Redakční rada

Nabídka akcí

Vydává: Ministerstvo obrany České republiky

Vydávající instituce:
Univerzita obrany
Kounicova 156/65
662 10 Brno
IČO: 60162694

Odpovědna složka: Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií

Evidenční číslo: MK ČR E 16059

Identifikační číslo: ISSN 1210-3292 (print) a ISSN 2336-2995 (on-line).

DOI: 10.3849/1210-3292

Redaktor: Ing. Petr Koziel, petr.koziel@unob.cz, vojenskerozhledy@unob.cz, tel 973 443 499

Časopis je evidován:

Od čísla 1/2018 je časopis indexován v databázi Emerging Sources Citation Index na Web of Science.