Education and Training

Education and Training (1)

The article deals with the issue of application of the European Sectoral Qualifications Framework for Military Officer Profession.  Paper brings the main results of levelling the Senior Officer Course to the European Core Curriculum for Military Officers (MILOF-CORE). It was found out that 18 out of 35 learning outcomes of the Senior Officer Course were found to considerable degree relevant to the MILOF-CORE, the rest contain a various degree of national specifics. Lessons learned gained from the levelling were employed in a recent revision of study programs of the career courses   organized by the Center for Security and Military Strategic Studies of the University of Defence.
The article addresses the current state of registration and evaluation of physical training of soldiers of the Army of the Czech Republic. It includes analytical and design part. The analytical part discusses the pros and cons of current evidence of physical training data and identifies the main shortcomings and problems. The article proposes the optimization of the current state through an advanced information system that would cover the current needs of physical education workers and for this purpose is currently created in the environment of the University of Defense in Brno. The article outlines the possible practical use of the information system in military practice.
The article deals with the issue of identification and evaluation of the competencies of senior officers of the Czech Armed Forces. Paper investigates the role of the authorities responsible for military branches and military occupation specialties in the system of defining officer´s competencies.  It was also examined the scope of possible application of the competency model of a professional soldier defined by the National System of Occupations in the process of career management. As a comprehensive and optimal solution, a full application of competency model is proposed. The partial application of the competency model is based only on the use of the soft competencies component. Both of these proposals are formulated primarily for the purpose of describing the job position and official evaluation. The paper also brings a number of proposals in the conceptual and normative area circumscribing and strengthening the role of the responsible authorities in the process of defining the officer´s competencies.
During the period between 2016 and 2019, the efficiency of language courses was scrutinized by invention methods. In 2019, the language requirements were set to 14 958 positions in the Czech Armed Forces (60.69 %). Out of the given number of positions, the language requirement was met by only 6 414 professional soldiers, i.e. 42.88 %. The results of the language courses vary a lot depending on the required level of language proficiency; the courses designed to prepare the learners for SLP 1111 and SLP 2222 had the success rate around 60 %, however, the success rate of the courses for SLP 3333 was rather lower (38 %). Out of five groups of factors affecting the success rate, the relative significance of 22 factors was assessed. Most of the critically significant factors concerned the organization of language education; some of the critically significant factors were as follows: placement testing, flexibility of the syllabus and familiarization with the exam format and assessment criteria.  
The article is focusing on challenges connected with execution of the Czech Army military operations in tropical rainforest under umbrella of international organization. The military engagements in the tropical climate depends on unit general characterization and necessary unit competency insufficiently specified in the Czech Army Catalogue of Capabilities. The Czech Army Catalogue of Capabilities standardizes training methods, training cost, and required training area and required training equipment and material. Based on experience gained from the training of the Czech military personnel in Jungle Training Centre in French Guyana, we can assess that to attain required skills for jungle operational environment acquires a few weeks. The international organizations are capable to provide necessary training for jungle operational environment in order to reach required level of skills and competencies before operation execution.    
The article deals with the process of identification of competencies for commanders in leading units in military operations. The used methodology based on combined approach founded on selected competency rosters and its further modification seemed to be relevant and applicable in the Czech Armed Forces conditions. Military officer’s profiles anchored in the EU Commission Database for Armed Forces and in the EU Sectoral Qualifications Framework for Military Officer Profession have been proven as the most relevant frameworks of competencies. Both are formulated and structured to be as generic as possible for all officers regardless of their specialization. They were established on current theories and incorporate extensive amount of entries from various national sources. The resulting list of 24 generic competencies, selected from a total of 69 competencies analyzed, represents a possible example of a set of requirements imposed on the Czech Armed Forces officers.
Článek se zabývá problematikou přípravy odborníků v oblasti kybernetické bezpečnosti. V úvodu jsou popsány jednotlivé prvky, které působí v oblasti kybernetické bezpečnosti. Dále je provedena strategická analýza popisující východiska v oblasti vzdělávání. Stěžejní část práce je věnována návrhu systému vzdělávání. V práci jsou definovány jednotlivé prvky a je vytvořen model vztahů těchto prvků. V příloze je uveden kompletní výčet témat a jejich rozčlenění dle úrovní znalostí pro  specialistu kybernetické bezpečnosti.
The article deals with approaches and tasks of education in the field of security and state defence of the Czech Republic. It is based on the legal framework and informs the professional public about the initiative and process of the Ministry of Defence of the Czech Republic and Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic in particular area. Preparation of citizens for state defence conception, which was approved by the resolution of the Government of the Czech Republic on the 1st April 2019, reacts to results within the implementation of this Conception adopted in 2013 and reflects an unsatisfactory situation in its realization. It deals with new approaches and tasks of education in the field of security and state defence.
The paper deals with the professional development of cyber security corps. In the introduction the individual elements that are active in cyber security are described. Strategic analysis of the education is carried out to define the initial state.  The main part of the paper is devoted to the design of the education system. The individual elements are defined in the paper, and the model of relationships between these elements is shaped. The attachment contains complete set of topics and their classification into the strands to fulfil the profile of the cyber security expert.      
Článek se věnuje vyhodnocení jednotlivých schopností modelové kompetence k vedení lidí pro absolventy Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany. Tato kompetence představuje výchozí požadavky na velitelské schopnosti pro zvládnutí nároků prvního služebního zařazení po absolvování studia na Univerzitě obrany. Cílem výzkumného šetření bylo modelovou kompetenci vymezit, strukturovat a vyhodnotit na základě zkušeností velitelů z praxe Armády České republiky. Pro získání požadovaných dat bylo využito kvantitativního výzkumu, konkrétně dotazníkového šetření vlastní konstrukce pro dvě skupiny respondentů (velitelé-absolventi a jejich nejbližší nadřízení). Získaná data byla vyhodnocena pomocí parametrické a neparametrické statistické analýzy. Výsledky provedené analýzy prokázaly, že schopnosti definované v modelové kompetenci jsou oslovenými veliteli-absolventy Armády České republiky při každodenním velení využívány.