Redakční rada

Nabídka akcí

Mostní provizoria používaná na území ČR

Článek pojednává o mostních provizoriích používaných na území ČR. Postupně jsou zde popsány hlavní a nejčastěji používané mostní soupravy vlastněné státními a soukromými organizacemi v ČR. Stručně jsou charakterizována jednotlivá provizoria, možnosti jejich použití, stavba a shrnuty hlavní výhody a nevýhody dané soupravy. Na závěr článku je provedeno zhodnocení aktuální použitelnosti těchto mostních provizorií.

Další informace

 • ročník: 2016
 • číslo: 4
 • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
 • typ článku: Ostatní / Other

{slider Autor, název článku}

por. Ing. Marek Hanák, mjr. Ing. Martin Benda, Ph.D.

Mostní provizoria používaná na území ČR

Provisional Bridging Systems Used in the Czech Republic

{slider Jak citovat tento článek / How to Cite this Article|closed}

HANÁK, Marek a Martin BENDA, Mostní provizoria používaná na území ČR. Vojenské rozhledy, 2016, 25 (4), s. 119-129. ISSN 1210-3292 (print), 2336-2995 (on-line). Dostupné z: www.vojenskerozhledy.cz

{/sliders}

ÚVOD

Mostní provizorium je soubor konstrukčních prvků přenosného mostu v podobě buď skladované soupravy, nebo smontovaného mostu tvořícího součást určité komunikace. Provizorní mostní konstrukce se nejčastěji používají jako dočasná náhrada stálých mostů, a to v případech, kdy dojde k porušení nebo zničení mostu přírodními vlivy nebo jako náhrada stálých mostů při jejich opravách a rekonstrukcích. Mostní provizoria je možné dělit podle různých parametrů. Následující kapitoly si dávají za cíl stručně představit nejvýznamnější provizorní mostní soupravy používané v ČR bez ohledu na jejich dělení do případných kategorií.

Provizorními mostními konstrukcemi v České republice disponují jak státní, tak i soukromé subjekty. Ze státních organizací se jedná o Správu státních hmotných rezerv (SSHR), Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Stavební obnovu železnic (SOŽ). Soukromých subjektů je celá řada a jde především o velké stavební organizace provádějící dopravní stavby.

Množství a druh materiálu skladovaného v úložištích Správy státních hmotných rezerv je dán požadavkem Ministerstva obrany na stavbu náhradních přemostění a potřebou jednotlivých krajů na zabezpečení dopravy na silnicích v rámci kraje. Základními prostředky pro stavbu náhradních přemostění jsou mosty ze soupravy TMS (Těžká mostová souprava) a MS (Mostová souprava).

Provizorní konstrukce ze souprav TMS a MS byly v letech 1997 až 2013 využity jako náhrada zničených trvalých mostů po povodních. V průběhu šestnácti let postavily jednotky ženijního vojska 124 mostů z těchto souprav o celkové délce 3 072 m. ŘSD skladuje ve svých skladech více druhů mostních provizorií, avšak v menším počtu než SSHR. Jsou využívány především při rekonstrukcích a objížďkách na dálnicích a silnicích prvních tříd, jejímž správcem ŘSD je. Jedná se především o tyto soupravy: BB (Bailey Bridge), TMS, MMS (Montovaný mostový silniční), PN (Plnostěnný nosník), MMT (Montovaný most týlový) a MUBS (Mabey Universal Bridge System).

SOŽ vlastní železniční provizorní mosty ŽM 16 (Železniční most), ŽM 60 a IP nosníky, na kterých je však možné po nezbytných úpravách vest silniční dopravu.

