Redakční rada

Nabídka akcí

Celé číslo:           pdf file
Obsah:
Plukovník doc. Ing. Petr Němec, CSc. Co s teorií vojenského umění
Profesor Ing. Vladimír KIaban, CSc. Efektivní směry rozvoje obranného výzkumu
  English Annotation
Doc. Ing. Ladislav Lehký, CSc.

Hnací hmoty, trhaviny, munice a vnitřní

balistika

  IDET a profesionalizace armády
Ing. Ladislav Klíma , CSc. Infrastruktura obranného výzkumu a vývoje
Profesor Ing. Jaroslav Komárek, CSc. Jak mnoho je dost pro obranu?
  Komplexní ochrana vojenské techniky
Plukovník Ing. Rudolf Horák, CSc.

Metody rozhodovacího procesu v podmínkách

využití procesního řízení

Ing. Petr Svoboda, CSc.

Možnosti pasivní detekce a sledování

vzdušných cílů

Plukovník gšt. Ing. Jiří Halaška Národní teritoriální úkoly
Ing. Milan Šnajder, CSc.

Operačně-taktický systém velení a řízení

pozemních sil AČR

  Představení autorů tohoto čísla
Doc. Ing. Oldřich Horák, CSc. Řízení zpravodajské činnosti a průzkumu
Major doc. Ing. Zdeněk Vintr, CSc.

Specifikace a hodnocení spolehlivosti

vojenské techniky v procesu obranné akvizice

Ing. Ladislav KIíma, CSc. Státní podpora obranného výzkumu a vývoje
Ing. Ladislav KIíma, CSc. Střednědobé plánování obranného výzkumu a vývoje
Profesor Ing. Miloš Štěpánek, DrSc.

Trendové analýzy pro stanovení klíčových

směrů rozvoje obranného výzkumu

Profesor RNDr. Jiří Patočka, DrSc.

Toxiny jako potenciálně zneužitelné chemické

a biologické prostředky

Plukovník gšt. Ing. Richard Janderka, CSc. Vojenská strategie v České republice
Plukovm1l doc. Jng. Petr Němec, CSc. Vojenské operace a operační umění
Plukovník gšt. Ing. Milan Kubeša, CSc. Vyčleňování sil Armády CR
Doc. MUDr. Jiří Bajgar, DrSc.

Vývoj nových metod a prostředků pro

diagnostiku a profylaxi otrav bojovými

organofosfáty

Celé číslo:       pdf file
Obsah:
Mgr. Jana Golembievská, podplukovník Ing. Vladislav Vincenec Bibliografické citace
Doc. RNDr. Milan Mišovič, CSc. E-learning v přípravě vojenského profesionála
  English Annotation
Mgr. Jaroslava Jandová, Mgr. Eva Pavlíková Gendrová rovnost výkonu služby a profesních kariér AČR
  Generálplukovník Ján Ambruš
  Jak studovat postmoderní konflikty?
PhDr. Jan Eichler, CSc. Koncepce výstavby profesionální armády a hodnocení bezpečnostních hrozeb a rizik
  Kosmické operace
Doc. PhDr. Felix Černoch, CSc. Kultivace vojenského profesionála
  Morální limity strategického útoku
Doc. Ing. Oldřich Horák, CSc. Některé otazníky kolem taktického zpravodajství, HUMINT a CI
Plukovník prof. Ing. Aleš Komár, CSc., poručík Ing. David Řehák O environmentálních manažerských systémech
Mgr. Lumír Tesař Ohniska napětí v Perském zálivu
Plukovník prof. Ing. Aleš Komár, CSc., Ing. Dana Pavlíková Ochrana vod v armádách NATO a PfP
  Představení autorů tohoto čísla
Doc. Ing. Pavol Gavlas, CSc., PhDr. Antonín Rašek Přípravné období rozdělení čs. státu a armády
Pavel Severa Průmyslový popis - šance, nebo povinnost?
Dr. Antonín Svěrák Regionální bezpečnost a Rakousko
Ing. Svatopluk Kunc Řízení nákladů v AČR
Doc. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. Teorie a politika nákupu zařízení pro ozbrojené síly
  Získavání zpravodajských údajů o asymetrických ohroženích
Celé číslo:       pdf file
Obsah:
  Boj ve městě
 

Cena Jaroslava Jandy pro rok 2003 udělena

PhDr. Miloš Balabán, Ph.O., PhDr. Antonín Rašek Česká republika mezi mlýnskými kameny
  Důsledná reforma německých ozbrojených sil
Ing. Mgr. Werner Lassak Etika a morálka vojáků reformované Armády České republiky
Podplukovník Ing. Jaroslav Moravčík Informační operace v podmínkách AČR
  Jaké otázky otevřela válka v Iráku
  PhDr. Josef KUDELA
 

Mají teroristé právo na status válečného zajace?

Mgr. Radek Khol, MA Mnohonárodní vojenská spolupráce a země Beneluxu
  Mobilní počítač do extrémních podmínek
Plukovník Ing. František Blaško, CSc.

