Redakční rada

Nabídka akcí

Ing. Antonín Krásný, CSc. Asymetrie v konfliktech a operacích
  Vyhlášení Ceny Jaroslava Jandy ročníku 2004
  English Annotation
Ing. Drahomír Dušátko, CSc. Geografický výbor NATO a využívání národních specifik
Plukovník Ing. Jozef Rychel, Ph.O., doc. Ing. Jiří Strnádek, CSc.

Globalizační dilema, doktrína preventivní války

a obranné výdaje

 

Informační zdroje vystavované na internetu,

hledání informací a vytváření rešerší z těchto zdrojů

Celé číslo:        pdf file
Obsah:
  K problematice správného překladu na služebních vizitkách do angličtiny
Podplukovník doc. Ing. Dušan Sabolčík, CSc. Operace vedené v zastavěném prostoru
Plukovník Ing. Jan Strbačka, CSc., Ing. Jan Englich

Operační příprava státního území a vize

její realizace v první dekádě nového tisíciletí

Por. Ing. Petra Vráblíková Personální řízení v podmínkách Armády České republiky
  PIukovník ve výslužbě Hugo Mellion
Mgr. Pavel Salák

Pomoc Bundeswehru při katastrofách

a závažných neštěstích

  Pozemní vojsko USA: budoucí bojový systém
  Představení autorů tohoto čísla
Profesor PhDr. Miroslav Krč, CSc. Přístup k leasingu v ozbrojených silách
Ing. Jan Váňa Rozpracování reformy AČR ve změněném zdrojovém rámci
Ing. Miroslav Jurenka, Ing. Oto Doubek

Systémová analýza- předpoklad úspěchu

procesního řízení AČR

Josef Vlastnik, Ing. Drahomír Dušátko, CSc. Vojensky zeměpisný ústav odchází
  Vzpomínka na náčelníka VZÚ Praha brig. gen. dr. Antonína Basla
Mgr. Antonín Konrád Zamyšlení nad zrušením tělesné přípravy OZ
  Operační velení při řešení krize
Kapitán Ing. Vladan Holcner

Sledování nákladů výcviku pomocí

nákladově-procesní metody

Celé číslo:         pdf file
Obsah:
PhDr. Miloš BaIabán, Ph.D. Armáda a rozpad Sovětského svazu
  Brigádní generál Karel Václav PETRIK
Mgr. Zdeněk Kříž, Ph.D. Civilní řízení a demokratická kontrola ozbrojených sil
  English Annotation
Doc. Ing. Oldřich Horák, CSc., Ing. Jiří Janoušek

Hodnocení možností zbraňových systémůprotivníka

Ing. Václav Svoboda

Informatizace, věda a vzdělání - strategické

klíče k úspěchu

  Jak pohlížet na dění v islámském světě?
 

Jaká je nejvýhodnější strategie řízení sektoru

obrany?

Plukovník gšt. Ing. Milan Kubeša, CSc. K operačním schopnostem AČR
 

Komplexní pohled na strategickou situacive východní Asii

Podplukovník Ing. Lubomír Spáčil, CSc. Krizové řízení při zajišťování obrany státu
Plukovník Ing. Peter Bysterský

Místo a úloha hospodářských opatřenípro krizové stavy při zajišťování bezpečnostiČeské republiky

Plukovník Ing. Josef KoudeIka Mobilizační přípravy
Doc. Ing. Petr Němec, CSc. Možnosti vedení operací Armádou České republiky

Ing. František Greiner, Mgr. Stanislav ThurnvaId

O jakou armádu nám v budoucnosti jde?
PhDr. Antonín Rašek a kol. Vnější a vnitřní bezpečnost země
Doc. PhDr. Miroslav Krč, CSc. Vojenství jako významný fenomén 21. století

Doc. Ing. Rudolf Horák, CSc., Ing. Lenka DanieIová, Ph.O.

Využití metody stromu významnosti při řešení krizových situací
  Představení autorů tohoto čísla

Ing. Ladislav Středa, CSc., prof. Ing. Jiří Matoušek, DrSc.

Ultraterorismus - jaderný, radiologický, chemický a biologický terorismus

Celé číslo:         pdf file
Obsah:
  Brigádní generál Václav Vlček
Mgr. Zdeněk Kříž, Ph.O.

Co s armádou v novém bezpečnostním prostředí?

Doc. PhDr. Ján Buza lka, CSc., doc. Ing. Josef Dvořák, CSc. Dekontaminační opatření v ochraně obyvatelstva
Doc. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. Ekonomická válka - staronový fenomén mezinárodníbezpečnostiEkonomická válka - staronový fenomén mezinárodníbezpečnosti
  English AnnotationEnglish Annotation
Kapitán Ing. Bohuslav Pernica K čemu fuzzi, když je to kvazi (odměňování)
 

Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky

Plukovník prof. Ing. Aleš Komár, CSc., poručík Ing. David Řehák Matice vlivů vojenského výcviku na životní prostředí
Mgr. Jiří Hodný Média a vztahy s veřejností ve válce v Perském zálivu
Ing. Svatopluk Kunc Náklady v AČR
Podplukovník doc. Ing. František Malík, CSc.