Většina provizorních mostů uvedených v následujících kapitolách již zaostává za současnými požadavky na vedení dopravy. Jedná ze zejména o stáří konstrukcí, kdy především konstrukce ve vlastnictví SSHR byly vyvinuty a vyrobeny v 50–60 letech minulého století. Dochází tak k výraznému opotřebení a únavě materiálu. Dalším významným problémem, především u starších konstrukcí, je jejich šířkové uspořádání, kdy šířka jízdního pruhu je pouze 4 m a je tak možné vést dopravu pouze v jednom jízdním pruhu. Zatížitelnost konstrukcí, která je jedním z nejvýznamnějších parametrů, je dostatečná pouze u moderních konstrukcí MMT a MUBS, jenž jsou u ŘSD zastoupeny ve značně omezeném množství.

2 MOSTNÍ PROVIZORIA

2.1 Bailey Bridge – BB

Mostová souprava Bailey Bridge patří mezi jedno z prvních mostních provizorií na světě. Konstrukce byla vyvinuta ve Velké Británii na počátku 40. let a k jejímu rozšíření významně přispěla 2. světová válka. Jednalo se o první mostní provizorium, které bylo možné postavit pouze lidskou silou bez použití mechanizace. Most z této soupravy je rozebíratelný, trámový, příhradový, s dolní nebo horní mostovkou (Obrázek č. 1). Hlavní nosníky jsou sestaveny z příhradových dílů délky 3048 mm. Po této délce je možné měnit délku mostu až na 64 008 mm. Vyšší únosnosti mostu se dosahuje zvyšováním počtu pater a stěn. Maximem je most třístěnný třípatrový. Za použití speciálních dílů lze ze soupravy stavět mosty o více polích. Každé pole musí působit jako prostý nosník. Vzdálenost mezi obrubníky mostu je 3 276 mm a je tak zajištěn provoz v jednom jízdním pruhu.

Z materiálu soupravy lze postavit pilíř pro vícepolové mosty. V praxi je však využíván pilíř PIŽMO. Most je na překážku vysouván s výsuvným krakorcem po výsuvné dráze. Po plném vysunutí je krakorec demontován a most je uložen na ložiska a úložné desky. Povrch mostovky tvoří dřevěné mostiny. Vyznačují se však nízkou životností a vysokou hlučností při provozu. Nájezd na mostovku je realizován přímo z přilehlé komunikace nebo pomocí nájezdu budovaného z materiálu soupravy. Hlavní výhodou konstrukce je možnost stavby mostu bez použití mechanizace. Jednotlivé díly jsou mezi sebou zaměnitelné a konstrukce je vysoce variabilní. Jednotlivé díly jsou lehce transportovatelné a skladovatelné.

Mezi nevýhody patří vysoká hlučnost dřevěné mostovky, nízká zatížitelnost, možnost stavby pouze jednopruhového mostu a zbytečné zdvojení pásů u dvoupatrových mostů v neutrální ose.

Hanak1

Obrázek č. 1: Souprava BB

2.2 Těžká mostová souprava – TMS

Souprava TMS byla vyvinuta v Československu v 50. letech. Jedná se o příhradovou, trámovou, rozebíratelnou konstrukci se základní délkou příhrady 3 m. Koncepce TMS vychází ze soupravy Bailey Bridge (BB), přičemž byly odstraněny její nedostatky jako například nevyhovující šířka mostovky a nadbytečně zdvojená pásnice v neutrální ose dvoupatrových mostů. Konstrukce je vysoce variabilní a umožnuje stavbu až sedmipolového mostu o maximální délce pole 36 m bez statického výpočtu. Maximální výhradní zatížitelnost 36 m mostu je 44 t. Zatížitelnost byla přepočítána i dle normy STANAG 2021. Šířka mostovky mezi obrubníky je 4 m a umožňuje provoz v jednom jízdním pruhu. Ze soupravy lze stavět jednostěnné nebo dvoustěnné mosty o jednom až dvou patrech (Obrázek č. 2). Pro zvýšení únosnosti lze jednotlivé typy dále zesilovat pomocí ztužidel a pásů. V soupravě se nachází i oboustranné chodníky pro pěší o šířce 1 m a materiál pro stavbu pilíře. Pilíř je však možné výškově odstupňovat pouze po 3 m a proto se v praxi nevyužívá. Vlastní konstrukce mostu je uložena na úložných deskách a ložiskách.

