstranění následků

(způsobených použitím ZHN nebo humanitární krizovou situací)

Poskytnutí pomoci při vedení humanitárních operací (HA), včetně odstraňování následků živelních pohrom a zabezpečení migrace obyvatelstva do bezpečných oblastí

Krizová operace, včetně udržování míru

Operace vedená k oddělení znepřátelených (bojujících) stran silou (SOPF), včetně řešení krize, vytváření míru a zabezpečení dopravních komunikací (LOCs)

Operace k zajištění embarga

Operace vedená k odvrácení konfliktu (CP), včetně preventivního nasazení sil, společné odzbrojovací operace, operace k zajištění embarga

Podpora protiteroristických operací (CT)

----

----

Stabilizace, rekonstrukce a vojenská pomoc třetím zemím (SR) včetně poskytnutí podpory třetím zemím v boji proti terorismu, udržování míru, poradenství a výcvik, sledování průběhu voleb a budování státních institucí včetně reformy bezpečnostního sektoru

1.3 Certifikace Battle Group EU

Koncept certifikace hraje důležitou roli ve formování schopnosti rychlé reakce EU. Koncept Battle Group EU stanovuje účel certifikace Battle Group EU a zodpovědnosti členských států EU. Certifikace zůstává v národní zodpovědnosti přispívajících členských států EU, které musí tuto certifikaci provést v souladu s pevně stanovenými a schválenými postupy EU.

1.3.1 Certifikační procedura Battle Group EU a metody jejího provedení

S ohledem na možnost výběru certifikační procedury a metod provedení usiluje EU o to (a koncepce Battle Group EU to tak stanoví), aby dokumenty Battle Groups EU byly komplementární s dokumenty NATO (NRF). Kdekoliv je to v procesu certifikace možné a realizovatelné, standardy, praktické metody provedení a postupy musí být analogické k postupům, které jsou stanoveny v rámci NATO (NRF). Pro kvalitu certifikaci je nanejvýš důležité a výhodné, jestliže členské státy EU mají možnost poskytovat své prostředky a schopnosti jak pro Battle Groups EU tak pro NRF.

Propojení na certifikační procedury NRF je také zdůrazněno v dokumentu Příprava a certifikace Battle Group: „Certifikace musí být prováděna tak, aby bylo garantováno, že všechny poskytnuté operační svazky Battle Group dosáhly standardů a splnily kritéria stanovená pro Battle Group EU. Certifikační procedura, kde je to jen možné a realizovatelné, musí být analogická s certifikační procedurou NRF".

K objasnění problematiky certifikační procedury je nutno dodat, že s výjimkou doporučení použít metody a procedury, které jsou uplatňovány při certifikaci NRF, žádné certifikační postupy vypracované EU neexistují.

1.3.2 Zodpovědnost za certifikaci Battle Group EU

V souladu s dokumentem Příprava a certifikace Battle Group EU týkají se zodpovědnosti členských států EU tři následující aspekty: Příprava, úroveň vycvičenosti jednotek a certifikace operačního svazku Battle Group EU.

Požadavky na přípravu

Členské státy EU, které přispívají silami a prostředky do Battle Group EU, mají plnou zodpovědnost za všechny oblasti přípravy: „Na členských státech EU plně spočívá zodpovědnost za přípravu operačního svazku Battle Group EU. Členské státy EU jsou oprávněny v souladu se svými možnostmi provádět přípravu tak, aby byla zaručena úspěšná certifikace a byly dosaženy standardy a splněna kritéria, která jsou stanovena pro Battle Group EU. Požadavky na přípravu, výcvikový koncept, úkoly a zodpovědnost za provádění přípravy jsou uvedeny v dokumentu EUMS – Pokyny pro přípravu Battle Group EU".

Certifikace jednotek

Členské státy EU, které přispívají silami a prostředky do Battle Group EU, mají plnou zodpovědnost za certifikaci svých jednotek. Před zařazením do operačního svazku Battle Group EU mají členské státy EU za povinnost provést certifikaci, která potvrzuje, že jejich příspěvky sestávající ze sil a prostředků dosáhly stanovených standardů a naplňují kritéria určená pro jednotky.

Certifikace operačního svazku Battle Group EU

Členské státy EU, které přispívají silami a prostředky do Battle Group EU, mají plnou zodpovědnost za certifikaci operačního svazku Battle Group EU. Jeden měsíc před zařazením Battle Group EU do pohotovosti jsou členské státy EU, které přispívají silami a prostředky do Battle Group EU, povinny provést certifikaci, která potvrdí, zda operační svazek Battle Group EU dosáhl stanovených standardů a naplňuje kritéria určená pro operační svazek Battle Group EU. I když výše uvedená definice ponechává místo pro různou interpretaci, předpokládá se, že certifikace Battle Group EU je zodpovědností nosného státu, v případě CZE/SVK BG EU Česka.

1.4 Standardy a kritéria pro Battle Groups EU

Otázku standardů Battle Groups EU řeší koncept Battle Group EU. Společné, definované, schválené a přesně stanové standardy vojenských schopností Battle Groups EU jsou nezbytné pro hodnocení a certifikaci a musí být komplementární s dokumenty NATO (NRF).

Kdykoli je to možné a realizovatelné, musí být operační svazky Battle Groups EU připravovány tak, aby byly schopny dosáhnout standardů a kritérií stanovených pro podobné vojenské formace poskytované pro začlenění do sil rychlé reakce NATO, přesto však musí být vzaty do úvahy charakteristické podmínky EU, které umožňují všem členským státům EU poskytnout a připravit příspěvky pro operační svazky Battle Groups EU.

V dokumentu „Standardy a kritéria pro Battle Group EU" je stanoveno devět oblastí standardů [1], kritérií a norem pro Battle Group EU, které jsou uvedeny v následujícím pořadí:

 1. Dostupnost
 2. Flexibilita
 3. Použitelnost a nasaditelnost
 4. Připravenost
 5. Propojitelnost
 6. Udržitelnost
 7. Odolnost
 8. Zdravotnické zabezpečení
 9. Interoperabilita

V souladu s výše uvedeným dokumentem musí být těchto devět standardů měřitelných za pomoci kritérií a tato kritéria musí být prověřená před zařazením CZE/SVK BG EU do pohotovosti. Na národní úrovni vytvářejí tyto standardy základ pro hodnocení dosažené připravenosti a certifikaci.

Operační svazek Battle Group musí být připraven a vybaven pro zvládnutí nejnáročnějších úkolů. Proto musí být operační svazek sestaven a připraven pro vedení boje vysoké intenzity na úrovni jednotek, musí mít schopnost splnit každý potenciální vojenský úkol a vyrovnat se s riziky spojenými s plněním úkolů v rámci schválené mise. Proto platí následují kritérium: „Prvky operačního svazku Battle Group EU musí být v rámci schválené mise schopny zvládnout každý potenciální vojenský úkol s přihlédnutím ke své omezené velikosti."

Je velmi obtížné posoudit, jak je za pomoci daných kritérií možno změřit dosažení standardů, protože pro tyto standardy nejsou uvedeny žádné normy. Zcela evidentně, např. pro „schopnost splnit" musí být vypracovány normy pro stanovení dosažené úrovně před tím, než mohou být standardy a kritéria pro Battle Group EU použity. Tento požadavek se týká téměř všech standardů a kritérií uvedených v dokumentu „Standardy a kritéria pro Battle Group EU".

