Redakční rada

Nabídka akcí

{tab Obecné pokyny}

Autoři, kteří publikují v časopise vojenské rozhledy, souhlasí s následujícími podmínkami:

 1. Autorům zůstávají autorská práva k textu; současně autoři garantují časopisu Vojenské rozhledy právo na první publikování jejich práce, a to pod licencí Creative Commons Attribution-NoDerivatives, která dovoluje další šíření práce za předpokladu uznání jejího autorství a uvedení časopisu Vojenské rozhledy, kde byla poprvé publikována.
 2. Autorům je dovoleno vstupovat do dalších smluvních vztahů týkajících se nevýhradního šíření jejich práce; mohou ji například zahrnout do repozitáře vlastní instituce nebo ji publikovat v knize, a to pokud bude citováno první zveřejnění práce v časopise Vojenské rozhledy.
 3. Autorům je dovoleno (a je to žádoucí) zveřejnit text na webových stránkách (například stránkách své instituce nebo vlastním webu před a během publikačního procesu, s uvedením faktu, že text byl předložen k publikování v časopise Vojenské rozhledy.

Zasláním příspěvku autor dosvědčuje, že se seznámil s Pokyny pro autory, Etickými standardy a Posuzováním příspěvků a bez výhrad je akceptoval.

Autorské příspěvky nejsou honorovány. Každému z autorů a spoluautorů vydaného příspěvku náleží jeden kus autorského výtisku tištěné verze časopisu. V případě vydání více příspěvků v jednom čísle časopisu se autorské výtisky nesčítají.

{tab Praktické rady}

Jak psát články do Vojenských rozhledů

Před rozhodnutím napsat článek do Vojenských rozhledů, je nezbytné zejména:

1. Typy článků

Vojenské rozhledy jsou recenzovaným odborným časopisem, který na svých stránkách zveřejňuje autorské příspěvky následujících typů:

a) Původní vědecké práce jsou články, které prezentují výsledky vědeckovýzkumné činnosti. Jejich cílem je formulovat a ověřovat hypotézy výzkumu, vyvozovat závěry z předběžných nebo finálních výsledků výzkumu a seznámit s těmito závěry ostatní. Tyto články prochází úplným anonymním recenzním řízením.

b) Přehledové články, jejichž cílem je shrnutí problematiky k určitému datu ("co bylo dosud uděláno" nebo "co o daném problému víme") a kritické utřídění poznatků. Přehledové statě mají význam:

 • edukační - zpracovávají data z dostupných informací do přehledného celku
 • argumentační – prověřují platnosti vědního oboru, teorie nebo současné praxe
 • orientační – určují směry dalšího výzkumu anebo navrhují opatření k nápravě

Tyto články prochází úplným anonymním recenzním řízením.

c) Informativní články, ve kterých si autor klade za cíl informovat čtenáře o nových poznatcích, výsledcích výzkumu nebo konferencí a seminářů a rovněž o zkušenostech a poznatcích z praxe. Mezi informativní články patří i tzv. personálie (informace o významných osobnostech historie nebo současnosti) nebo recenze (kritické zhodnocení publikace nebo článku).  Tyto články prochází recenzním řízením pro potřeby redakce, a to jen v případě, kdy je nutné ověřit odbornou správnost použitých informací.

d) Polemické články, ve kterých autor kriticky hodnotí současnou teorii nebo praxi anebo reaguje na některý z vydaných článků v časopise. Jedná se většinou o subjektivní názor autora podepřený vlastními znalostmi a zkušenostmi. Tyto články, pokud nemají charakter přehledových článků, nejsou postupovány do recenzního řízení.

2. Struktura textu autorského příspěvku

 

Původní vědecké práce

Přehledové články

Informativní články

Polemické články

Název

ano

ano

ano

ano

Autor (autoři)