Hlavním typem mostovky je mostovka s dřevěnými mostinami. Její nevýhodou je nízká životnost a vysoká hlučnost během provozu. Byla proto vyvinuta mostovka s ocelovými panely a mostovka s ocelovými rošty. Tyto eliminují nedostatky mostovky původní a zvyšují nosnost konstrukce.

Stavba mostního provizoria je většinou realizována pomocí blokové předmontáže a vlastní konstrukce je dle délky sestavena a uložena v řádu několika dnů s využitím automobilního jeřábu. Při montáži je pro potřeby vysunutí konstrukce sestavena výsuvná dráha a most vybaven výsuvným krakorcem, který je po dosažení protějšího břehu demontován. Délka výsuvné dráhy a krakorce je volena dle délky přemostění.

Hlavní výhodou soupravy TMS je možnost stavby mostu bez použití mechanizace a vysoká variabilita konstrukce. Konstrukce je lehce transportovatelná a skladovatelná. Umožňuje také stavbu mostu o více polích a přemostění relativně širokých překážek.

Nevýhodou je vysoká hlučnost mostovky s dřevěnými mostinami a poměrně dlouhá doba výstavby mostu. Nutností jsou také pravidelné kontroly šroubových spojů a možnost stavby mostu pouze o jednom jízdním pruhu.

Hanak2

Obrázek č. 2: Mostová souprava TMS

2.3 Mostová souprava – MS

Mostová souprava MS je československým výrobkem z 60. let sloužícím jako provizorní příhradový most s dolní mostovkou. Hlavní nosník je jednotypový s jednou stěnou v jednom patru. Systém skladby patří v kategorii vojenských provizorií mezi nejprogresivnější konstrukční řešení. MS je charakterizována jednoduchou a velmi rychlou blokovou montáží, kdy jeden mostní díl tvoří kompletní část mostu o délce 3 m. Souprava umožňuje stavbu mostu o délce až 30 m bez doložení statického výpočtu o výhradní zatížitelnosti 28 t. Zatížitelnost byla přepočítána i dle normy STANAG 2021. Je možné stavět mosty o více polích, ale každé pole musí působit jako samostatný prostý nosník. Šířka mostovky mezi svodidly je 4 m a umožňuje provoz v jednom jízdním pruhu. Vozovka je z tvarovaného plechu. Na krajích mostu se používají koncové mostní díly, které jsou zesíleny a vybaveny sklopnými nájezdovými rampovníky a uloženy na úložných deskách (Obrázek č. 3).

Vlastní stavba je realizována na výsuvné dráze s pomocí výsuvného krakorce v řádu několika hodin. Krakorec je po překonání překážky z čela mostu demontován. K manipulaci s mostními díly je nutné použít automobilní jeřáb a most nelze stavět pouze lidskou silou. V soupravě mostu se původně nacházel i materiál pro stavbu pilíře. V praxi se však častěji využívá souprava PIŽMO (pilíř železničních mostů).

Mezi výhody soupravy patří velmi rychlá bloková montáž a snadné spojování mostních dílů pomocí samočinného vystřeďování spojovacích zámků. Výcvik ve stavbě je poměrně snadný a životnost ocelové konstrukce je při řádném používání velmi vysoká.

Hlavními nevýhodami konstrukce jsou nemožnost montáže mostu bez použití mechanizace a nezaměnitelnost koncových a středních mostních dílů. Ocelová mostovka je relativně hlučná.