1.5 Proces hodnocení a certifikace podle standardů sil ACO

Pro provedení certifikace CZE/SVK BG EU má AČR k dispozici program CREVAL. Zastřešujícími dokumenty programu CREVAL jsou v rámci společných publikací NATO (AFS - ACO Forces Standard) publikace AFS vol. VII, která rozpracovává jednotlivé oblasti hodnocení pro vojenské síly a NATO TASK LIST. Hodnocení CZE/SVK BG EU podle standardů NATO může být v podmínkách AČR provedeno za účasti pozorovatelů EU, nebo pouze na národní úrovni.

 2-Kulisek-Obr1

Obr. 1: Standardy sil ACO.

 

 

 

 

 

Cílem hodnocení podle standardů sil ACO je zabezpečit bojovou způsobilost CZE/SVK BG EU s úkolem:

 • dosáhnout připravenosti k plnění úkolu v souladu se standardy a kritérii Battle Group EU,
 • identifikovat nedostatky ve vztahu ke schopnostem CZE/SVK BG EU,
 • poskytnout NGŠ AČR a EUMC (EUMS) podklady pro celkové hodnocení CZE/SVK BG EU před jejím zařazením do pohotovosti,
 • dosáhnout nejvyššího možného stupně standardizace v hodnocení útvarů.

Kontrola a hodnocení podle standardů sil ACO (NATO CREVAL) se uskutečňuje na základě rozhodnutí NGŠ AČR. Program (plán) kontroly je záměr organizovaného procesu kritického zkoumání toho, jak úroveň všech předváděných činností a schopností odpovídá úrovni stanovené standardy a kriterii NATO. Operační svazky Battle Groups EU musí být připraveny a schopny dosáhnout standardů a kritérií stanovených pro podobné vojenské formace poskytované pro začlenění do Sil rychlé reakce NATO.

1.5.1 Operační zkoušky a hodnocení (OT&E) a OPEVAL

Procesy provádění operačních zkoušek a hodnocení (OT&E - Operational Testing and Evaluation) a operačního hodnocení (OPEVAL - Operational Evaluation) jsou mezinárodně uznávané a jsou důležitými aspekty procesu pořizování výzbroje a vybavení pro ozbrojené síly. Při provádění OT&E a OPEVAL musí být pozornost zaměřena na hodnocení v rámci plnění úkolu, neboť je nutné zhodnotit fungování prověřovaného systému v obtížném operačním prostředí a vzít do úvahy všechny možnosti, které mohou vést jak k úspěšnému splnění úkolu, tak k jeho nesplnění. Jestliže procesu OPEVAL nebude věnována náležitá pozornost, potom AČR dává v sázku bezpečnost a životy svých vojáků, jak v operacích vedených na podporu míru, tak v operacích bojových.

Posláním OT&E je totiž neposílat příslušníky AČR do ztráty působících situací s výzbrojí, technikou nebo taktikou, která může, ale nemusí fungovat. Nedávno získané těžké zkušenosti v Afghánistánu plně potvrzují význam a nutnost provádění OT&E a OPEVAL.

Proto je pro certifikaci CZE/SVK BG EU nutné, aby byl OPEVAL proveden u munice, hlavních druhů výzbroje a systémů určených pro operační svazek CZE/SVK BG EU. Vypracování tohoto typu provádění prověrek a procesu hodnocení je především záležitostí Národního úřadu pro vyzbrojování. Provádění hodnověrného OPEVAL v AČR podobného tomu, jaký je běžně prováděn v ozbrojených silách USA, je nanejvýš žádoucí a nutné především v době, kdy se ve velkém pořizují nové druhy výzbroje a techniky pro jednotky vysílané do zahraničních misí a připravované k vedení expedičních operací.

1.6 Závěry k problematice certifikace CZE/SVK BG EU

Poznatky o provádění certifikace CZE/SVK BG EU a stanovených standardech mohou být shrnuty do následujících bodů:

 • Každý členský stát musí certifikovat svůj národní příspěvek tak, aby bylo potvrzeno, že splňuje standardy a kritéria stanovená pro úroveň jednotky.
 • Je zcela přiměřené předpokládat, že zodpovědností nosného státu – Česka je, aby certifikoval, zda operační svazek CZE/SVK BG EU dosáhl úrovně stanovených standardů a splnil kritéria určená pro Battle Group EU.
 • Proces certifikace operačního svazku CZE/SVK BG EU musí být nastaven tak, aby tato vojenská formace dosáhla úrovně standardů a kritérií stanovených pro Battle Group EU ne později než 31. května 2009.
 • Kdykoli je to možné a reálné musí být operační svazek Battle Group EU připraven a vycvičen tak, aby dosáhl stejných standardů a kritérií, jako jemu na roveň postavené vojenské formace předurčené pro zařazení do NRF. Standardy a kritéria Battle Group EU nejsou zpracovány v té formě, aby mohly být okamžitě použity pro hodnocení, proto je žádoucí, aby příslušné standardy NRF byly využity jako základ pro vypracování standardů a kritérií Battle Group EU určených pro CZE/SVK BG EU.
 • Proces certifikace CZE/SVK BG EU musí být analogický s celkovým procesem a praktickými metodami provádění certifikace NRF.
 • Vojenské jednotky předurčené pro CZE/SVK BG EU musí být do konce roku 2008 schopné dosáhnout úrovně standardů stanovených pro Síly rychlé reakce NATO.
 • OPEVAL (technické prohlídky) musí být prováděn u munice, hlavních druhů výzbroje a systémů předurčených pro operační svazek Battle Group EU. Kvalita provedení těchto prohlídek musí zajistit, že bezpečnost a životy příslušníků Operačního svazku Battle Group EU nebudou vystaveny žádným zbytečným technickým rizikům.

2. Analýza problému certifikace a následná zjištění

2.1 Definice klíčových pojmů

Cílem certifikace Battle Group EU je potvrdit způsobilost Battle Group EU pro plnění příslušných úkolů a misí. V důsledku skutečnosti, že koncept certifikace není uveden v dokumentech Battle Group EU, je nezbytné se obrátit pro znění příslušné definice jinam. Vzhledem k analogii mezi certifikaci Battle Group EU a certifikaci NRF může být použita následující definice NATO.

„Certifikace je procedura, na základě které příslušné vojenské orgány vydávají formální potvrzení o tom, že operační velitelství, vojenské síly nebo jednotky, ať už předurčené pro předání do podřízenosti nebo se již v podřízenosti nacházející, odpovídají všem požadavkům a náležitostem potřebným pro splnění specifického úkolu nebo stanovené mise. Certifikace může být založena na již existujícím hodnocení nebo na jiných dostupných hodnověrných informacích".

NATO TASK LIST poskytuje následující definice pojmů používaných v procesu hodnocení.

Hodnocení – organizovaný proces kritického posouzení činnosti nebo schopností podle stanovených standardů a kritérií.

Standard – standard umožňuje způsob určení přijatelného stupně znalosti a dovednosti, který vojenské organizace nebo vojenské síly musí prokázat pro splnění společného hlavního úkolu mise ve specifických podmínkách. Standard obsahuje jedno nebo více kritérií pro daný úkol a normu pro každé kritérium.

Kritérium – je základem pro vyjádření rozdílných úrovní plnění daného úkolu (např. procento osob z jmenného seznamu občanů spojeneckých zemí a dalších vybraných státních příslušníků, které bylo odsunuto do bezpečí v průběhu evakuace).

