Lessons Learned

Lessons Learned (1)

The article discusses the importance of security sector reform. The aim of the article is to present the potential of the concept of security sector reform as a NATO tool for prevention and resolution of internal conflicts on the real example of the deployed military advisory team of the Armed Forces of the Slovak Republic to the ISAF operation in Afghanistan. The authors focus on the orientation in the topic and correlation and causal anchoring of the topic in the introduction and the first part of the article. The second part presents the initial situation of the deployment of the Slovak advisory team in the ISAF operation. The third part and the discussion summarize lessons identified from the deployment of the advisory teams of the Armed Forces of the Slovak Republic. It also illustrates the conceptual framework, conditions and axioms for optimal and effective security force assistance within the efforts of the security sector reform as an important part of the stabilization and reconstruction concept.
Uncertainty is a constant in war. Militaries regularly go into conflicts with operational concepts that are not relevant in the face of the enemy and his plans. The authors propose a way to reduce uncertainty and rapidly check, then adapt, the operational concept — designed learning operations at the beginning of campaigns. These relatively small operations will create friction with the enemy, giving learning teams crucial information to assess their operational concepts. Learning operations offer conventional militaries a way to maximize their advantages over sub-state enemies, by concentrating learning at the outset of the fight and adapting first.
Uncertainty is a constant in war. Militaries regularly go into conflicts with operational concepts that are not relevant in the face of the enemy and his plans. The authors propose a way to reduce uncertainty and rapidly check, then adapt, the operational concept — designed learning operations at the beginning of campaigns. These relatively small operations will create friction with the enemy, giving learning teams crucial information to assess their operational concepts. Learning operations offer conventional militaries a way to maximize their advantages over sub-state enemies, by concentrating learning at the outset of the fight and adapting first.
Uncertainty is a constant in war. Militaries regularly go into conflicts with operational concepts that are not relevant in the face of the enemy and his plans. The authors propose a way to reduce uncertainty and rapidly check, then adapt, the operational concept — designed learning operations at the beginning of campaigns. These relatively small operations will create friction with the enemy, giving learning teams crucial information to assess their operational concepts. Learning operations offer conventional militaries a way to maximize their advantages over sub-state enemies, by concentrating learning at the outset of the fight and adapting first.
Autoři v článku představují výsledky výzkumu procesu získávání poznatků a využívání zkušeností v rezortu Ministerstva obrany České republiky. Hlavním cílem článku je seznámit čtenáře s návrhem optimalizace tohoto procesu. V příspěvku je podrobně popsán proces, přičemž tento popis je následně využit pro identifikaci nedostatků procesu s využitím procesní analýzy z hlediska věcné a logické správnosti procesu. V navazující části jsou prezentovány výsledky provedené komparativní analýzy s vybranými znalostními procesy jiných organizací. Výsledek komparativní analýzy umožnil autorům zpracovat inovativním způsobem vhodná doporučení pro optimalizaci stávajícího stavu celého procesu. Na základě analýzy vzdělávacích programů článek přináší soubor doporučení pro zahrnutí tématiky procesu Získávání poznatků a využívání zkušeností do výstupů učení, především z pohledu vzdělávání dle kompetencí.
The article analyses activities of geographical support in missions abroad. The proposals for adjustment of processes and equipment during a preparation phase of perspective deployment of mobile geographic support unit were created on a basis of author’s knowledge and experience, studies of documents and a discussion of participants in missions. The ISAF mission (currently Resolute Support mission) represents a model on which a future form of geographic support of national contingents in missions abroad is being developed. The brought up results represent a recommendation for further development of geospatial support of AČR in missions. The main conclusion is defining a need of position for a geographer within a mid-sized contingent and at a same time making use of a new mobile geographic set GeMoZ-C, which already complies with a majority of mentioned remarks.
The authors present the results of the research on the Lessons Learned process applied within the Ministry of Defence of the Czech Republic. The main purpose of the article is to introduce the proposal of the process optimization to readers. The paper describes the process in detail, and this description is used to identify procedural shortcomings exploiting the process analysis method in terms of factual and logical accuracy of the process. The following part of the article presents the results of the comparative analysis of the chosen Lessons Learned processes. The result of the comparative analysis allows authors to make in an innovative way suitable recommendations for optimizing the current state of the whole process of Lessons Learned. Based on the analysis of the educational programs, the paper proposes to include the subject of the Lessons Learned process into the learning outcomes, especially from the perspective of competency based approach to education.
Light Infantry units are primarily equipped with the Iveco light armored vehicles in the Army of the Czech Republic. Similar type of vehicles was acquired by the armies of some other NATO members. Armored LMVs represent a new category of equipment and no specific tactical procedures have yet been created. The aim of the text was to develop general tactical light infantry procedures for the current training needs of units with Iveco LMVs. In the text, combat battle drills on vehicles and tactical procedures for the use of light units equipped with the LMV Iveco have been created. Combat deployment experience and results of live simulation were main source of information for development of LMV tactics and procedures. Presented procedures can be used for training of units equipped with LMV Iveco. The use of light armored vehicles also showed the design limits of this technique. LMVs Iveco cannot fulfill the role of primary vehicle of light infantry units on a conventional battlefield mainly due to their low level of endurance.
Motivace a profesní hodnotová orientace vojáků v tzv. other people's wars je jednou z nejdůležitějších informací nutných pro efektivní velení a řízení. Jedním z témat rozsáhlého výzkumu mezi vojáky AČR nasazenými v ISAF PRT v afghánské provincii Lógar v letech 2010-2011 byla proto motivace k odjezdu do mise, jejich profesní očekávání a hodnocení vnitřního i vnějšího prostředí mise. Cílem textu je na základě dat z empirického výzkumu uskutečněného mezi členy PRT (provinčního rekonstrukčního týmu) představit čtenáři alespoň základní kontury obrazu hodnotového světa dnešního příslušníka AČR, jeho profesních očekávání a motivů. Výsledky jsou interpretovány v kontextu Moskosovy teorie o rozporu mezi institucionálním a zaměstnaneckým charakterem ozbrojených sil v současnosti a adaptovány na reálnou společensko-politickou situaci.
Stav procesu „získávání poznatků a využívání zkušeností" (dále ZPVZ) v Armádě České republiky (dále AČR) není zdaleka ideální z několika důvodů. Není to jen jeho nedocenění ze strany vrcholového managementu, ale i nízká úroveň povědomí o procesu, institucích, možnostech a významu ZPVZ u velitelského sboru AČR na všech stupních. Cílem článku je objasnění procesu ZPVZ jako nástroje pro podporu organizace. V úvodní části příspěvku autoři charakterizují proces ZPVZ a seznamují čtenáře s používanou terminologií. Druhá část se zabývá výstavbou a zaváděním procesu v AČR, kde je také mj. charakterizována struktura a nástroje procesu. Další část je věnována vymezení procesu ZPVZ v normativních dokumentech, doktrínách a vojenských publikacích. V závěrečné části článku je zpracovaný návrh doporučení pro další rozvoj procesu ZPVZ.