Nastřelení tankového kanónu tanku T-72 na skutečnou dálku

Ing. Jiří Dušek, podplukovník Ing. Roman Horák, CSc.

Nový způsob rozpočtování a účetnictví v rezortu obrany Velké Británie

  Představení autorů tohoto čísla
Ing. Jaroslav Tvrdík

Problematika nákupu nadzvukových letounů a její propojení s reformou ozbrojených sil Armády České republiky

JUDr. Libor Nedorost, Ph.O. , JUDr. Zdeněk Sovák

Strážní služba v rozhodovací praxi trestních soudů

Podplukovník Ing. Stanislav Mrvka Úkoly AČR při zabezpečování požadavků krizového plánování na regionální úrovni
  VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY
Podplukovník PaedDr. Lubomír Přívětivý, CSc. Výroční přezkoušení tělesné výkonnosti v AČR
  Význam speciálních operací se soustavně zvyšuje
PhDr. Antonín Rašek Předpoklady tvorby bezpečnostní politiky po vstupu České republiky do Evropské unie
Celé číslo:           pdf file
Obsah:
  Bin Ládin - muž, který vyhlásil válku Americe
 

Bezpečnostní rada státu vyhlašuje

podmínky pro udělení Ceny Jaroslava Jandy pro rok 2003

Miloslav Havlín

Co přinesla novela zákona o vojácích

z povolání

  English Annotation
Plukovník Ing. Jozef Rychel, doc. Ing. Jiří Strnádek, CSc .

Financování vojenských schopností a vojenská strategie počátku 21. století

PhDr. Antonín Rašek Ke koncepci výstavby profesionální AČR
Ing. Vlastimil Šedivý

Kontejnerová střední skříňová sendvičová karosérie v základním provedení se základní technologií - KSSSK

Plukovník Ing. Jaroslav Turecký

Místo a úloha Českého telekomunikačního úřadu při řešení krizových situací

Plukovník prof. Ing. Aleš Komár, CSc. Možnosti ocenění vlivu výcviku na životní prostředí
Podplukovník Ing. Jan Strbačka, CSc., plukovník Ing. Jan Englich

Operační příprava státního území v současnosti, perspektivy a vývojové tendence

  Plukovník v. v. František Kaplan
  Představení autorů tohoto čísla
Major Ing. Josef Procházka

Přístupy k řešení projektu obranného výzkumu POTŘEBY

Vladimír Poskočil Proč právě celoplošná klimatizace?
Ing. Lubomír Spáčil, CSc. Procesy plánování obrany ČR
Podplukovník Ing. Roman Horák, CSc., plukovník doc. Ing. Lubomír Odehnal, CSc.

Racionalizace ekonomického zabezpečení

(ekonomiky) AČR

  REKVALIFIKACE 2003
Kapitán Ing. Bohuslav Pernica

Vojáci základní služby a demokratická kontrola ozbrojených sil v České republice

Pplk. Mgr. Ladislav Chaloupský, PhDr. Marie Jandová, CSc., Mgr. Kryštof Špidla Vojenský slang a jeho proměny
Mgr. Otakar Patočka Zamyšlení nad preventivními rehabilitacemi
 

Strategické poznatky z války Spojených

států proti teroristické organizaci Al Kajda

PhDr. Antonín Rašek, PhDr. Miloš Balabán, Ph.D. a kol. Ustavení komplexního systému řízeni bezpečnosti České republiky
Celé číslo:       pdf file
Obsah:
JUDr. Ivan Kudela Anabáze ruských legií 1918-1920
  Čínské názory na informační válku
Ing. Lenka Lukášková

Edukativní efekt předlistopadové branné výchovy je stále živý

Pplk. doc. Ing. Dušan Sabolčík, CSc.

Faktory ovlivňující vedení operací a bojů v zastavěných prostorech

Ing. Bc. Radomír Ščurek Gender mainstreaming ve státní správě, armádních, bezpečnostních a záchranných útvarech
  Generálmajor v. v. Josef Souček
PhDr. Jan Eichler, CSc. Globální terorismus jako nejvážnější bezpečnostní hrozba současnostiGlobální terorismus jako nejvážnější bezpečnostní hrozba současnosti
  Letectvo v mírových a humanitárních operacích
Plukovník Ing. Jan Strbačka, CSc., Ing. Jan Englich Místo a úloha operační přípravy státního území při realizaci systému zabezpečení hostitelským státem
Brigádní generál prof. Ing. Rudolf Urban, CSc., doc. Dr. Lázsló Szücs

Možnosti modernizace vojenské logistiky maďarské armády

Ing. Josef Nastoupil Nesmrtící zbraně
Mgr. Stanislav Thurnvald, Ing. František Greiner Poznámky k možné revizi ústavy
  Preventivní válka, či preemptivní útok?
Pplk. Ing. Jaroslav Moravčík Příklady použití letáků ve válce v Iráku
Brigádní generál Ing. Jiří Halaška Programové cíle činnosti Ředitelství výcviku a doktrín pro přechod na profesionální armádu
Doc. Ing. Oldřich Horák, CSc. Soustředění zpravodajského úsilíoustředění zpravodajského úsilí
Doc. Ing. Jozef Šmondrk, Ph.D. Systém katalogizace ČR a katalogizace výrobků
  Vojenský profesionál a informace
Por. Ing. Petra Vráblíková