Norma – minimální přijatelná úroveň výkonu spojená s přesně stanoveným kritériem plnění daného úkolu (tj. velitel určí např. hranici 85 % jako přijatelnou úroveň výkonu splnění stanoveného úkolu). Norma je často vyjadřována ve dnech, hodinách, minutách, procentech, četnosti opakování, kilometrech nebo jiných velitelskými orgány stanovených jednotkách.

Podmínky – podmínky jsou faktory prostředí, které ovlivňují úroveň výkonu při plnění úkolu. Obecně podmínky existují nezávisle na vůli velitele (např. klimatické podmínky – tropické, subtropické, mírné, pouštní nebo arktické). Určité podmínky jsou veliteli přímo stanoveny (např. pravidla použití síly – ROE nebo úsek terénu společného operačního prostoru, který mu byl přidělen). Některé podmínky jsou velitelem ovlivnitelné (např. rozmístění vlastních sil a způsob vedení operační činnosti), další podmínky se nacházejí mimo sféru jeho vlivu (např. stupeň nepřátelské hrozby), jiné podmínky jsou zcela neovlivnitelné (např. počasí v určitém geografickém prostoru).

Bojové požadavky – bojové požadavky se skládají z úkolů, podmínek a standardů. Příklad bojového požadavku je vyjádřen formulací: „Splnit stanovený úkol v podmínkách.........v souladu se standardem.......".

Například v kontextu mise humanitární pomoci provést distribuci zásob pro humanitární operaci a prostor operace /JOA (OP 4.5) v podmínkách nepříznivého (bouřkového) počasí (C 1.3.1.3) a ohrožených dopravních tepen v rámci prostoru operace (C.2.5.1.4) v souladu se standardem přesunout 2 000 000 tun/míle nákladu denně a do čtyř hodin rozmístit jednotku nebo větší náklad podle charakteru požadavku.

Ve srovnání se standardy a kritérii Battle Group EU je evidentní, že:

 • Většina stanovených kritérií postrádá podrobnější vyjádření. Příkladem jsou jazyková kritéria. Tato kritéria nedefinují žádné požadavky na úroveň znalosti jazyků pro jednotky začleněné do Battle Group EU, to znamená jazyk, který bude používán jako dorozumívací (pracovní) při komunikaci mezi příslušníky jednotek rozdílných národností (operačně manévrujícího prvku, jednotek bojové podpory, jednotek bojového zabezpečení, operačních a strategických prostředků).
 • Chybí definice kritérií a podmínek pro Battle Group EU.
 • Normy stanovené pro Battle Group EU nevyjadřují žádnou minimální úroveň přijatelného výkonu plnění úkolu.

Z výše uvedeného vyplývá, že standardy a kritéria Battle Group EU potřebují další propracování tak, aby mohly být použity pro proces hodnocení. Tento požadavek je v naprostém souladu se zjištěními odborníků EU na provádění certifikace. Proto musí být Standardy a kritéria CZE/SVK BG EU definovány s cílem, aby se staly použitelnými pro provádění hodnocení. Jestliže to bude možné, bude pravděpodobně nejrozumnější použít jako výchozí podklad dokumenty již připravené pro NATO NRF. To zabrání zbytečnému vynakládání úsilí a zároveň povede k souladu s již doporučenými analogiemi s NRF.

2.2 Definice klíčových procedur pro CZE/SVK BG EU

Poté, co bude vydefinován koncept certifikace CZE/SVK BG EU, musí následovat analýza a identifikace rozdílných procedur hodnocení, které budou spoluutvářet celkovou certifikační proceduru CZE/SVK BG EU.

Ke splnění celého rozsahu požadavků procesu hodnocení je nutno prověřovací proceduru rozdělit na dvě části:

 • Hodnocení oblasti přípravy a plánování u CZE/SVK BG EU – které bude zahrnovat hodnocení jednotlivých oblastí plánování a přípravy jako připravenost, dosažitelnost, nasaditelnost atd.
 • Hodnocení bojových kvalit CZE/SVK BG EU – zahrnuje hodnocení bojové způsobilosti a efektivity činnosti sil tzn. bojových schopností operačního svazku CZE/SVK BG EU splnit specifické úkoly v rozsahu (pro Battle Group EU) stanovených misí.

Důvodem pro toto rozdělení je zásadní rozdíl mezi hodnocením oblasti bojových kvalit a hodnocením oblasti přípravy a plánování. Se vší pravděpodobností musí být uplatněny odlišné procedury rozdílnými prvky organizace, která bude používat rozdílné řady prostředků a metod hodnocení (viz obr. 2). O identifikaci vhodných metod a prostředků je pojednáno v následujících částech.

 2-Kulisek-Obr2

Obr. 2:Proces hodnocení a certifikace CZE/SVK BG EU

Dalším krokem je provedení analýzy toho, jak mohou být rozdílné metody kombinovány s danými Standardy a kritérii Battle Group EU. Výsledkem této analýzy je seznam kombinací, metod, který je uveden v příloze číslo 1. Obr. 3 znázorňuje přehled toho, jak jsou rozdílné standardy a kritéria rozděleny mezi tyto dva procesy.

Pro certifikaci CZE/SVK BG EU je možno použít tři rozdílné certifikační procedury, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Tab. 2: Certifikační procedury

 

Stav systémů výzbroje a techniky

Příprava a plánování u BG EU

Bojové kvality BG EU

Zaměření

Prověřit, který systém je nejlepší pro fungování v daném operačním prostředí

Prověřit otázky přípravy a plánování

Prověřit způsobilost k vedení bojové činnosti a efektivitu činnosti sil

Požadované

podklady

Tento proces prověrek a hodnocení je nutno zavést do AČR

Standardy a kritéria CZE/SVK BG EU zpracované podle standardů a kritérií NRF

Standardy a kritéria CZE/SVK BG EU zpracované podle standardů a kr

Přestože několik standardů a kritérií je současně obsaženo v obou procedurách, budou tyto standardy a kritéria posuzovány naprosto rozdílnými způsoby za použití odlišných nástrojů v závislosti na cíli hodnocení, tzn. že interoperabilita bude v oblasti procedury přípravy a plánování hodnocena za použití kontrolního listu a v oblasti hodnocení bojových kvalit Battle Group EU v průběhu polního cvičení s vojsky. Otázky této problematiky jsou dále rozebírány v následující části pojednávající o prostředcích (nástrojích) certifikace.

 2-Kulisek-Obr3

Obr. 3: Rozdělení standardů a kritérií mezi dva procesy hodnocení

2.3 Nástroje certifikace

Při prověřování NRF se ukázalo, že z nutných nástrojů k provedení certifikace musí být jeden určen jako hlavní. V souladu se systémem certifikace NRF musí mít velitelé NRF k dispozici různorodé nástroje tak, aby mohli u prověřovaných sil zhodnotit připravenost a všechny certifikační standardy stanovené pro splnění. Nástroje zahrnují hlášení o připravenosti, systém hlášení certifikace, poznatky z výcviku, prověrky připravenosti a výsledky rozdílných certifikačních cvičení prováděných na všech podřízených organizačních stupních. Účelem certifikačního hlášení je:

 • Poskytovat podklady pro zhodnocení pokroku v úrovni přípravy Velitelství NRF, sil rychlé reakce a dosahování požadovaných schopností.
 • Vyzdvihnout dosažení schopností a splnění rozhodujících cílů.
 • Jasně popsat nedostatky. U všech uvedených nedostatků musí hlášení obsahovat specifická doporučení k jejich odstranění.