Hanak3

Obrázek č. 3: Mostová souprava MS

2.4 Montovaný most týlový – MMT

Montovaný most týlový je moderní mostní provizorium, které bylo zavedeno do armády na začátku devadesátých let. Souprava slouží ke stavbě jednopatrových mostů o délce jednoho mostního pole až 45 m při maximální zatížitelnosti 80 t. Lze stavět až třípólové mosty o délce 135 m. Šířka mostovky mezi svodidly 7 m umožňuje běžný provoz ve dvou pruzích.

Materiál MMT je charakterizován především velmi rychlou a jednoduchou blokovou montáží a demontáží nosné konstrukce. Stavba je realizována v řádu několika dní. Délka jednoho stavebního bloku je 3 m. Systém MMT je typem rozebíratelného ocelového příhradového mostu se dvěma hlavními nosníky a dolní mostovkou. Hlavní nosník je jednotypový s jednou stěnou v jednom patru (Obrázek č. 4). Mostovka je celokovová s plastbetonovým povrchem. Vysoké únosnosti konstrukce bylo dosaženo použitím vysokopevnostních ocelí. Součástí soupravy jsou oboustranné chodníky o šířce 1 m. Při použití chodníků je celková šířka konstrukce 10,05 m.

K vysunutí konstrukce se využívá výsuvný krakorec společně s výsuvnou dráhou. Ty jsou po plném vysunutí a uložení mostu rozebrány. MMT se staví jako most na pevných podpěrách. Ze soupravy lze využít dva rychlomontovatelné pilíře pro založení konstrukce ve vodě nebo na souši do výšky až 16,5 m. Vlastní konstrukce je uložena na úložných prazích a ložiscích. Nájezd na mostovku je realizován přímo z přilehlé komunikace nebo pomocí ocelových rampovníků.

Hlavní výhodou MMT je vysoká únosnost konstrukce a velmi rychlá montáž za použití mechanizace. Dalšími výhodami jsou nízká hlučnost plastbetonové vozovky, snadné spojování mostních dílů a jednoduchý výcvik ve stavbě mostu.

Mezi nevýhody konstrukce patří vysoká hmotnost dílů bez možnosti ruční montáže mostu. Dále pak nutnost použití koncových dílů nad podpěrou při stavbě vícepolových mostů a jejich nezaměnitelnost s díly středními.

Hanak4

Obrázek č. 4: Souprava MMT

2.5 Montovaný most silniční – MMS

Konstrukce MMS byla vyvinuta v roce 2005 jako nástupce soupravy MS. Stejně jako souprava MS je MMS charakterizován velmi rychlou a jednoduchou blokovou montáží nosné konstrukce. Ta je tvořena dvěma hlavními nosníky s dolní mostovkou. Nosníky jsou jednotypové s jednou stěnou v jednom patru. Jeden mostní díl tvoří celý průřez mostu o délce 2,35 m. Hlavními výhodami oproti soupravě MS jsou vyšší zatížitelnost, nižší hlučnost mostovky a možnost stavby chodníků pro pěší vně konstrukce. Na krajích mostu jsou používány krajní mostní díly, které nejsou zaměnitelné se středními mostními díly (Obrázek č. 5).

Maximální délka jednoho mostního pole je 21,15 m, což odpovídá devíti mostním dílům. U vícepolového mostu musí všechna pole působit jako samostatné prosté nosníky. Pilíř se v soupravě nenachází. Výhradní zatížitelnost mostu dle ČSN je 60 t. Zatížitelnost byla stanovena i dle STANAG 2021. Šířka vozovky mezi obrubníky je 4 m. Na mostu je tak zajištěn provoz v jednom jízdním pruhu.

Ke stavbě je využívána výsuvná dráha a výsuvný krakorec. Most je uložen na úložných deskách a mostních ložiscích. K přechodu mezi mostní konstrukcí a přilehlou komunikací je nutné vybudovat nájezdový klín. Od mostní konstrukce je oddělen závěrnou zídkou a koncovými svislicemi, které jsou součástí soupravy.

