Redakční rada

Nabídka akcí

Celé číslo:        pdf file
Obsah:
  Úvodní slovo ke koncepci
  Koncepce výstavby AČR do roku 1996
Podplukovník PhDr. Jan Eichler, CSc. Mezinárodni determinanty bezpečnostní politiky České republiky
Plukovník Ing. Stanislav Stach, CSc. Troji úloha armády
Ing. Josef Hrdlička Exoevropské pásmo rizikových faktorů
Plukovník v zál. Ing. Josef Fučík Výpověď generálního inspektora
  Slovo organizátora
  Slovo odborných garantů
Plukovník Ing. Václav Svoboda, CSc. Konstruktivní role armád v současném světě
Doc. PhDr. Jiří Sedlák, CSc. Kořeny soudobé ekologické situace lidstva a filozoficko – etické předpoklady jejího řešení
Doc. Ing. Ladislav Halberštát, CSc. Vojenské vzděláváni jako součást vzdělávací soustavy státu v podmínkách profesionalizace armády
Podplukovník PhDr. Luděk Adamovský Vztah společnosti a armády z hlediska specifických motivaci aspirantů Školy důstojníků v záloze k armáděVztah společnosti a armády z hlediska specifických motivaci aspirantů Školy důstojníků v záloze k armádě
Plukovník doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc. Využití zahraničních zkušenosti pil přípravě profesionála Armády ČR
Doc. PhDr. Josef Šmajs, CSc. Filozofický rozměr ekologické krize
Plukovník Ing. Miroslav Zabadal, CSc. Podíl chemického vojska na ekologické výchově a vzděláváni vojenských specialistů
Podplukovník Ing. Otakar Míka, CSc. Komplexní záchranný systém České republiky
Podplukovník Ing. Karel Kotek, CSc. Možnosti modelováni následků radiačních a chemických havárii
Plukovník prof. Ing. Vladimír Klaban, CSc. Armáda při ovlivňováni výzkumu v oblasti výzbroje
Plukovník prof. Ing. Karel Novotný, CSc. Teritoriální vojsko v systému obrany státu
  STRATEGIKON - zapomenuté klasické dílo o vojenství
  K článku Quo vadis PVO?
  K článku Co dál s informacemi v armádě?
  Logistika v ozbrojených silách některých států
  Systémy C31 - zvýšení bezpečnosti státu
  Vzestup a pád maršála Tuchačevského
  Sborový generál Jan Kratochvil
Celé číslo:              pdf file
Obsah:
  Úvodní slovo
Generálporučík Ing. Karel PezI K aktuálním problémům ČSA v roce 1992
PhDr. Jaroslav Janda Perspektivy obrany státu
Generálmajor Stanislav Chromec, CSc. Informatizace ČSA

Plukovník v zál. Ing. Milan SIádeček, DrSc., plukovník v zál. Ing. Karel Štěpánek

Vojenská strategie
Plukovník Ing. Ladislav KIíma, CSc. Představy o záměrech výstavby vědy a výzkumu v ČSA
Plukovník prof. Ing. Karel Novotný, CSc. Vojenská věda, ozbrojený zápas a ozbrojený systém
Plukovník Ing. Jaroslav Komárek, CSc. Aktuální úkoly a možnosti vojenské vědy
Kolektiv autorů ISS FMO Institut pro strategická studia FMO
Plukovník Ing. Egon Kratochvil Armáda řízené pomoci cílů - realita nebo fikce
Plukovník gšt. Štefan Hamarčák Nové úkoly vyžaduji změnu obsahu přípravy vedoucích funkcionářů ČSA
Generálmajor PhDr. Tibor Hochsteiger, CSc. Historická věda v armádě, současné potřeby a skutečnost
Plukovník doc. PhDr. Jaromír Cvrček, CSc. Společenské vědy o jejich uplatněni v armádě
Plukovník doc. Ing. Libor Gašpierik K zmene bojového použitia dolostreleckých jednotiek
Plukovník Ing. Miroslav Bodlák K problematice rozvoje spojeni
Podplukovník PhDr. Jan EichIer, CSc. Nová bezpečnostní strategie USA
  Geopolitika dnes
  Poučit se z cizích válek
  K ozbrojeným silám Velké Británie