Koncept Battle Group EU nezahrnuje žádné nástroje pro provádění certifikace s výjimkou Dotazníku Battle Group uvedeného v příloze F. V tomto dotazníku může nosný stát deklarovat vznesení národních námitek (v případě, že byly vzneseny), dobu kdy a místo kde se uskuteční prověrková zaměstnání (cvičení) a certifikace.

Hodnocení je předpokladem pro provedení certifikace. Vypracování hodnotící procedury bude pravděpodobně stát větší úsilí než vypracování procedury certifikační, protože hodnotící procedura je svým významem mnohem komplexnější úkol.

2.4 Nástroje hodnocení

V kodexu nejlepších zkušeností NATO pro hodnocení velení a řízení (C2) je uveden seznam nástrojů a metod pro hodnocení velení a řízení (viz. tabulka). Tento souhrn je potřeba využít při výběru vhodných nástrojů a metod pro rozdílné hodnotící procedury CZE/SVK BG EU.

Tab. 3: Seznam nástrojů a metod hodnocení

Nástroje / metody

Tvorba dat

Sběr dat

Zpracování dat

Řešení

Zabezpečení

rozbory a historické analýzy

 

X

X

   

odborné posudky

 

X

     

konstruktivní a virtuální simulace

X

X

X

   

cvičení a zkušební cvičení

X

 

X

   

teorie her

   

X

X

 

systém hodnocení velení a řízení pozemních sil (ACCES)

 

X

X

   

náhodné zmapování

   

X

   

mnohostranná analýza rozhodnutí (MCDA)

   

X

X

 

regresivní analýza

   

X

X

 

Bayesovy sítě

   

X

X

 

matematické programování

   

X

X

 

metodický výzkum

     

X

 

genetické algoritmy

X

   

X

 

nástroje projektového managementu

       

X

analýza dat

   

X

   

geografické informační systémy

 

X

     

vizualizace

X

     

X

databáze

   

X

 

X

kontrolní listy

 

X

     

2.3.1 Nástroje hodnocení přípravy a plánování CZE/SVK BG EU

Cílem procedury hodnocení přípravy a plánování CZE/SVK BG EU je prověřit a zhodnotit problematiku plánování a přípravy odvozenou ze Standardů a kritérií Battle Group EU, např. otázky připravenosti nebo nasaditelnosti. Tyto otázky nemohou být obvykle zkoumány za pomoci posuzování a rozborů polních cvičení. Proto k řešení této problematiky byly z kodexu nejlepších zkušeností NATO jako použitelné vybrány následující nástroje:

 • kontrolní listy pro provedení vlastního sebezhodnocení,
 • kontrolní listy pro provedení nezávislých odborných kontrol,
 • modelování a simulování situací,
 • válečná hra.

Je nutno poznamenat, že bez ohledu o jaké typy nástrojů se jedná, budou všechny nástroje vyžadovat vypracování náležitě definovaných standardů sestávajících z :

 • kritérií pro vyjádření rozdílných úrovní výkonů plnění daného úkolu,
 • norem pro stanovení minimální přijatelné úrovně podaného výkonu.

2.3.2 Nástroje hodnocení bojových kvalit CZE/SVK BG EU

Cílem hodnotící procedury bojových kvalit CZE/SVK BG EU je zhodnotit bojové schopnosti operačního svazku Battle Group EU v celém (nebo vybraných částech) spektru misí předurčených pro Battle Group EU. Tato procedura je založena na použití operačního hodnocení uplatňovaného v průběhu VŠC a polních cvičení. Koncept Battle Group EU ani Koncept NRF neobsahuje, ani nepopisuje žádné nástroje pro hodnocení bojových kvalit jednotek. U Konceptu NRF je to pravděpodobně způsobeno skutečností, že NATO považuje hodnocení bojových kvalit jednotek za národní záležitost.

Na základě této skutečnosti se jeví vhodné z kodexu nejlepších zkušeností NATO vybrat následující kombinaci nástrojů určených pro hodnocení velení a řízení jako potřebnou pro účely hodnocení bojových kvalit CZE/SVK BG EU:

 • rozbory,
 • mnohostranná analýza rozhodnutí (MCDA),
 • Bayesovy sítě,
 • vizualizace,
 • databáze,
 • kontrolní listy.

Je nutno poznamenat, že bez ohledu o jaké typy nástrojů se jedná, všechny budou vyžadovat stanovení bojových požadavků.

2.4 Srovnání standardů a kritérií NRF a Battle Group EU

Standardy a kritéria NRF obsahují trvale platná kritéria (PC - Permanent Criteria), kritéria rozvoje schopností (ECC - Evolutionary Capability Criteria) a kritéria provádění výcviku (ETC - Evolutionary Training Criteria).

Při srovnání struktury trvale platných kritérií a kritérií rozvoje schopností NRF se standardy a kritérii Battle Group EU (jak je uvedeno v následující tabulce) je jasně vidět již zmíněnou analogii mezi standardy a kritérii Battle Group EU a standardy a kriterii příslušnými pro NRF.

Trvale platná kritéria a kritéria rozvoje schopností mohou sloužit jako vhodný podklad pro zpracování kontrolních listů při hodnocení oblasti plánování a přípravy.

Tab. 4: Srovnání standardů NRF a Battle Group EU

Trvale platná kritéria a kritéria rozvoje schopností NRF

Standardy Battle Group EU

■         Připravenost

□         Použitelnost

□         Zajištění dosažitelnosti

□         Mnohonárodnostní složení

□         Interoperabilita

□         Jazyk

■         Udržitelnost

□         Logistika

□         Zdravotnické zabezpečení

■         Schopnosti v pojetí CJSOR

□         Operace

□         Flexibilita

□         Odolnost a ochrana sil (S&FP)

■         Nasaditelnost

□         Předsunutí

□         Nasazení

□         RSOI

□         Mobilnost

■         Schopnosti velení a řízení

□         KIS

■         Dosažitelnost

■         Flexibilita

■         Použitelnost a nasaditelnost

■         Připravenost

■         Propojitelnost

■         Udržitelnost

■         Odolnost

■         Zdravotnické zabezpečení

■         Interoperabilita

Kritéria stanovená pro provádění výcviku NRF jsou použita pro hodnocení způsobilosti k vedení boje. Tato kritéria však nejsou pro praktické použití dostatečně rozpracována, protože nezahrnují nezbytné bojové požadavky tak, aby bylo možno zhodnotit způsobilost k vedení boje na základě: postavených úkolů, určených kritérií, daných podmínek a stanovených norem. Jednou z příčin nedostatku tohoto rozpracování je skutečnost, že od velitele NRF se očekává stanovení podrobnějších cílů výcviku a přípravy za využití Seznamu společných základních úkolů mise (JMETL) pro NRF.

2.5 Seznam společných hlavních úkolů mise (JMETL)

JMETL je seznam společných hlavních úkolů mise, které byly velitelem vybrány ze Seznamu úkolů NATO (NTL) pro splnění hlavních úkolů výcviku v době míru nebo plnění operačního úkolu při nasazení do operace. JMETL zahrnuje přidružené úkoly, podmínky, standardy a požadavky identifikované ze zabezpečovacích úkolů. JMETL je ztělesněním představy velitele o způsobu plnění mise a vytváří základ pro stanovení požadavků pro přípravu osob a výcvik jednotek v přípravě na misi.

