Redakční rada

Nabídka akcí

Recenzní řízení je proces, který zajišťuje kvalitu odborných textů v hlavní recenzované části časopisu Vojenské rozhledy. Recenznímu řízení zpravidla podléhají odborné původní autorské příspěvky představující výsledky či dílčí výsledky původního výzkumu a přehledové statě, popisující stav nebo proces řešení odborného monotematického problému. Kromě toho si redakce může vyhradit zaslat k anonymnímu recenznímu řízení i příspěvky do ostatních pravidelných rubrik časopisu.

Článek je po obdržení v redakci vyhodnocen z hlediska formálních požadavků redaktorem časopisu a předán, bez uvedení jména autora, k posouzení odbornosti článku redakční radě. V případě, že redakční rada autorský příspěvek doporučí, je příspěvek zaslán dvěma recenzentům, odborníkům z dané oblasti, kteří hodnotí příspěvky z věcného, obsahového, tematického, logického i formálního hlediska. Recenzent, který se necítí dostatečně odborně kvalifikovaný k hodnocení článku, by měl tuto skutečnost oznámit redaktorovi a omluvit se z recenzního řízení.

Autoři a recenzenti zůstanou navzájem anonymní jak v průběhu recenzního řízení, tak po jeho ukončení. Recenzent nesmí být zaměstnancem stejného pracoviště jako autor, či jeden ze spoluautorů.

Připomínky recenzentů, které se autorovi zdají neopodstatněné nebo chybné, autor nezapracuje do textu, ale přiloží k upravenému článku samostatný soubor s odůvodněním, proč nelze postupovat podle doporučení recenzenta. V případě, že recenzent na svých připomínkách trvá nebo v případě dvou zásadně odlišných stanovisek recenzentů, zejména, je-li jeden posudek kladný a druhý záporný, předseda redakční rady po dohodě s redaktorem rozhodne, zda se příspěvek pošle třetímu recenzentovi. Konečné stanovisko o zveřejnění takových příspěvků je v kompetenci redakční rady.

Recenzní posudky jsou redakcí Vojenských rozhledů archivovány po dobu pěti let.