Hanak5

Obrázek č. 5: Souprava MMS

Hlavní výhodou MMS je vysoká rychlost stavby blokovou montáží a vysoká zatížitelnost. Mezi další výhody patří samovystředění mostních dílů a nízká hlučnost plastbetonové vozovky.

Mezi hlavní nevýhody patří nemožnost ruční montáže mostu, vysoká hmotnost mostních dílů v porovnání s ostatními mostními provizorii a nemožnost záměny krajních a středních mostních dílů.

2.6 Most z plnostěnných nosníků – PN

Mostní provizorium z plnostěnných nosníků PN bylo vyvinuto na počátku 90. let v ČR. Jedná se o rozebíratelnou, zatímní, trámovou, ocelovou konstrukci s dolní mostovkou. Hlavní nosníky jsou sestavovány z dílů o délce 4 nebo 8 metrů. Po těchto rozměrech je také možné měnit celkovou délku mostu až do maximální délky 24 m. Při použití přechodového dílu lze stavět mosty o více polích, kdy jednotlivá pole působí jako prosté nosníky. Pilíř není součástí soupravy. Konstrukce dovoluje použití mostovkového panelu o světlé šířce jízdního pruhu 4 m nebo 7 m a je tak zajištěn provoz v jednom nebo ve dvou jízdních pruzích. Výhradní zatížitelnost jednopruhového mostu o délce 24 m je 80 t. U dvoupruhového mostu o délce 24 m je výhradní zatížitelnost 40 t. Konstrukce dovoluje stavbu oboustranných chodníků pro pěší (Obrázek č. 6).

Most je stavěn na výsuvné dráze a vysouván pomocí výsuvného krakorce, jehož délka se mění dle délky mostní konstrukce. Vlastní konstrukce mostu je po vysunutí uložena na ložiscích a patkách. Prostor mezi vozovkou a přilehlou komunikací je oddělen dilatačním a závěrným nosníkem.

Hanak6

Obrázek č. 6: Mostní provizorium PN

Výhodou tohoto provizoria je možnost stavby mostu o jednom nebo dvou jízdních pruzích. Plastbetonová vozovka se vyznačuje nízkou hlučností a vysokou zatížitelností. Hlavní nevýhodou je nemožnost ruční montáže mostu kvůli vysoké hmotnosti jednotlivých dílů.

2.7 Souprava Mabey Johnson

Mostní provizoria Mabey Universal Bridge System (MUBS) firmy Mabey Johnson jsou v ČR zastoupena jen v malé míře. Z širokého spektra výrobků této firmy vlastní ŘSD mostní soupravu o délce 54 m. Jedná se o ocelovou, rozebíratelnou, příhradovou konstrukci s dolní mostovkou. Je možné stavět konstrukce o jednom patru až se třemi stěnami, které je možné dále zesilovat pomocí pasů. Hlavní nosníky se skládají z obdélníkových příhradových dílů o délce 4,5 m. Po této vzdálenosti je možné měnit délku konstrukce o jednom poli od 18 m až do 58,5 m. Mostovka o šířce 4,2 m nebo 7,35 m je kladena na příčníky, které jsou uloženy na příhradách. Je tak umožněn provoz v jednom nebo ve dvou pruzích. Výhradní zatížitelnost zesíleného jednopatrového třístěnného mostu o délce 58,5 m je 61 t. K mostu je možné oboustranně připevnit lávky pro pěší o šířce 1 m nebo 1,5 m vně konstrukce (Obrázek č. 7).

Hanak7

Obrázek č. 7: Mostní provizorium MUBS

Na překážku je most vysouván pomocí výsuvného krakorce za použití výsuvné dráhy. Jejich délka je stanovena dle délky mostní konstrukce. Po plném vysunutí jsou krakorec a výsuvná dráha demontovány. Most je následně uložen na ložiska a úložné desky. Nájezd na mostovku je realizován přímo z přilehlé komunikace nebo pomocí dobudovaných nájezdových klínů. V soupravě mostu se nenachází materiál ke stavbě nájezdu. Dilatace mostní konstrukce je řešena mezerou mezi provizoriem a přilehlou komunikací.