Na základě JMET musí velitel zhodnotit schopnosti svého štábu a připravenost jednotek k plnění stanovených úkolů. Toto zhodnocení musí zahrnovat skutečně dosaženou úroveň způsobilosti ve srovnání vůči vybraným standardům definovaným v JMET. Toto hodnocení rozhodne o stanovení požadavků na provádění forem přípravy a výcviku, které jsou nezbytné pro dosažení a udržení požadované úrovně způsobilosti pro plnění každého ze společných hlavních úkolů mise. Požadavky na přípravu a výcvik musí být přetransformovány a zakotveny do cílů přípravy a výcviku, které pro cvičící subjekty stanoví požadované výstupy z procesu výcviku spolu s opatřením pro vyhodnocení dosažené úrovně výkonu.

Přístup s použitím JMETL zajišťuje, že vytýčené cíle výcviku budou odrážet operační realitu. Žádný výcvik nesmí být programován, plánován a prováděn bez jasného stanovení toho, jakých výcvikových cílů výcviku má být dosaženo. Tento přístup se nazývá Systém společné přípravy a je znázorněn na obr. 5.

 2-Kulisek-Obr4

Obr. 4: Postup zpracování JMETL

Přístup realizovaný za pomoci JMETL je pro CZE/SVK BG EU velice potřebný. Další vojensko-odborný rozvoj CZE/SVK BG EU bude pravděpodobně těžit ze silného spojení mezi plánováním misí a přípravou (výcvikem) na mise. JMETL NRF je vhodný a použitelný pro certifikaci CZE/SVK BG EU, a proto může posloužit jako výchozí podklad pro vypracování odpovídajícího JMETL pro CZE/SVK BG EU.

Navíc, co se týká JMETL NRF, kritéria provádění výcviku (ETC - Evolutionary Training Criteria) jsou založena na standardech vojenských sil ACO. Tyto standardy postrádají úroveň rozpracovanosti, která je nezbytně nutná pro posouzení bojové způsobilosti. Standardy sil ACO totiž nezahrnují nezbytné bojové požadavky (tj.úkoly, kritéria, normy a podmínky) potřebné k tomu, aby mohla být prověřena a ohodnocena způsobilost vojsk k vedení boje. V procesu hodnocení bojových kvalit se proto jeví jako nejlepší řešení kombinace JMETL NRF a JMETL BG EU, a to z důvodu silného propojení mezi oběma postupy.

Jak již bylo řečeno, standardy se skládají z kritérií a norem. Vypracování a stanovení norem je proto velmi důležitou otázkou. V kodexu nejlepších zkušeností NATO pro hodnocení velení a řízení je koncept norem pro hodnocení velení a řízení popisován do všech podrobností. Zjištění zde uváděná mohou být se vší pravděpodobností a s určitým přizpůsobením přenesena do širšího kontextu hodnocení Battle Group, a to nejenom pro hodnocení oblasti velení a řízení. Proto je kodex nejlepších zkušeností NATO téměř jistě velmi hodnotným a užitečným dokumentem ke zpracování norem pro hodnocení CZE/SVK BG EU.

 2-Kulisek-Obr5

Obr. 5: Systém společné přípravy

2.5 Možné výchozí body pro vypracování metod certifikace

Na základě výsledků analýzy metod certifikace je možno vytvořit alternativní metody, které mohou být použity pro každý aspekt certifikace CZE/SVK BG EU. Jedná se o:

1. Proceduru certifikace pro oblast přípravy a plánování u CZE/SVK BG EU

1.1 Národní přístup – použití dokumentů BG EU jako základ pro zpracování procedury certifikace uzpůsobené pro CZE/SVK BG EU, adaptovat vhodné národní metody používané členskými státy EU, které poskytují síly a prostředky pro Battle Group EU. ETC.

1.2 Přístup NRF PC/ECC – použití organizace, tj. trvale platná kritéria (PC - Permanent Criteria), kritéria rozvoje schopností (ECC - Evolutionary Capability Criteria) jako model a uzpůsobit ho v souladu s dokumenty Battle Group EU.

2. Proces hodnocení bojových kvalit CZE/SVK BG EU

2.1 Národní přístup – použití dokumentů BG EU jako základ pro zpracování procedury certifikace uzpůsobené pro CZE/SVK BG EU, adaptovat vhodné národní metody používané členskými státy EU, které poskytují síly a prostředky pro Battle Group EU.

2.2 Přístup NRF JMETL – použití metody z NRF ETC (kritéria provádění výcviku (ETC - Evolutionary Training Criteria) a NRF JMETL jako model a uzpůsobit ji v souladu s dokumenty Battle Group EU (10173/05 BG Training and Certification, 7185/05 Standards & Criteria for EU Battlegroup, 10501/04 EU Battlegroup Concept a EU BG Illustrative Scenarios).

2.3 Přístup JMETL CZE/SVK BG EU – použít Seznam společných hlavních úkolů mise (JMETL - Joint Mission Essentials Task List, Development Handbook) a Seznam úkolů NATO (Bi-SCD 80-90 NATO Task List-NTL-Version 2.0, June 2004) pro CZE/SVK BG EU bez použití JMETL NRF. JMETL CZE/SVK BG EU zpracovat v souladu s požadavky Battle Group EU.

Pojetí certifikace pro oblast plánování a přípravy CZE/SVK BG EU je uvedeno v tab. 5.

Tab. 5: Pojetí certifikace pro oblast plánování a přípravy

lternativní přístup

Informační podklady

Přípravný kurz pro hodnotící orgány

Příklady praktických metod

1.1. Národní přístup

P&P

■ Dokumenty Battle Group EU

■ Národní metody

NE

■ Kontrola

■ Modelování a simulace

■ Válečná hra

1.2. NRF PC/ECC

■ Dokumenty Battle Group EU

■ NRF PC/ECC

NE

Pojetí certifikace pro oblast bojových kvalit CZE/SVK BG EU je uvedeno v tab. 6.

Tab. 6: Pojetí certifikace pro oblast bojových kvalit

Alternativní přístup

Informační podklady

Přípravný kurz pro kontrolní orgány

Příklady praktických metod

2.1 národní přístup (WF)

■ dokumenty Battle Group EU

■ národní metody

NE

■ revize a technické prohlídky

■ velitelsko-štábní cvičení

■ polní cvičení s vojsky

2.2 NRF JMETL

■ dokumenty Battle Group EU

■ NRF ETC

■ standardy sil ACO (AFS)

■ NRF JMETL

NE

2.3 CZE/SVK BG EU JMETL

■ dokumenty Battle Group EU

■ NATO Task List

NE

3. Poznatky pro vypracování certifikační procedury CZE/SVK BG EU

Operační svazek CZE/SVK BG EU musí být certifikován, aby bylo zřejmé, že splňuje Standardy a Kritéria ne později než 31. května 2009. Certifikační procedura CZE/SVK BG EU musí být analogická s certifikační procedurou a praktickými metodami provedení, jaké jsou v používání u NRF.

Každý členský stát EU musí certifikovat, že jeho příspěvky splňují standardy a kritéria na úrovni jednotky. Je potřeba vzít na vědomí, že zodpovědností nosného státu je provést certifikaci operačního svazku Battle Group a splnit standardy a kritéria stanovená pro Battle Group EU. Kdykoliv je to možné a použitelné, musí být operační svazek Battle Group EU připravován k tomu, aby splňoval stejné standardy a kritéria pro podobné vojenské formace začleňované do NRF.

