Redakční rada

Nabídka akcí

Odešel Vojtěch Němeček

Autoři: ročník: 2023/1
Plukovník ve výslužbě Ing. Vojtěch Němeček, Ph.D., mnoholetý předseda redakční rady Vojenských rozhledů od nás odešel ve věku nedožitých 66 let. Vojtěch Němeček se narodil 18. dubna 1957 v Přerově. V roce 1976 nastoupil na Vysokou vojenskou velitelsko-technickou školu v Martině, závěr vysokoškolského studia absolvoval již na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově. Po ukončení studií působil po většinu svého profesního života na velitelských a štábních funkcích u ženijního vojska, a to prakticky na všech úrovních velení a řízení, až po Generální štáb, kde vykonával vrcholnou funkci ve své odbornosti – náčelníka ženijního vojska Armády ČR. V letech 2006 až 2009 byl vedoucím oddělení NATO Training Group na Velitelství NATO pro transformaci v Norfolku (USA). Úspěšnou karieru vojáka z povolání ukončil v čele Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové, kde po dobu čtyř let úspěšně čelil snahám o zrušení této školy a přispěl i k jednoznačnému vymezení její místa a role v systému přípravy vojenského personálu naší armády.   Jeho úspěšná vojenská kariera byla skutečně pestrá. Nesmazatelně se po roce 2002 zapsal i do systému vysokoškolské přípravy odborníků ženijního vojska na Univerzitě obrany, kde se propracoval až na pozici vedoucího katedry. Na Univerzitě obrany, od roku 2013 už jako civilní akademický pracovník, pracoval až svého úmrtí.  I zde se významně zapsal do myslí svých kolegů, ale prakticky většiny důstojnického sboru armády jako vedoucí oddělení řízení kariérových kurzů na Centru bezpečnostních a vojensko-strategických studií. Všichni příslušníci kurzů pro vyšší důstojníky a kurzu Generálního štábu, a dnes je to drtivá většina současného sboru vyšších důstojníků a generálů, jej poznali jako člověka klidného, obětavého a pracovitého, bez něhož si svoji vzdělávací etapu služebního života neumí vybavit. Byl uznávaným odborníkem v oblasti koncipování, organizace, přípravy a realizace kariérního vzdělávání v armádě. Byl iniciátorem pravidelných workshopů a setkávání představitelů rezortu a školy, přispíval k jejich otevřené a přímé diskusi, výměně informací, efektivnímu zavádění nových podnětů a trendů do výuky. Vojtěch Němeček byl člověk o ohromnou životní vitalitou. Po dobu čtyř let stál i v čele redakční rady Vojenských rozhledů. V roce 2017 převzal z rukou ministra zahraničí a ministra obrany cenu Bezpečnostní rady státu, která byla udělena časopisu Vojenské rozhledy za dlouholetou podporu rozvoje vědy, výzkumu a vzdělávání v oblasti vojenství a obranných a bezpečnostních studií. Vojtěch Němeček se o to bezesporu zasloužil významnou měrou. Časopis se za dobu jeho působení v redakční radě kvalitativně posunul v řadě oblastí. A to době, kdy požadavky na odborná periodika rapidně vzrostla.   Jeho obraz by však nebyl úplný, kdybychom nevyzvedli zejména jeho osobní, lidskou stránku. Vojta byl člověk, který si uměl na svou stranu získat každého, kdo se s ním potkal a měl možnost s ním pracovat. Odborná erudice podepřena bohatými zkušenostmi a jeho člověčenstvím to je to, co zůstane v mysli a srcích všech, kteří jej poznali.    