Význam a úloha řízení lidských zdrojů v podmínkách AČR

Celý článek:         pdf file
Obsah:
PhDr. Hana Bušinová Důležitost jazykových znalostí v životě absolventa vysoké vojenské školy
plk. v zál. Petr Majer Generálmajor v. v. Miloš Knorr – veterán druhé světové války
  Geopolitika terorismu
nadporučík Ing. David Řehák

Chráněná území a jejich možná klasifikace při hodnocení vlivu vojenského výcviku

  Izrael a konflikt nízké intenzity
Profesor Ing. Karel Novotný, CSc. Jak je to s vojenskou vědou ...
Mgr. Helena Buchtová, RNDr. Eva Staňková

Jazyková příprava z pohledu studentů vojenské vysoké školy

JUDr. Miroslav Tůma

Kritický význam zajištění bezpečnosti zbraní hromadného ničení v Ruské federaci a v některých dalších zemích Společenství nezávislých států

PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D. Možnosti participace vojáků na politickém procesu v USA, Německu a České republice
Mjr. Ing. Libor Kutěj Možnosti zpravodajství pro mezinárodní bezpečnost
PhDr. Vlasta Nepivodová Několik poznámek k testování
JUDr. Ivan Kudela O slavné bitvě u Zborova
  Představení autorů tohoto čísla
Kpt. Ing. Bohuslav Pernica, Ph.D., prap. Petra Müllerová Přídavek na bydlení – požehnání, nebo prokletí?
Por. Ing. Petra Vráblíková Psychický teror v pracovních podmínkách
PhDr. Antonín Rašek Sociálně politické poznávání v armádě v polistopadovém období
Ing. Michal Pešan, Mgr. Antonín Mládek, Ph.D. Standardizace v zemích Severoatlantické aliance a v zemích Evropské unie ve vztahu ke krizovému plánování železniční dopravy České republiky
Plukovník gšt. Ing. Vladimír Karaffa, CSc Strategická vize transformace NATO
  Strategické školení důstojníků
PhDr. Zdena Rosická, CSc. Velitel-manažer a řešení konfliktů
PhDr. Jan Duchek Zpravodajské služby při tvorbě a realizaci bezpečnostní politiky
Luboš Dobrovský K obranné politice České republiky
  Podpora speciálních operací informačními operacemi
Celé číslo:         pdf file
Obsah:
PhDr. Ivo Hlaváč Bezpečnost, nebo svoboda…? – falešná volba
Brigádní generál Ing. Jiří Halaška Experimentální cvičení jednotek opozičních sil se simulátory MILES jako přínos k rozvoji taktiky pěchoty
  Generálmajor in memoriam Richard Zdráhala
PhDr. Miloš Balabán, Ph.D. Historické reflexe a současné výzvy v procesu tvorby a realizace bezpečnostní politiky
Ing. Ladislav Středa, CSc., MUDr. Stanislav Brádka Jak dál v kontrole zákazu biologických a toxinových zbraní?
Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. K vojenské charakteristice operace Irácká svoboda
Prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc. Kolik nás co stojí?
  Matice ohrožení
  Nová ruská raketová technologie
Podplukovník Ing. Jiří Víteček, Ing. Štefan Zigo Odborná a speciální příprava
PhDr. Miloš Balabán, Ph.D., PhDr. Antonín Rašek Padesátiletí čtvrté světové války
Pplk. Ing. Vladimír Šilhan, CSc., MSc, JUDr. Vladimíra Knoblochová, DiS Právní rámec a civilní aspekty vedení soudobých operací
  Představení autorů tohoto čísla
Plukovník v. v. František Němec Příplatek na bydlení určitě neznamená prokletí
Major Ing. Bohuslav Pernica, Ph.D. Problém spravedlnosti na příkladu zajišťování bydlení v profesionálních ozbrojených silách
Jean-Christophe Bechon Problémy asymetrie
Plk. v.z. Ing. Jan Englich, plk. v.z. Ing. Jan Strbačka, CSc., Ing. Radovan Soušek, Ph.D. Program bezpečnostních (obranných) investic NATO a plán operační přípravy státního území České republiky
Npor. Ing. Petra Vráblíková, Ph.D. Rozvoj lidských zdrojů
PhDr. Antonín Rašek

Sociálně politické poznávání v armádě v polistopadovém období

  Středně těžké síly
PhDr. Zdena Rosická, CSc. Terminologie a civilní nouzová připravenost
  Udělena Cena Jaroslava Jandy
Ing. Jiří Dušek V plánování a rozpočtování v rezortu MO se nedá improvizovat!
Ing. Miroslav Jurenka Vzdělávání v oblasti krizového řízení
Ing. Antonín Krásný, CSc Zamyšlení nad bezpečnostním vývojem ve vztahu k České republice