Nové informačné technológie umožňujú vysokú bezpečnosť leteckej prevádzky

 

Operace standardní software: Implementace SAP v německé armádě

Ing. Josef Nastoupil Operační klamání
Plukovník Ing. Jan Strbačka, CSc., Ing. Jan Englich, Ing. Antonín Krásný, CSc.

Operační příprava státního území,minulost, současný stav a perspektiva vývoje

  Představení autorů tohoto čísla
Doc. Ing. Pavol Gavlas, CSc., PhDr. Antonín Rašek Průběh rozděleni Československé armády
Mjr. Mgr. Radka Lísková

Psychologické operace - stabilní součást moderních vojenských operací

Mgr. Antonín Konrád

Tělovýchovný proces a náčelník tělovýchovy v současné armádě - a jak dál?

Por. Ing. Petra Vráblíková Teorie motivace a její význam z pohledu dosahovaného výkonu
Major Ing. Petr Harašta, Ing. Bedřich Sedlák, Uplatněni aktivních konzervačních metod v oblasti skladování majetku v Armádě České republiky
Ing. Drahomír Dušátko, CSc.

Určovaní polohy podle mapy, navigace GPS a souřadnicové systémy

Major Ing. Vlastimil Šlouf, Ph.D., major lng. Dalibor Zvonek Využiti fuzzy množin v preventivní diagnostice
Podplukovník PaedDr. Lubomír Přívětivý, CSc. Bude vojenské lyžování součástí výcviku vojáka 21. století?
  English Annotation
  Podstata letecké a kosmické moci
Celé číslo:         pdf file
Obsah:
JUDr. Ivan Kudela Aksakovská tragédie
  Bezpilotní letadla
  Brigádní generál Jan Satorie
  English Annotation
  Francouzské Generální ředitelství vnější bezpečnosti
PhDr. Jana Tomšů Francouzsko-český a česko-francouzský sborník vojenských pojmů a definic
RNDr. Jaroslav Kvapil Jednotné chápání pojmů
  Letecká operace proti Iráku
Mgr. Zdeněk Král Názvoslovné normy
Profesor PhDr. Miroslav Krč, CSc. Některé zkušenosti ze zapojování vnějších zdrojů v prostředí obrany
Ing. Miroslav Hřebíček, CSc. Operace s účastí ozbrojených sil
Doc. Ing. Bohuslav Víšek, CSc. Orientace na perspektivní obranné technologie
  Představení autorů tohoto čísla
Ing. Josef Janošec, CSc. Pro bezpečnost a obranu státu
PhDr. Jiří Straka, CSc. Projekt obranného výzkumu Česká vojenská normotvorná terminologie
Mgr. Zdeněk Kříž, Ph.D. Reforma německé armády a její úskalí
Doc. Ing. Jozef Šmondrk, Ph. O.

Rozšiřovaní kodifikačního systému NATO

mimo rezort obrany České republiky

  Simulátor protiraketové obrany
Mgr. Libor Frank

Srovnávací analýza vybraných pojmů

bezpečnostní terminologie

Podplukovník Ing. Jaroslav Stojan Standardizace terminologie 2003
Por. Ing. Petra Vráblíková

Teorie stimulace a její význam v ovlivňování

pracovní motivace a výkonnosti

 

4. terminologická konference

rezortu MO

Ing. Karel Kozák, Ph.D. Terminologie a překlady standardizačních dokumentů
  Válka a antiválka
RNDr. Eva Staňková Zkušenosti s používáním vojenské terminologie ve výukovém procesu
PhDr. Ivana Čechová

Zkušenosti s používáním vojenské

terminologie v procesu výuky

Ing. Antonín Krásný, CSc. Asymetrie v konfliktech a operacích
  Vyhlášení Ceny Jaroslava Jandy ročníku 2004
  English Annotation
Ing. Drahomír Dušátko, CSc. Geografický výbor NATO a využívání národních specifik
Plukovník Ing. Jozef Rychel, Ph.O., doc. Ing. Jiří Strnádek, CSc.

Globalizační dilema, doktrína preventivní války

a obranné výdaje

 

Informační zdroje vystavované na internetu,

hledání informací a vytváření rešerší z těchto zdrojů

Celé číslo:        pdf file
Obsah:
  K problematice správného překladu na služebních vizitkách do angličtiny
Podplukovník doc. Ing. Dušan Sabolčík, CSc. Operace vedené v zastavěném prostoru
Plukovník Ing. Jan Strbačka, CSc., Ing. Jan Englich

Operační příprava státního území a vize

její realizace v první dekádě nového tisíciletí

Por. Ing. Petra Vráblíková Personální řízení v podmínkách Armády České republiky
  PIukovník ve výslužbě Hugo Mellion
Mgr. Pavel Salák

