Redakční rada

Nabídka akcí

{tab  }

Jednotlivé části časopisu jsou naskenovány a uloženy ve formátu PDF.

Tento ročník byl připraven pro webové stránky našeho časopisu   ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem.

{tab Všeobecná část}

Všeobecná část

č. 1/1937

Pplk. pěch. Frant. Trutnovský

Obranný boj

Julius

Německá armáda na podzim 1936

 

Vojenství u nás a v cizině

č. 2/1937

 

Zástupci armády u presidenta republiky

Pplk. pěch. Frant. Trutnovský

Obranný boj (Dokončení)

Plk. pěch. Frant. Vávra

Některé rozdíly bojových zásad německých a našich v srovnání Polních řádů

Mjr. gšt. Karel Krepl

Nový francouzský předpis o taktickém použití vyšších jednotek

č. 3/1937

Plk. pěch. Frant. Vávra

Některé rozdíly bojových zásad německých a našich v srovnání Polních řádů (Dokončení)

Kpt. děl. Ing. Bohuslav Beneš

Vliv chemické zbraně na vedení jednotek v poli

—yn—

Vliv velitele setniny na další výchovu a vedení nově jmenovaného aktivního důstojníka

 

Vojenství u nás a v cizině

č. 4/1937

Plk. dr. J. Čermák

Za brig. gen. dr. Ant Baslem

Plk. pěch. Frant. Vávra

Některé rozdíly bojových zásad německých a našich v srovnání Polních řádů

Kpt. děl. Ing. Bohuslav Beneš

Vliv chemické zbraně na vedení jednotek v poli (Pokračování)

Mjr. gšt. Stan. Suledr

Italské tažení v Habeši

č. 5/1937

Plk. pěch. Frant. Vávra

Některé rozdíly bojových zásad německých a našich v srovnání Polních řádů (Dokončení)

Pplk. gšt. Štěpán Andreas

Meziposádková cvičení

Kpt. děl. Ing. Bohuslav Beneš

Vliv chemické zbraně na vedení jednotek v poli (Pokračování)

č. 6/1937

Brig. gen. Sergej Ingr

Motorisace a mechanisace v moderních armádách

Kpt. děl. Ing. Bohuslav Beneš

Vliv chemické zbraně na vedení jednotek v poli (Pokračování)

 

Vojenství u nás a v cizině

č. 7-8/1937

Plk. gšt. Karel Pražák

Chvála obrany

Doc. MUDr. et RNDr. Bohumil Krajník

Výzkum lidské konstituce a brannost

Kpt. děl. Ing. Bohuslav Beneš

Vliv chemické zbraně na vedení jednotek v poli (Dokončení)

 

Vojenství u nás a v cizině

č. 9/1937

 

Památce presidenta osvoboditele T.G. Masaryka, prvního vrchního velitele čs. Branné moci

Prof. PhDr. Josef Král

Problém revoluce a války u Masaryka a jeho humanitní ideál

Div. gen. Ing. Silvestr Bláha

Masaryk a dohodové vedení světové války

Dr. Josef Kudela

Masaryk jako organizátor a vůdce čs. revoluční armády

Senátor František Udržal

T. G. Masaryk jako vrchní velitel československé branné moci

Plk. gšt. Emauel Moravec

Masaryk o duchu a úkolech čs. armády

č. 10/1937

Jan V. Sedlák

O vojenském názvosloví

Kpt. tech. zbroj. Ing. Bohuslav Beneš

Asanace jednotek v poli podle

cizozemských názorů

 

Vojenství u nás a v cizině

č. 11/1937

Plk. gšt. Frant. Fabian

Generál Janin

Plk. pěch. Frant. Trutnovský

Branná nauka a její rozdělení

Mjr. děl. Frant. Ptašinský

Okupace Ukrajiny rakousko-uherskými vojsky r. 1918

 

Vojenství u nás a v cizině

č. 12/1937

Div. gen. Ing. Silvestr Bláha

Diversní generál Bláha padesátníkem

Plk. pěch. Frant. Trutnovský

Branná nauka a její rozdělení (Dokončení)

Plk. zdrav. Bedř. Šmelсer

Úvahy o zdravotnické službě v poli

{tab Pěchotní rozhledy}

Pěchotní rozhledy

č. 1/1937

Plk. gšt. František Pohunek

Použití umělého dýmu pěchotou

Mjr. pěch. František Šantora

Obrana pěchoty se zřetelem na útočnou vozbu

Škpt. děl. Boh. Kuba

Bezpečnostní pásmo

 