Možné znovupoužití pro jiné typy certifikací – bylo by výhodné, kdyby bylo možné výsledky certifikace CZE/SVK BG EU opětovně použít pro jiné typy certifikací, protože členské státy EU – a tím i Česko – mohou poskytnout své prostředky a schopnosti do jiného zdrojového rámce sil např. pro OSN.

3.1 Postupy hodnocení CZE/SVK BG EU

Na základě hlavních rozdílů mezi hodnocením bojových kvalit a hodnocením oblasti přípravy a plánování je vhodné rozdělit hodnotící proceduru do dvou samostatných procedur:

1. Hodnocení přípravy a plánování CZE/SVK BG EU – stanovit hodnocení v otázkách přípravy a plánování jako jsou: připravenost, dostupnost, nasaditelnost atd.

2. Hodnocení bojových kvalit CZE/SVK BG EU – stanovit způsobilost k vedení boje a hodnocení efektivnosti sil, tj. bojové schopnosti operačního svazku CZE/SVK BG EU k plnění specifických úkolů v rámci určeného úkolového spektra.

Důraz je nutno položit na zdokumentování a zahrnutí současného technického hodnotícího procesu do systému hodnocení AČR se závěrem o nezbytnosti provádění technických prohlídek vybavení a systémů přidělených CZE/SVK BG EU. Ze závěrů posouzení této problematiky vyplývá, že proces technických prohlídek musí být přidán ke dvěma výše uvedeným oblastem prověrek.

3. Technické hodnocení – stanoví stupeň technické interoperability a provozní funkčnost techniky.

Tato třetí procedura musí být v zodpovědnosti Národního úřadu pro vyzbrojování.

3.2 Transparentní a prověřitelná klasifikace

Systém klasifikace jednotlivých oblastí musí být transparentní pro všechny země, které poskytují síly a prostředky, EU, EUMC a EUMS, tj. všechny tyto subjekty musí mít přístup ke: kvalifikační stupnici a jejím kritériím, nezbytným informacím pro to, aby bylo pochopeno, jak je známka daná hodnotitelem (kontrolním orgánem) vztažena k úrovni předvedeného výkonu prověřované jednotky. Průhlednost bude zvýšena, jestliže všechny země, které se podílejí na výstavbě Battle Groups EU, budou mít stejný systém klasifikace. Systém klasifikace musí být také prověřitelný:

 • za prvé by mělo být snadné vystopovat a zcela jasně prokázat, na základě čeho kontrolní orgány (hodnotitelé) stanovili výsledné známky (došli ke svým hodnocením),
 • za druhé by mělo být snadné vystopovat cestu požadavků od stanovené klasifikace až k původním standardům a kritériím a dalším základním požadavkům.

4. Standardy a kritéria hodnocení NRF

Standardy a kritéria pro hodnocení a certifikaci NRF jsou uvedeny v Přehledu standardů, procedur a kritérií pro certifikaci sil rychlé reakce NATO (Overarching Standards, Procedures and Criteria for Certifying the NATO Response Force) a v Systému certifikace sil rychlé reakce NATO (Supreme Command – Certification System for the NATO Response Force).

Kritéria provádění výcviku NRF (ETC) jsou založena na standardech sil ACO a jsou používána pro hodnocení bojové způsobilosti. Tato kritéria však nemají potřebnou úroveň propracování, která je nutná pro hodnocení bojové způsobilosti, protože neobsahují nezbytné bojové požadavky tj.: úkoly, kritéria, normy a podmínky. Jednou z příčin tohoto nedostatku rozpracovanosti je ta skutečnost, že od velitele sil je očekáváno vytyčení dalších výcvikových cílů na základě Společného seznamu hlavních úkolů mise (NRF JMETL - NRF Joint Mission Essential Task List).

Operační příprava a Certifikace bojové připravenosti je pojímána jako periodická fáze výcviku a jeho hodnocení, která zajišťuje, že prvky operačního svazku NRF jsou jako organizované síly připraveny k vedení bojové činnosti. Operační příprava a Certifikace bojové připravenosti je prováděna v průběhu přípravné fáze, která předchází vlastnímu zařazení do pohotovosti, u každého prvku NRF. Tato fáze je postavena na předem určených Kritériích rozvoje schopností (ECC - Evolutionary Capability Criteria). Každý prvek operačního svazku NRF musí na základě hodnocení prokázat schopnost plnění úkolů v celém spektru misí NRF.

Certifikační procedura NRF sestává ze dvou aspektů:

1. Obecné certifikační hodnocení – tento aspekt certifikuje, že plánování a příprava je na základě kontrolních zjištění vycházejících z kontrolních listů pro hodnocení trvale platných kritérií (PC - Permanent Criteria) a kritérií rozvoje schopností (ECC - Evolutionary Capability Criteria) v souladu se stanovenými požadavky.

2. Operační příprava a certifikace bojové připravenosti – tento aspekt řeší způsobilost k vedení bojové činnosti na základě rozboru výsledků polních cvičení s vojsky a kritérií provádění výcviku (ETC - Evolutionary Training Criteria).

Trvale platná kritéria (PC - Permanent Criteria) a kritéria rozvoje schopností (ECC - Evolutionary Capability Criteria) uvedená v následující tabulce formují obsah kontrolního listu, který se používá ke kontrole připravenosti a plánů. Analogie je zcela zjevná při srovnání seznamu standardů NRF a standardů Battle Group EU.

Tab. 7: Kritéria provádění výcviku

Alternativní přístup

Informační podklady

Přípravný kurz pro kontrolní orgány

Příklady praktických metod

2.1 národní přístup (WF)

■ dokumenty Battle Group EU

■ národní metody

NE

■ revize a technické prohlídky

■ velitelsko-štábní cvičení

■ polní cvičení s vojsky

2.2 NRF JMETL

■ dokumenty Battle Group EU

■ NRF ETC

■ standardy sil ACO (AFS)

■ NRF JMETL

NE

2.3 CZE/SVK BG EU JMETL

■ dokumenty Battle Group EU

■ NATO Task List

NE

Výše zmíněná kritéria provádění výcviku (ETC - Evolutionary Training Criteria) nastiňují množství velitelsko-štábních cvičení a polních cvičení s vojsky a příslušně vytyčené cíle výcviku. část kritérií provádění výcviku je rozdělena podle komponentů společných sil: vzdušné, pozemní, námořní a společné síly.

Kritéria provádění výcviku definují na všech úrovních hlavní požadavky na výcvik (na úrovni jednotky, komponentu sil a společných sil), které jsou nezbytné pro dosažení toho, aby se NRF staly připraveny k vedení bojové činnosti před vlastním zařazením do pohotovosti. Tyto požadavky zajišťují, že mnohonárodní síly NRF prošly integrovaným a společným výcvikem nutným pro splnění podstatných úkolů. Výcvik na úrovni jednotky, který je v národní zodpovědností, je považován za základní předpoklad pro provedení komplexnější následné (nadstavbové) přípravy. Kritéria pro výcvik jednotek jsou uvedena ve stávajících standardech sil spojeneckého velení pro operace (ACO - Allied Command for Operations) a nejsou zde uváděna.

Očekává se, že velitelé vytyčí více specifických cílů výcviku před provedením výcviku v disciplinách stanovených pro NRF. Formulace dodatečných cílů výcviku operačním velitelem mu umožní přizpůsobit se požadavkům stanoveným souborem čtyř kritérií provádění výcviku a zároveň operačnímu veliteli umožní flexibilitu v uzpůsobení výcvikových disciplín tak, aby byly naplněny jeho zvláštní požadavky na provádění výcviku založené na analýze operačního úkolu a hodnocení mu podřízených sil.