Mezi výhody tohoto mostního provizoria patří zaměnitelnost dílů, vysoká zatížitelnost konstrukce a velká maximální délka mostního pole. Mostní provizorium je stále vyráběno a jsou tak dostupné všechny náhradní díly. Nevýhodou je nemožnost stavby provizoria bez použití mechanizace.

2.8 Železniční most – ŽM-16

Souprava železničního mostu ŽM-16 slouží zejména ke stavbě železničních mostních provizorií. Po úpravě mostovky je však v krizové situaci možné vést po mostě silniční provoz. Změnou je použití mostnic a demontáž kolejnic z mostovky. Konstrukce je ocelová, rozebíratelná, příhradová s horní (Obrázek č. 8) nebo dolní mostovkou. Sestavuje se z jednotlivých zaměnitelných dílů. Hlavní nosník se skládá z pásů a kosočtvercových elementů. Délka elementu je 3 m. Pásy je možné zesilovat. Jednotlivé elementy se řadí za sebou a tvoří tak mosty až o třech patrech s jednou nebo dvěma stěnami. Zatížitelnost mostního provizoria byla stanovena pro zatěžovací vlaky skupiny G, C a B. Maximální rozpětí třípatrové dvoustěnné zesílené konstrukce o jednom poli pro zatěžovací vlak skupiny B je 102 m. Únosnost mostní konstrukce pro vedení silničního provozu by bylo nutné stanovit dodatečně. Za použití pilíře PIŽMO je možné stavět vícepolové konstrukce. Na překážku je konstrukce vysouvána po výsuvné dráze za použití převislého konce, který slouží jako odlehčená část mostní konstrukce pro přemostění na druhý břeh. Po vysunutí je převislý konec včetně výsuvné dráhy demontován. Konstrukce je uložena na pevná a pohyblivá ložiska. Nájezd na most je nutné realizovat přímo z přilehlé komunikace.

Výhodou mostního provizoria je vysoká variabilita konstrukce a zaměnitelnost jednotlivých dílů. Kvůli vysoké hmotnosti mostních dílů není možné stavbu realizovat pouze ruční montáží.

Hanak8

Obrázek č. 8: Souprava ŽM16

Tabulka č. 1: Porovnání parametrů mostních provizorií

Hanak9

ZÁVĚR

V závěru jsou v tabulce č. 1 (viz následující strana) porovnána výše zmíněná mostní provizoria dle zvolených parametrů, které jsou uvedeny v prvním řádku tabulky. Existující silniční mostní provizoria nejsou technicky ani ekonomicky optimální pro malá rozpětí, k čemuž jsou využívána zejména. Z analýzy současné problematiky vyplývá aktuální potřeba mostních provizorií pro malá a střední rozpětí na pozemních komunikacích. Stávající silniční mostní provizoria se blíží k vyčerpání své životnosti vzhledem k jejich opakovanému četnému použití a s tím spojenou únavou a opotřebení materiálu. Doplnění stávajících konstrukcí novými dílci podle původní projektové dokumentace není vhodné, neboť v současnosti jsou dostupné pokročilé materiály, nové postupy pro posouzení v mezním stavu únosnosti a použitelnosti a v neposlední řadě nové progresivní technologie výroby, které zajistí vyšší použitelnost, vyšší efektivitu využití materiálu a sníží ekonomickou náročnost výroby. Možným problémem může být i chybějící původní projektová dokumentace některých mostních provizorií. Z výše zmíněných důvodu je vhodné doplnit zásoby provizorních mostních konstrukcí v ČR provizoriem, které by bylo možné používat efektivně pro malá a střední rozpětí. Případně by však umožňovalo variantně postavit i konstrukci pro rozpětí nad 60 m bez mezilehlého pilíře.

