Redakční rada

Nabídka akcí

V časopise Vojenské rozhledy se zveřejňují autorské příspěvky, které odpovídají profilu časopisu.
Redakce přijímá příspěvky výhradně v elektronické podobě, zpracované v textovém editoru MS Word. Redakce si vyhrazuje právo provádět v zaslaném příspěvku formální, terminologické, jazykové, grafické a typografické úpravy.
V časopise se zveřejňuji autorské příspěvky, které procházejí recenzním řízením (původní vědecké články a přehledové články) a články ostatní, které do recenzního řízení nepostupují.
V návaznosti na Statut časopisu Vojenské rozhledy jsou vůči zaslaným autorským příspěvkům uplatňovány následující požadavky:

1. Recenzovaný odborný článek

„Recenzovaným odborným článkem“ je:

 • původní vědecký text, který prezentuje původní výsledky výzkumu;
 • přehledový článek, který slouží k předávání aktualizovaných vědomostí a představ anebo reaguje na nový vývoj a upozorňuje na nesoulad s teorií nebo praxí.

Poznámka: Recenzním řízením prochází i informativní příspěvky, které nepatří do žádného z výše uvedených typů článků, ale redakce si potřebuje ověřit jejich odbornou úroveň. Takový článek je v časopise zařazen zpravidla do rubriky „Informace”.

Recenzované odborné články by měly mít následující členění:

 • název článku v češtině nebo slovenštině a název článku v angličtině;
 • jméno autora, případně spoluautorů  (max. počet spoluautorů - 3);
 • abstrakt v českém (slovenském) jazyce – stručná charakteristika příspěvku, která výstižnou formou specifikuje řešenou oblast a obsah (strukturu) článku. Rozsah abstraktu je maximálně 950 znaků včetně mezer;
 • abstrakt v anglickém jazyce – text musí být významově totožný s českým abstraktem. Rozsah abstraktu je maximálně 950 znaků včetně mezer.
 • klíčová slova (česky nebo slovensky) – maximálně 5 klíčových slov a slovních spojení v jazyce článku. Doporučuje se využít „Seznam klíčových slov“.  Klíčová slova uvést také v angličtině;
 • úvod je vždy součástí příspěvku. Jeho rozsah by měl být ve vhodném poměru k vlastnímu textu příspěvku a měl by uvést čtenáře do problému řešeného v příspěvku;
 • vlastní text může být rozčleněn do kapitol. Rozsah příspěvku je od 10 do 20 normostran. (Jedna normostrana představuje 1800 znaků včetně mezer. Počet znaků s mezerami lze zjistit v textovém editoru MS Word);
  • v textu lze ke zdůraznění použít pouze kurzivu, nikoliv podtržené písmo;
  • poznámky v textu se označují indexem, generovaným textovým editorem jako „poznámka pod čárou“, zobrazovaná v zápatí každé stránky;
  • jednotlivé kapitoly číslovat max. do tří úrovní. Úvod a závěr nečíslujeme;
  • max. velikost souboru MS Word - 8 MB;
 • tabulky v textu příspěvku vyhotovit jako textovou tabulku v aplikaci MS Word nebo MS Excel a označit názvem. Tabulka nesmí přesahovat svojí velikostí jednu stránku textu. U převzatých tabulek (údajů) musí být uveden zdroj. Pokud se však jedná o vlastní tabulku, její původ se neuvádí (v minulosti se uvádělo „Zdroj: vlastní“);
 • obrázky a grafy musí být co nejjednodušší, přehledné. Tiskárna zpracovává pouze dvě barvy, černou a modrou a jejich odstíny. Obrázky (grafy, schémata a fotografie) mohou být součásti textu anebo se připojují jako samostatné soubory. V tomto případě musí být v textu příspěvku označeno místo, kam se mají vložit (přípustný je tzv. ilustrační obrázek). Obrázky musí být ve formátu JPEG (se střední kompresí), PNG nebo TIFF. Obrázky a grafy musí být číslované a pod nimi uveden jejich název. U převzatých obrázků a grafů musí být uveden zdroj. Pokud se jedná o vlastní obrázky a grafy, jejich původ se neuvádí (v minulosti se uvádělo „Zdroj: vlastní“);
 • závěr je vždy součástí příspěvku. Jeho rozsah by měl být ve vhodném poměru k vlastnímu textu příspěvku a měl by shrnovat nejdůležitější myšlenky z předchozího textu;
 • poznámky pod čarou se nevyužívají ke vkládání citací, pouze k doplnění textu. Poznámky pod čarou využívejte pouze v nezbytných případech.
 • citační standard pro zpracování bibliografických citací je citační styl Chicago author-date. Platné od VR 3/2024.
 • krátký životopis (medailonek), ve kterém se uvádí rok narození, vzdělání, tituly, praxe (bývalé i současné zaměstnání) a oblast odborných zájmů (zveřejňuje se) a krátký životopis v angličtině;
 • kontakty (jen pro potřeby redakce, nezveřejňuje se): korespondenční adresa pro zaslání autorského výtisku; elektronická adresa; telefonní číslo.

2. Nerecenzovaný článek

Mezi články, které nemají charakter recenzovaného článku, patří autorské příspěvky polemického nebo informativního charakteru, názory, recenze, personálie apod. Text těchto příspěvků může mít libovolnou strukturu v závislosti na rozsahu, stylu a obsahu textu. Přesto, pokud je to možné, by měl text odpovídat požadavkům na recenzované články, s těmito výjimkami:

 • abstrakt a klíčová slova (česky, příp. slovensky a anglicky) se uvádí jen v případě, že příspěvek má informativní charakter a jeho rozsah přesahuje 5 normostran;
 • vlastní text článku je svým rozsahem kratší – 2 až 15 normostran. Požadavky na formální vlastnosti textu jsou přitom totožné jako u článků recenzovaných;
 • odkazy a citace se uvádějí v případě, že to vyžaduje charakter příspěvku. V každém případě platí citační styl Chicago author-date.