Otiskli jsme před 100 lety

Autoři: ročník: 2023/1
Vážení čtenáři, předkládáme vám článek publikovaný v našem časopise č. 6/1923. Jedná se o příspěvek Dr. F. Šteidlera   „Sibiřská anabase“. Tento  i další historické články si můžete prohlédnout, přečíst nebo stáhnout na webových stránkách našeho časopisu www.vojenskerozhledy.cz  v nabídce archivu.      
Publikace se snaží souhrnným způsobem čtenáři přiblížit poměrně široký rozsah problematiky zbraní hromadného ničení se zaměřením na jaderné, radiologické a chemické zbraně a radiační a chemické havárie. Problematika každé dílčí části je natolik rozsáhlá, že by sama o sobě vydala na desítky, možná i stovky knih a lze tedy vyzdvihnout schopnost autorů shrnout nejdůležitější informace z každé části do jednoho celku.
Článek se zabývá způsobem, jak je jeden standard stanovený pro jazykové testování vnímaný v zemích V4 a jak jej jednotlivé země transformují do tvorby jejich zkoušek jazykové způsobilosti. Zaměřuje se na analýzu metod, kterými země V4 používají jednotné deskriptory k tvorbě svých národních zkoušek.  Autorky se ve své analýze a komparaci soustřeďují zejména na formát testů, testovací metody, školení testerů a způsoby hodnocení. Na základě získaných dat lze říci, že v přístupech k tvorbě testů a jejich administraci existuje ve zkoumaných zemích hodně podobností, nicméně v některých aspektech země přistupují k hodnocení jazykové způsobilosti odlišně.
Článek se zabývá hodnocením současných možností zdravotnického zabezpečení v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení. Z hodnocení národních strategických dokumentů vyplývá, že důraz na rozvoj schopností v oblasti poskytování péče při chemickém a biologickém nebezpečí je podstatně rozvinutější než v oblasti radiační, přitom bezpečnostní rizika spojená s radiací trvale rostou. Na základě analýzy standardizačních dokumentů NATO v oblasti poskytování zdravotnického zabezpečení a relevantních českých doktrinálních dokumentů byla identifikována oblast potenciálního rozvoje schopností, a to oblast diagnostiky a třídění ozářených, kterou představuje schopnost biologické dozimetrie. S využitím metodiky plánování schopností a na základě hodnocení funkčních oblastí byl definován koncepční přístup k rozvoji schopnosti biologické dozimetrie. Součástí prezentovaných doporučení je i návrh organizační struktury biodozimetrické sítě AČR.
Účast žen v ozbrojených silách klade mnoho výzev pro jejich integraci do mechanismu, jemuž dominují muži. Vojenská služba tradičně ztělesňuje „macho“ kulturu, která vyžaduje určitý typ fyzické síly dosažitelný pouze prostřednictvím mužské tělesné stavby. Tradiční model vojska představuje mladé muže, kteří jsou podporováni svými manželkami zůstávajícími doma, avšak moderní způsoby válčení a zapojení technologií otevírají mnoho možností pro začlenění žen do ozbrojených sil. Cílem tohoto příspěvku je proto poukázat na různé oblasti ozbrojených sil, které umožňují či neumožňují vhodné začlenění žen v Pákistánu. Příspěvek přináší jak deskriptivní analýzu účasti žen v ozbrojených silách obecně, tak i konkrétně v pákistánských ozbrojených silách. Doporučení upozorňují na bojové operace, které jsou relevantní pro pákistánské ozbrojené síly a do nichž ženy mohou či nemohou být začleněny.
Predložená štúdia prezentuje meritórny pohľad na tradičné operačné faktory, a to priestor, čas a dostupné sily. Na pozadí prvej a druhej fázy vojny na Ukrajine skúma, ako predmetné faktory formujú použitie vojenskej sily v operáciách, ozrejmuje ich vzájomnú koreláciu, interferenciu, aplikačné súvislosti, ako aj kauzalitu. Výsledky štúdie demonštrujú nevyhnutnosť správnej a celistvej percepcie operačných faktorov pre efektívne nasadenie a pôsobenie vojenských síl v súčasnom operačnom prostredí. Hlavným prínosom štúdie, uplatnením heuristickej a invenčnej funkcie analógie z otvorených zdrojov dostupných identifikovaných poznatkov z nasadenia vojenských síl vo vojne na Ukrajine, je sprostredkovanie modelových príkladov komplexného videnia vplyvov, akými operačné faktory formujú použitie vojenskej sily v súčasných operáciách v konflikte vysokej intenzity.
Probíhající válka na Ukrajině je Ruskem prezentovaná pojmem speciální vojenská operace, jejíž cíle byly prezentovány ruským prezidentem Putinem ve smyslu demilitarizace a denacifikace Ukrajiny. V širším kontextu se za tímto pojmem skrývá imperiální snaha Ruska útočnou a agresivní válkou prosadit a udržet si své mocenské postavení a vliv v regionu. Autoři vymezují zásadní rozdíl mezi speciální operací a tzv. speciální vojenskou operací v kontextu soudobé interpretace Kremlu. Dále argumentují způsob, kterým se Rusko snaží obhájit válku a diskutují její realitu z pohledu mezinárodního práva.
Dosavadní výzkumy o Číně a Tchaj-wanu se zabývají primárně současnými stavy bilaterální vztahů, armádních doktrín a podobně. Malá pozornost se však věnuje následkům potenciální války mezi Čínou a Tchaj-wanem. Článek zkoumá podmínky pro vznik a činnost guerilly s para militantními prvky na Tchaj-wanu v situaci, kdy Čína Tchaj-wan ovládne. Analýza vychází ze současného obecného, kulturně-sociálního, politického, geografického a technologického prostředí. Podstatnou částí analýzy je také rozprava o potenciálu městské guerilly. Článek vychází z akademických textů, analýz a dat, informací a průzkumů relevantních pro hlavní otázky článku. Těmi jsou potenciál vzniku, udržitelnosti a efektivity guerilly. Článek přichází s nálezy, argumentující poměrně vysoký potenciál vzniku guerilly především díky příhodným podmínkám Tchaj-wanu a možnou efektivitu a udržitelnost v závislosti na existujících proměnných, které však potenciál mohou i limitovat.
Hlasy o potrebe vybudovania spoločnej armády Európskej únie sa objavujú na európskej scéne už niekoľko rokov, v poslednej dobe však tieto hlasy najmä po ruskej invázii na Ukrajinu zosilneli. Autori sa preto v článku zaoberajú problematikou možnosti vytvorenia spoločnej európskej armády. Vychádzajú zo sociálno-vedných politologických prístupov k súčasným bezpečnostným rámcom, skúmajú aktuálny stav a zároveň poukazujú na to, že napriek hrozbám, ktorým Európa čelí, dosiaľ neexistuje žiadny jasný plán na to, ako by mala byť takáto armáda vytvorená. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v článku, konštatujú, že vytvorenie spoločnej európskej armády sa aspoň zatiaľ javí ako nepravdepodobné, nakoľko supranacionálny model európskej armády by si vyžadoval potrebu prenosu citlivých národných kompetencii z členských štátov na únijnú úroveň.
Strana 1 z 84