Pěchota u nás a v cizině

č. 2/1937

Plk. gšt. Jan Heřman

Systémy obraného postavení

Mjr. pěch. Ing. Jan Valníček

Rychlé určení účinnosti kulometných přehradných paleb a převaha bočné palby

 

Pěchota u nás a v cizině

č. 3/1937

Plk. gšt. Jan Heřman

Systémy obraného postavení (Dokončení)

Plk. gšt. P-k

Organizace malých pěších jednotek podle francouzských názorů

 

Pěchota u nás a v cizině

č. 4/1937

Mjr. pěch. Josef

Hirsch, VA.

Ještě obrana pěchoty se zřetelem na útočnou vozbu

Škpt. pěch. Karel David, IP

Všeobecná pravidla a zásady o složení a činnosti SV. pěších jednotek

Kpt. pěch. Václav Černý

Poznámka k výcviku KOPL

 

Pěchota u nás a v cizině

č. 5/1937

Plk. pěch. Mir. Berka

Obrana v naprosté rovině s porostem

Škpt. pěch. Karel David, IP

Všeobecná pravidla a zásady o složení a činnosti SV. pěších jednotek (Dokončení)

 

Pěchota u nás a v cizině

č. 6/1937

Mjr. pěch. Frant. Santora

Možnosti použití přezvědného oddílu pěchoty

vzhledem ke kalkulaci času

Skpt. gšt. Stanislav Mašek

Příspěvek к používání tanků

Skpt. gšt. Dl

Padákové roty

 

Pěchota u nás a v cizině

č. 7-8/1937

Pplk. pěch. Josef Turecek

Vyhovuje nynější způsob obrany?

 

Pěchota u nás a v cizině

č. 10/1937

Pplk. pěch. Frant. Santora

Ještě obrana pěchoty proti útočné vozbě

Pplk. pěch. Josef Turecek

Vyhovuje nynější způsob obrany? (Dokončení)

 

Pěchota u nás a v cizině

č. 11/1937

Mjr. pěch. ing. Jan Valníček

O pancířích a protipancířových střelách

Por. pěch. Miloš Plánský

Praktické poznatky o spolupráci letectva s pěchotou

Pplk. pěch. Ladislav Preininger

Použití tankové roty druhého sledu

 

Pěchota u nás a v cizině

č. 12/1937

Mjr. pěch. ing. Jan Valníček

O pancířích a protipancířových střelách (Dokončení)

 

Pěchota u nás a v cizině

{tab Dělostřelecké rozhledy}

Dělostřelecké rozhledy

č. 1/1937

Mjr. gšt. Karel Krepl

Brig. gen. franc, arm. J. В. Périer

Mjr. gšt. Karel Oktábec

Měřické a počtářské roje u dělostřelectva

Por. děl. v d. d. č. si. F. Soukal

Využití stupňované řady

Npor. děl. Karel Morav

Balonové rayonování bez světlozvúku

Plk. děl. v. v. Karel Rücker

Dráha střely stratosférou

Škpt. děl. Jiří Pešek

Přenos střelby při jednostranném pozorování

 

Drobné zkušenosti z války

č. 2/1937

Pplk. děl. Walter Vogel

Prostředky obrany proti tankům v obraně

Npor. děl. Bedřich Šesták

Využití kontrolní rány pro zastřílení

Škpt. děl. Jiří Pešek

Povšechná koordinace

 

Drobné zkušenosti z války

 

Dělostřelectvo u nás a v cizině

č. 3/1937

Npor. děl. Josef Kopřiva

Počtářské roje

Škpt. děl. Bohuslav Kuba

Poznámky к návrhům na přípravu a provádění střelby

Kpt. děl. v zál. Ing. Zdeněk Michel

Příspěvek к rovnoběžnému postavení děl

Npor. děl. Oskar Herrmann

Protínání zpětné s pomocí panoramatických

snímků

 