Kritéria provádění výcviku jsou odvozena z analýzy operačního úkolu NRF, seznamu hlavních úkolů společné mise sil rychlé reakce NATO (NRF JMETL) a Seznamu úkolů NATO (NTL). Kritéria provádění výcviku napomáhají ke splnění operačních úkolů, které mohou být stanoveny pro NRF. Je zcela zjevné, že NRF JMETL by se měl stát zdrojem velkého zájmu AČR pro provedení certifikace CZE/SVK Battle Group EU, protože jak již bylo uvedeno, může sloužit jako podklad pro vypracování odpovídajícího JMETL pro CZE/SVK BG EU.

5. Kritéria hodnocení COBP

V kodexu nejlepších zkušeností NATO pro hodnocení velení a řízení je uveden Koncept kritérií hodnocení. Doposud však neexistuje jednotná definice kritérií pro měření výkonu (MoP - Measures of Performance) a efektivnosti (MoE - Measures of Effectiveness). Pojem kritérium hodnocení (MoM - Measures of Merit) je doporučen jako obecný termín, který zahrnuje rozdílné třídy kritérií. Kritéria jsou definována v hierarchických úrovních, které jsou vztaženy jedna k druhé, každá v podmínkách svých vlastních hranic.

Kodex nejlepších zkušeností (COBP) stanoví následujících pět úrovní hodnotových kritérií:

 • Kritéria politické efektivnosti (MoPE - Measures of Policy Effectiveness) – jsou zaměřena na zjišťování velikosti politických a sociálních výsledků.
 • Kritéria efektivnosti sil (MoFE - Measures of Force Effectiveness) – jsou zaměřena na zjišťování kvality plnění úkolů vojenskými silami nebo stupně (míry) dosažení vytyčených cílů.
 • Kritéria efektivnosti velení a řízení (MoCE - Measures of C2 Effectiveness) – jsou zaměřena na zjišťování dopadů systému velení a řízení na plnění úkolů v rámci operačního kontextu.
 • Kritéria úrovně výkonu (MoP - Measures of Performance) – jsou zaměřena na kvalitu fungování vnitřního organizačního systému, dosahované pracovní ukazatele, reakci na vzniklé situace atd.
 • Rozměrové parametry (DP - Dimensional Parameters) – jsou zaměřeny na měření vlastností nebo charakteristik obsažených ve struktuře systémů velení a řízení.

Tento přístup může být se vší pravděpodobností po určitém uzpůsobení aplikován v širším kontextu hodnocení Battle Group EU, ne pouze pro hodnocení velení a řízení. Z tohoto důvodu bude COBP nepostradatelným při stanovení norem pro hodnocení Battle Group.

Podle definice se standardy skládají z kritérií a norem. Stanovení norem se proto stává důležitou otázkou. V kodexu nejlepších zkušeností NATO (COBP) z hodnocení velení a řízení je koncept norem pro hodnocení velení a řízení uveden do podrobností. Uvedená zjištění mohou být, po určitém přizpůsobení, se vší pravděpodobností zařazena do širšího kontextu hodnocení Battle Group EU, a to ne jenom pro hodnocení oblasti velení a řízení. Proto COBP bude naprosto jistě použitelný ke zpracování kritérií hodnocení CZE/SVK BG EU.

6. Doporučení pro provedení certifikace CZE/SVK BG EU

Na základě záměru ustavení certifikační procedury CZE/SVK BG EU je nutné, aby certifikační procedura CZE/SVK BG EU byla rozdělena do následujících hodnotících procedur:

 1. Hodnocení přípravy a plánování CZE/SVK BG EU – stanovit hodnocení v otázkách přípravy a plánování jako jsou: připravenost, dostupnost, nasaditelnost atd.
 2. Hodnocení bojových kvalit CZE/SVK BG EU – stanovit způsobilost k vedení boje a hodnocení efektivnosti sil, tj. bojové schopnosti operačního svazku CZE/SVK BG EU k plnění specifických úkolů v rámci určeného úkolového spektra.
 3. Technické hodnocení – stanoví stupeň technické interoperability a provozní funkčnost techniky.

Jak již bylo uvedeno, třetí procedura je hlavně záležitostí Národního úřadu pro vyzbrojování.

Nejlepší strategií pro zavedení těchto tří procedur je se vší pravděpodobností:

 • Na základě postupu NRF PC/ECC vypracovat pro hodnocení oblasti přípravy a plánování kombinaci, která bude zahrnovat nejlepší části z obou postupů.
 • Vypracovat JMETL CZE/SVK BG EU, v případě, že je to možné, využít k tomu JMETL NRF jako výchozí podkladový materiál. Poté využít JMETL CZE/SVK BG EU, ETC NRF a NTL ke zpracování bojových požadavků.
 • Zajistit, aby technický certifikační proces používaný v ozbrojených silách byl zapracován do certifikační procedury CZE/SVK BG EU. Důležitým krokem je zajistit, aby došlo k odhalení mezer, které nutně musí být pokryty certifikací.

Pro dosažení cílů projektu certifikace CZE/SVK BG EU je třeba zřídit v rámci pracovní skupiny CZE/SVK BG EU certifikační pracovní podskupinu. Této podskupině potom stanovit zodpovědnost za zpracování obsahu tří hodnotících procedur. Dále každou proceduru zpracovat pracovní podkomisí, která bude mít své zástupce v certifikační pracovní podskupině tak, aby byla zajištěna harmonizace rozdílných procedur. Certifikační pracovní podskupinu je nutné vybavit základními prostředky k monitorování výsledků hodnocení jednotlivých zaměstnání. Za účelem naplnění tohoto požadavku je nezbytné vytvoření databáze malého měřítka. Tato databáze musí obsahovat certifikační status vojenských jednotek, vybavení, systémů atd., které jsou začleněné do sestavy CZE/SVK BG EU.

Databáze bude možno využívat k zodpovězení následujících typů otázek:

 • Které komponenty mají být podle plánu certifikovány?
 • Podle jakých standardů jsou příslušné komponenty certifikovány?
 • Jaký je v daném okamžiku stav certifikace a hodnocení?
 • Které komponenty nesplňují plán certifikace?

Dále je nutno zajistit, aby se na certifikaci podíleli zástupci ozbrojených sil Slovenské republiky, které vyčleňují síly a prostředky do CZE/SVK BG EU. K provedení certifikace CZE/SVK BG EU se doporučuje jako pozorovatele přizvat i zástupce ostatních členských států EU a příslušníky EUMS s cílem podělit se s ostatními o nejlepší zkušenosti.

Závěr

Hlavní výhodou současného systému – za pomoci kterého přispívající a nosné státy účastnící se na výstavbě Battle Groups EU dále zdokonalují standardy, propracovávají proces certifikace a upřesňují výcvikové cykly – je, že maximalizuje flexibilitu. Přispívající státy mohou spoléhat na standardy, se kterými jsou obeznámeny, za předpokladu, že tyto standardy jsou v souladu se směrnicemi EU a vojenskými požadavky stanovenými pro danou misi. Dalším přínosem se může stát postupné vytváření souhrnu nejlepších zkušeností tím, jak v průběhu procesu certifikace jsou přispívající státy nuceny porovnávat své zkušenosti.

V současném přístupu však existují také určité nedostatky.