Pomoc Bundeswehru při katastrofách

a závažných neštěstích

  Pozemní vojsko USA: budoucí bojový systém
  Představení autorů tohoto čísla
Profesor PhDr. Miroslav Krč, CSc. Přístup k leasingu v ozbrojených silách
Ing. Jan Váňa Rozpracování reformy AČR ve změněném zdrojovém rámci
Ing. Miroslav Jurenka, Ing. Oto Doubek

Systémová analýza- předpoklad úspěchu

procesního řízení AČR

Josef Vlastnik, Ing. Drahomír Dušátko, CSc. Vojensky zeměpisný ústav odchází
  Vzpomínka na náčelníka VZÚ Praha brig. gen. dr. Antonína Basla
Mgr. Antonín Konrád Zamyšlení nad zrušením tělesné přípravy OZ
  Operační velení při řešení krize
Kapitán Ing. Vladan Holcner

Sledování nákladů výcviku pomocí

nákladově-procesní metody

Celé číslo:         pdf file
Obsah:
PhDr. Miloš BaIabán, Ph.D. Armáda a rozpad Sovětského svazu
  Brigádní generál Karel Václav PETRIK
Mgr. Zdeněk Kříž, Ph.D. Civilní řízení a demokratická kontrola ozbrojených sil
  English Annotation
Doc. Ing. Oldřich Horák, CSc., Ing. Jiří Janoušek

Hodnocení možností zbraňových systémůprotivníka

Ing. Václav Svoboda

Informatizace, věda a vzdělání - strategické

klíče k úspěchu

  Jak pohlížet na dění v islámském světě?
 

Jaká je nejvýhodnější strategie řízení sektoru

obrany?

Plukovník gšt. Ing. Milan Kubeša, CSc. K operačním schopnostem AČR
 

Komplexní pohled na strategickou situacive východní Asii

Podplukovník Ing. Lubomír Spáčil, CSc. Krizové řízení při zajišťování obrany státu
Plukovník Ing. Peter Bysterský

Místo a úloha hospodářských opatřenípro krizové stavy při zajišťování bezpečnostiČeské republiky

Plukovník Ing. Josef KoudeIka Mobilizační přípravy
Doc. Ing. Petr Němec, CSc. Možnosti vedení operací Armádou České republiky

Ing. František Greiner, Mgr. Stanislav ThurnvaId

O jakou armádu nám v budoucnosti jde?
PhDr. Antonín Rašek a kol. Vnější a vnitřní bezpečnost země
Doc. PhDr. Miroslav Krč, CSc. Vojenství jako významný fenomén 21. století

Doc. Ing. Rudolf Horák, CSc., Ing. Lenka DanieIová, Ph.O.

Využití metody stromu významnosti při řešení krizových situací
  Představení autorů tohoto čísla

Ing. Ladislav Středa, CSc., prof. Ing. Jiří Matoušek, DrSc.

Ultraterorismus - jaderný, radiologický, chemický a biologický terorismus

Celé číslo:         pdf file
Obsah:
  Brigádní generál Václav Vlček
Mgr. Zdeněk Kříž, Ph.O.

Co s armádou v novém bezpečnostním prostředí?

Doc. PhDr. Ján Buza lka, CSc., doc. Ing. Josef Dvořák, CSc. Dekontaminační opatření v ochraně obyvatelstva
Doc. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. Ekonomická válka - staronový fenomén mezinárodníbezpečnostiEkonomická válka - staronový fenomén mezinárodníbezpečnosti
  English AnnotationEnglish Annotation
Kapitán Ing. Bohuslav Pernica K čemu fuzzi, když je to kvazi (odměňování)
 

Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky

Plukovník prof. Ing. Aleš Komár, CSc., poručík Ing. David Řehák Matice vlivů vojenského výcviku na životní prostředí
Mgr. Jiří Hodný Média a vztahy s veřejností ve válce v Perském zálivu
Ing. Svatopluk Kunc Náklady v AČR
Podplukovník doc. Ing. František Malík, CSc.

Nastřelení tankového kanónu tanku T-72 na skutečnou dálku

Ing. Jiří Dušek, podplukovník Ing. Roman Horák, CSc.

Nový způsob rozpočtování a účetnictví v rezortu obrany Velké Británie

  Představení autorů tohoto čísla
Ing. Jaroslav Tvrdík

Problematika nákupu nadzvukových letounů a její propojení s reformou ozbrojených sil Armády České republiky

JUDr. Libor Nedorost, Ph.O. , JUDr. Zdeněk Sovák

Strážní služba v rozhodovací praxi trestních soudů

Podplukovník Ing. Stanislav Mrvka Úkoly AČR při zabezpečování požadavků krizového plánování na regionální úrovni
  VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY
Podplukovník PaedDr. Lubomír Přívětivý, CSc. Výroční přezkoušení tělesné výkonnosti v AČR
  Význam speciálních operací se soustavně zvyšuje
PhDr. Antonín Rašek Předpoklady tvorby bezpečnostní politiky po vstupu České republiky do Evropské unie