 

3 komentáře

 • Odkaz Komentáře 21. 4. 2022 19:32 napsal(a) Tomáš Wilda

  Dobrý den .Vedle mého domu na Dobříši překlenuly kamenný most provizorně vojenským mostem. Dvojité boky a betonové panely, něco mezi TMS a MS .Po průjezdu vozidel dochází k hluku od mostu. Myslím si, že mezi mostní konstrukci a panely měla být dána guma nebo jiný tlumící materiál, aby nebyl tak velký hluk .Nemohu nikde najít, jak se tyto provizorní mosty montují. Hlavně když jsou stavěny v obytné zástavbě. Můžete mi poradit. Toto řešení zde má stát min. 2 roky .Děkuji za odpověď. Tomáš Wilda

  Nahlásit
 • Odkaz Komentáře 29. 1. 2018 22:05 napsal(a) Karel Matějka

  Zajímavý článek
  - požadavek na MP délky nad 60m bez mezilehlého pilíře splňovala konstrukce ŽM60 s panelovou mostovkou. Pro silniční jednosměrný provoz byla zatížitelnost jedním vozidlem cca.60tun (tank) při rozpětí až 90m. Konstrukce byla vyrobena v omezeném množství, posledních 2x66m jsem měl možnost osobně namontovat a vysunout přes řeku Berounku v oblasti ČOV Plzeň. Vývoj konstrukce začal v 80.letech min.století. Na základě této konstrukce vznikla silniční varianta - MMT100.

  Poznámka :
  - netuším, k čemu v našich podmínkách konstrukci pro rozpětí nad 60m? Rychlejší je zvolit náhradní trasu nebo zahustit údolí více pilíři (Pižmo) a montovat kratší pole. Z vojenského hlediska je jednodušší nahradit dvě kratší MP a jeden rozbitý pilíř, než odstraňovat zkroucenou konstrukci 60m dlouhou. A na Vltavu je 60m stejně krátké. Provizorní podpěry do vody (ze soupravy MMT) jsou ve skladech v omezeném množství a ženijní vojsko je stejně neumí, v řece velikosti Vltavy, používat.
  - k dnešnímu dni (29.1.2018) ještě není provizorní lávka v Praze Troji. Z dostupných konstrukcí je hlavního pole přes Vltavu (99m) bez mezibárky v řečišti téměř nerealizovatelné. Tak na co silniční provizorium podobného rozpětí ????

  zdraví vás příslušník bývalého Železničního vojska

  Nahlásit
 • Odkaz Komentáře 30. 1. 2017 20:11 napsal(a) Karel Kozák

  MOSTNÍ PROVIZORIA POUŽÍVANÁ NA ÚZEMÍ ČR

  Článek poskytuje všeobecný přehled a hodnotné informace o provizorních mostech a jejich používání. Mohlo by se zvýraznit, co je vhodné pro vojenské účely.
  Z hlediska terminologie se vyskytuje závažná chyba. Na str. 122 je uvedena věta: Zatížitelnost byla přepočítána i dle normy STANAG 2021. STANAG není norma, je to standardizační dohoda. Správná formulace má být: Zatížitelnost byla přepočítána i dle normy, která je uvedena ve STANAG 2021.
  Transportabilní je pěkné slovo, v češtině je slovo přepravitelný rovněž pěkné.
  Bylo by vhodné krátce uvést, co to je krákorec. Používá se od str. 123. Laik je tím slovem zaskočen.
  Stačila by malá poznámka, co to jsou zatěžovací vlaky.
  Jednotně používat slova třípolový, na ložiscích (-kách).
  U ŽM 16 porovnat text a tabulku (převislý konec nebo výsuvný nos).
  Na str. 120 překlep.
  Uvedené poznámky nesnižují odbornou kvalitu článku.

  Nahlásit

Zanechat komentář