Dělostřelectvo u nás a v cizině

č. 4/1937

Brig. gen. Vasil Кirej

Výcvik důstojníků a aspirantů ve střelbě u pluků a oddílů

Brig. gen. Frant. Kryštof

Použití balonů

Plk. děl. Ad. Dvořáček

Rychlé přeložení střelby s hlediska střelecko-

taktického

Škpt. děl. Jan Roudnický

Využití orientační rány — stupňované řady při jednostranném pozorování

č. 5/1937

Brig. gen. Vasil Kirej

Výcvik důstojníků a aspirantů ve střelbě u pluků a oddílů (Dokončení)

Mjr. děl. Václav Knittl

Přímá střelba polních děl na tanky

Ppor. děl. G. Bauer

Tři poznámky к nauce o střelbě

Mjr, děl. K. Oktábec

Počtářské roje

 

Dělostřelectvo u nás a v cizině

č. 6/1937

Por. děl. Frant. Soukal

Boj dělostřelectva proti tankům v obraně

Npor. děl. Boh. Pešan

Přímá střelba polních děl na tanky

Mjr. děl. Konst. Kapnin

Střelba z rozčleněného postavení s povšechnou přípravou střelby

Mjr. děl. Cyril Hulínský

Přestřelování vlastních vojsk dělostřelectvem při cvičení v míru

Škpt. děl. Jiří Pešek:

Určení dálky

č. 7-8/1937

Brig. gen. Frant. Кгуštof

Úprava velení sborového dělostřelectva

Pplk. děl. Konst. Kapnin

Vliv letectva na činnost vojsk, zvláště dělo-

střelectva

Kpt. děl. Karel Morav

Zastřílení přemístěním středního nárazu při jedné pozorovatelně

Mjr. děl. Vsevolod Milodanovič

Třetí serie ran při střelbě s jednostranným pozorováním

Por. děl. Josef Kopřiva

Přenos střelby při oboustranném pozorování

Pplk. děl. Walter Vogel

Střela a pancíř

 

Dělostřelectvo u nás a v cizině

č. 10/1937

Brig. gen. Frant. Kryštof

Součinnost dělostřeleckých zpravodajských útvarů s dělostřelectvem sboru

Ppor. děl. Gustav Bauer

Z praxe počtářských rojů

Kpt. děl. Ota Dvořák

Polská methoda zpětného protínání

     Škpt. děl. Leo H e v e r

Noční střelba provedená jako ve dne

 

Dělostřelectvo u nás a v cizině

č. 11/1937

Brig. gen. Jiří Mackevič

Z taktiky dělostřelectva armády SSSR

Pplk. děl. Frant. Vaněk

Využití panoramatických snímků

Mjr. děl. Alois Procházka

Úhloměr pro topografické práce

Škpt. děl. Hynek Štromajer

Příprava a střelba bez tabulek — zpaměti

 

Drobné zkušenosti z války

 

Dělostřelectvo u nás a v cizině

č. 12/1937

Brig. gen. Frant. Kryštof

Součinnost vyměřovacích útvarů s dělostřelectvem sboru

Kpt. děl. Frant. Veit

Organisace počtářské práce u dělostřelectva

Kpt. děl. Ant. Bžatek

Spojovací rozkaz

 

Dělostřelectvo u nás a v cizině

{tab Letecké rozhledy}

Letecké rozhledy

č. 1/1937

Pplk. let. Ludvik Budín

Výcvik létání naslepo

Škpt. děl. Frant. Schneider

Kapitoly o DPL. Zásady pro užití DPL v rámci vzdušné obrany

 

Letectvo u nás a v cizině

č. 2/1937

Pplk. let. Ludvik Budín

Výcvik létání naslepo (Pokračování)

Ing. Jos. Polanský a npor. let. Jan Polanský

Snahy a cíle francouzského vojenského letectva

Ing. Viktor Kadainka a mjr. gšt. Jaroši. Kadainka

Let přes oceán a prognosa počasí

Škpt. děl. Frant. Schneider

Kapitoly o DPL. Vývoj franc. DPL po válce (Dokončení)

č. 3/1937

Pplk. let. Jaroslav Topič

Použití pozorovací letky v různých fázích boje

Pplk. let. Ludvik Budín

Výcvik létání naslepo (Dokončení)

č. 4/1937

Pplk. let. Karel Müller

Letectvo, hlavně bombardovací, v palbě DPL

č. 5/1937

Mjr. let. RNC. Vilém Mrázek

Studie letecké fotografie

Por. let. M. Rys a J. Dekastello

Lze provádět úspěšně zvědy v přízemních výškách?