Za prvé: vysoký stupeň flexibility procesu certifikace a standardizace může negativně ovlivnit úrovně interoperability v rámci operačního svazku Battle Group EU a ve vztahu k ostatním silám. Tento stupeň flexibility může také být na překážku úsilí k překonání určitých problémů interoperability, které jsou občas v obecné rovině vlastní evropským ozbrojeným silám. Jedním z příkladů jsou rozdílné přístupy k velení, řízení a spojení (C3), které mají tendenci být národní v celém svém rozsahu a které vytvářejí málo prostoru pro dialog o možnosti mnohonárodního uspořádání.

Za druhé: v případě, kdy by mezi zúčastněnými státy došlo k omezení průhlednosti v oblasti připravenosti vyčleňovaných jednotek, se může objevit syndrom „nedostatku důvěryhodnosti". To se týká především Battle Group EU složených z kontingentů několika přispívajících států. Ačkoliv každý nosný stát může (má právo) zpochybnit proces certifikace některého z přispívajících států, důvěryhodnost celé Battle Group EU tím může být vážně poškozena, a to především v případech, kdy takováto zpochybnění nejsou adekvátně rozptýlena. Aby došlo k omezení vzniku této možnosti, musí se všichni (v ideálním případě) nebo převážná většina (v reálné situaci) přispívatelů sil pro Battle Group EU shodnout na společném postupu hodnocení dosažené úrovně připravenosti sil k plnění úkolů.

Za třetí: zatímco standardy musí být konzistentní s kritérii stanovenými EU, mohou nastat případy, kdy budou tato kritéria obtížně dosažitelná. Například požadavek, aby síly měly schopnost se adaptovat na situaci nemá jasně a přesně stanovená kritéria hodnocení stupně dosažení této schopnosti, což komplikuje celý certifikační proces.

Za čtvrté: současný systém přípravy vojsk EU nedává žádné možnosti provádět vojenská cvičení za řízení orgánů EU. Tato skutečnost je přímým důsledkem současné politiky EU v provádění vojenských cvičení, který má vlastní průvodní jevy. Například nedostatek společného výcviku na úrovni EU může mít dopad na možnost vytvoření záložních sil pro Battle Group EU, což se vší pravděpodobností povede k tomu, že se členské státy EU dají při tvorbě záloh na cestu „národního řešení". Ačkoliv to samo o sobě není problémem, přesto to může omezit možnosti výběru vhodných sil pro rozvíjení operace.

Co se týká CZE/SVK BG EU, musí AČR koncem měsíce května 2009 zajistit, aby vybrané jednotky a prostředky společných sil měly všechny předpoklady k tomu, aby byly zařazeny do pohotovosti pro vyslání do mezinárodní krizové operace se specifickou normou k nasazení 5-10 dnů, a aby dosáhly příslušných standardů a interoperability pro použití v expedičních operacích vedených pod hlavičkou EU.

Pro případ nasazení do operace nebo zařazení do přípravy a výcviku pro účast v této operaci musí být síly a prostředky zařazené do CZE/SVK BG EU schopné dosáhnout úrovně standardů stanovených pro Síly rychlé reakce NATO dnem 31. 5. 2009. Tento požadavek vychází z dokumentu Standardy a kritéria pro Battle Group EU, kde je stanoveno, že operační svazek Battle Group EU musí být připraven a schopen dosáhnout úrovně stejných standardů a stanovených kritérií jako podobné útvary předurčené pro zařazení do Sil rychlé reakce NATO.

Vzhledem k tomu, že Česko i Slovensko mají přístup k nástrojům certifikace NRF, musí být certifikační procedura CZE/SVK BG EU analogická s certifikační procedurou NRF.

Důležitost prověření, ohodnocení a certifikace CZE/SVK BG EU nesmí být v žádném případě podceňována nebo brána na lehkou váhu, protože jejím smyslem je zajistit, aby bezpečnost a životy příslušníků CZE/SVK BG EU nebyly vystavovány žádným neopodstatněným a zbytečným rizikům.

Poznámka k textu:

[1] V dokumentu EUMS „EU Battlegroup Preparation Guide CCM 1290/08, ANNEX C Table of default evaluation criteria" jsou uvedena obecná kritéria pro standardy EU, která musí být adaptována pro úroveň oblastí, jenž mají být hodnoceny a certifikovány.

Použitá literatura:

ANDERSON Joel Jan. Armed and Ready? The EU Battlegroup Concept and the Nordic Battlegroup. Stockholm: Swedish Institute for European Policy Studies, March 2006, str. 40-41.

LEEUWEN Huub van, ROMPOLAS Vasileios. Draft EU Battlegroup Preparation Guide, CCM 1290/08, Brussels: EUMS, 25 June 2008, str. 14-16.

LINDBERG Eric. Evaluation and Certification of the Nordic Battlegroup. Stockholm: Swedish Defence Research Agency, January 2006, str. 5-6, 53, 55-58, 63

LINDSRTOM Gustav. Enter the EU Battlegroups, Chaillot Paper nº97, European Union Institute for Security Studies, Paris, February 2007, str. 27-28.

KERTTUNEN Mika, KOIVULA Tommi, JEPPSSON Tommy. EU Battlegroups – Theory and Development in the Light of Finnish-Swedish Co-operation. Finnish National Defence College – Department of Strategic and Defence Studies, Edita Prima Oy Helsinky 2005, str. 39.

Joint Force Command:CZE/SVK BG EU Training Concept. Olomouc, January 8th, 2008, str.8-9.

Joint Mission Essential Task List (JMETL) Development Handbook., USMOD Joint Chiefs of Staff, Dynamic Research Corporation, Andover, September 2002, str. 7-9.

Metodika pro kontrolu bojové připravenosti velitelství a jednotek společných sil podle programu CREVAL, část III. Hodnocení jednotek. Praha: SRDS-OS MO, 12. dubna 2006, str. 14.

Plán přípravy CZE/SVK BG EU. Olomouc: Velitelství společných sil, 8. ledna 2008, str.5.

Readiness Process, Inspections, Checklists, and Standards Guide. Czech Republic Armed Forces, Prague, 2007, str. 14, 26.

Směrnice NGŠ AČR pro kontrolu bojové připravenosti velitelství a jednotek AČR podle standardů NATO-CREVAL. Praha: SRDS-OS MO, 12. dubna 2006, str. 2-3.

Universal Joint Task List (UJTL), CJCSM 3500.04D, Joint Staff Washington, D.C. 20318, 1 August 2005, str. 21.

Bi-SC Directive 80-90, NATO Task List (NTL) Version 2.0, Brussels, 18 June 2004, str.40.

 

Ing. Jaroslav Kulíšek (pplk. v zál.), nar. 1953, VVŠ PV LS Vyškov, VAAZ Brno, Integrovaná škola nizozemských královských ozbrojených sil NIAGOS. Na operačním velitelství EU působil v oblasti operačního plánování a řízení operační činnosti pozemních sil, na GŠ AČR pracoval na úseku výstavby systému velení a řízení bojových jednotek pro vedení expedičních operací, operačního použití Battle Groups EU, budování operační schopnosti komplexně integrovaného bojového informačního prostředí (NEC) v podmínkách AČR a procesu zavádění operační standardizace. Účastník misí OSN (UNOMIG), NATO (SFOR, NTMI) a EU (EUFOR RD CONGO). Zkušenosti z vedení operací získal v zónách válečných konfliktů na Kavkaze a v Iráku. V současnosti pracuje u SOC MO jako specialista v oblasti systému zvládání a řešení krizí, procesu operačního plánování a krizového řízení.

21/12/2012

Zanechat komentář