ano

ano

ano

ano

Abstrakt

ano

ano

ano

ne

Klíčová slova

ano

ano

ano

ne

Úvod

ano

ano

ano

ano

Metody a data

ano

ne

ne

ne

Prezentace nálezů

ano

ano

ano

ano

Diskuse

ano

ano

ne

ano

Závěr

ano

ano

ano

ano

Poznámky k textu a bibliografie

ano

ano

ano

ne

Seznam zkratek

Podle potřeby

ne

Přílohy

Podle potřeby

ne

 1. Název článku – česky a anglicky
  • výstižný a přitažlivý pro čtenáře
  • délka -1, výjimečně 2 řádky
  • neuvádět zkratky nebo žargon
  • může být gramaticky pestřejší (otázka nebo zvolání)
 2. Autor (autoři)
  • celé jméno včetně titulu
  • v případě spoluautorů – první v pořadí hlavní zpracovatel (řešitel), za ním ostatní
 3. Abstrakt – česky a anglicky. (Podrobné pokyny zde).
  • stručné (maximálně 950 znaků včetně mezer) shrnutí celého článku (cíl, problém, metody, výsledky)
  • bez zkratek, citací, tabulek, obrázků a odrážek
  • zvažovat každé slovo (abstrakt rozhoduje, zda čtenář bude číst další text a zda recenzent příjme článek k recenzi)          
  • doporučuje se vytvořit až po dokončení hlavního textu             
 4. Klíčová slova – česky a anglicky
  • volte taková klíčová slova, která mají co nejobecnější použití. Vyhýbejte se přitom unikátním výrazům, u kterých je malá pravděpodobnost, že budou někdy v budoucnu ještě použity.
  • ve webové verzi Vojenských rozhledů jsou klíčová slova nazývána „značky“ a umožňuji k sobě přiřadit články, zabývající se podobnou problematikou;
  • seznam doposud použitých klíčových slov naleznete nebo pod lištou „Seznam klíčových slov“.
 5. Úvod
  • uvést rámec a východiska pro řešenou problematiku v dalším textu
  • jasně vyspecifikovat cíle příspěvku, řešenou úlohu (problém), její kontext, využití a důležitost
  • jaké jsou otázky, na které hledáte odpověď, nebo hypotézy, které se snažíte ověřit
  • stručný popis navrhovaného přístupu
  • neměl by být delší než 1,5 strany
 6. Metody a data
  • popis použitých metod zkoumání nebo řešení předmětu musí být ilustrativní
  • předpokládejte úroveň čtenářových základních znalostí stejnou jako je vaše
  • všechna tvrzení, rozhodnutí a návrhy je nutno zdůvodnit nebo doložit
 7. Prezentace nálezů
  • uvést všechny nálezy, ke kterým jste při tvorbě práce (řešení projektu) dospěli
  • výsledky lze prezentovat formou textu, tabulek nebo schémat anebo kombinovaně
  • snažit se o objektivitu (uvádět i nálezy, které vyvrací hypotézu nebo předem stanovený cíl)
  • na každou tabulku a obrázek nutno se v textu odkázat
 8. Diskuse
  • odpovězte na otázky položené v úvodu článku
  • vyjádřete se k hypotézám – zda se potvrzují nebo zamítají
  • veškeré závěry musí přímo plynout z dosažených výsledků zkoumání, doložitelných informací nebo analýz
  • diskutujte o tvrzeních jiných autorů nebo norem – zda se potvrzují nebo zamítají
  • užívejte činný rod, ne trpný
 9. Závěr
  • shrnutí hlavních výsledků práce (předmětu zkoumání) v kontextu širších souvislostí
  • zda se potvrdily stanovené hypotézy a odpověděli jste na položené otázky
  • v jakém vztahu jsou výsledky k již publikovaným zjištěním
  • jak přispěla vaše práce ke zkoumání problematiky a poznání v dané oblasti
  • jak by se mělo postupovat při dalším řešení předmětné problematiky
 10. Poznámky k textu a bibliografie
  • pro použitou literaturu platí od 1. 4. 2011 aktualizovaná norma ČSN ISO 690 (01 0197), která je českou verzí mezinárodní normy ISO 690:2010 (dostupné z http://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf). Pro generování citací doporučujeme využívat internetovou aplikaci na https://www.citace.com.
  • odkazy na informační zdroje (citace) a poznámky k textu se číslují průběžně, formou "poznámek pod čárou" v zápatí každé stránky;
  • citujte příslušný zdroj, vždy když se zmíníte o již publikované skutečnosti nebo vždy, když informace nevyplývá z vašich výzkumů anebo když nepatří do obecných znalostí.
 11. Seznam zkratek
  • uvádí se v případě, že text obsahuje větší množství zkratek (cca více než 10)
  • při menším počtu zkratek, je stačí rozepsat přímo v textu
  • uvést formou tabulky
 12. Přílohy
  • dokresluji nebo potvrzuji data uvedené v hlavním textu
  • zařadit jen v nejnutnějším případě, když neexistuje jiná možnost
  • neuvádět výpisy z veřejně dostupných informačních zdrojů

3.  Obecné zásady

 • text je určen pro čtenáře a ne pro samotného autora nebo úzkou skupinu odborníků
 • text by měl byt čtivý natolik, aby byl pro čtenáře přitažlivý od začátku až do konce
 • text článku by měl být rozčleněn do kapitol a podkapitol (délka jednolitého textu v kapitole (podkapitole) by neměla přesáhnout 1,5 strany
 • názvy kapitol formulovat tak, aby vystihovaly smysl následujícího textu (key message)
 • vyhnout se opakování informací, které jsou na vloženém obrázku nebo v tabulce (obrázky a data tabulky je však nutno okomentovat nebo vyvodit z nich závěry)

 

{tab Seznam klíčových slov}

Seznam klíčových slov

Klíčová slova


| 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |


3

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

{/tabs}