 

Letectvo u nás a v cizině

č. 6/1937

Kpt. let. Oto Grof

Účast italského letectva ve válečném taženi v Habeši

Mjr. let. RNC. Vilém Mrázek

Studie letecké fotografie (Dokončení)

č. 7-8/1937

Mjr. děl. Frant. Schneider

Několik poznámek o německém DPL

 

Letectvo u nás a v cizině

č. 10/1937

Pplk. let. J. Вогeсký

Hospodárnost ve výcviku u letectva

Škpt. gšt. Emil Deutsch

Bitevní nálet s použitím bojových chemických látek

Mjr. děl. Frant. Schneider

Několik poznámek o německém DPL (Pokračování)

 

Letectvo u nás a v cizině

č. 11/1937

Pplk. gšt. Vítězslav Rosik

Letectvo a válka ve Španělsku

Mjr. děl. Frant. Schneider

Několik poznámek o německém DPL (Pokračování)

 

Letectvo u nás a v cizině

č. 12/1937

Kpt. gšt. J. K

Letecká pěchota ve Francii

Mjr. děl. Frant. Schneider

Několik poznámek o německém DPL (Pokračování)

 

Letectvo u nás a v cizině

{tab Jezdecké rozhledy}

Jezdecké rozhledy

č. 1/1937

Mjr. gšt. Jaroslav Kadainka

Rychlé jednotky a názory na ně

Mjr. vet. dr. Vladimír Chládek

Péče o koně v poli

Škpt. let. Václav Langer

OPL. motorisovaných jednotek na pochodu

 

Jezdectvo u nás a v cizině

č. 2/1937

Pplk. gšt. Vít Ondrášek

Názor o činnosti a úkolech rychlých jednotek francouzských typu 1932

Mjr. gšt. Jaroslav Kadainka

Podmínky motorisace u nás

č. 3/1937

Pplk. jezd. Jaroslav Kadainka

Tankové útoky

Skpt. jezd. Kon. Nepokupnoj

Oves a náhražkové krmivo

č. 4/1937

—e—

Německý předpis pro výcvik v eskadroně

Mjr. vet. dr. Vlad. Chládek

Úvahy o odsunu a o přísunu koní

Škpt. jezd. J. E. Šraml

Motorisace v jezdeckém pluku

{tab Rozhledy technických zbraní}

Rozhledy technických zbraní

č. 1/1937

Gen. RNDr. František Kuník

Telefonní a telegrafní síť pro ŘZC a ŘRS

Kpt. žen. Václav Deyl

Pasivní ochrana proti tankům

Pplk. žen. Ing. RTDr. Vladimír Hájek

Francouzský příklad použití ženie v armádě za obrany

Kpt. žen. Václav Stuchlík

Činnost ženijních jednotek v Makedonii

 

Technické zbraně u nás a v cizině

č. 2/1937

Plk. žen. Cyril Šup

Vývoj ženijního vojska za světové války a směr vývoje v nynější době

Ing. Dr. Julius Fiedler

Ledoborce a trhání ledu

Pplk. žen. Ing. RTDr. Vladimír Hájek

Násilný přechod německé divise přes řeku s pomoci lehkých převážecích prostředků

 

Technické zbraně u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 3/1937

Pplk. žen. Ing. RTDr. Vladimír Hájek

Ženie a útočná vozba

Kpt. žen. Jan Sýkora

Nové úkoly ženijní ho vojska

Por. Žen. Zdislav Krejčí

Regulace vodních toků a útočná vazba

Kpt. žen. Jan Sýkora, por. žen. Ing. E. Zeman

Poznámky k řešení výpomocné (improvisované) miny proti útočné vozbě

 

Technické zbraně u nás a v cizině

č. 4/1937

Brig. gen. Dr. František Kuník

Krycí jména a volací značky

Plk. gšt. Karel Pražák

Radiotelegrafie a fototelefonie – pojítka budoucnosti

Pplk.. tel. Václav Vokroj

Využití radioelektronických pojítek v poli

Škpt. tel. Karel Kolínek

Optická telefonie

 

Technické zbraně u nás a v cizině

{tab Cvičební listy}

Cvičební listy

č. 1/1937

č. 2/1937

č. 3/1937

č. 4/1937

č. 5/1937

č. 6/1937

č. 7/1937

č. 8/1937

č. 9/1937

{/tabs}